၅ရာ အခန္းၾကီး(၄)


၁ယုဒသားကားဖာရက္၊ ေဟဇရုံ၊ ကာမိ၊ ဟုရ၊ ေရွာဗာလတည္း။ ၂ေရွာဗာလသားကား ရာယ၊ ရာယသား ယာဟတ္၊ ယာဟတ္သား အဟုမဲႏွင့္ လာဟဒ္၊ ဤေရြ႔ကား ေဇာေရသိအမ်ဳိး အႏႊယ္တည္း။ ၃ဧကံအမ်ဳိးအဘ၏ သားကား ေယဇေရလ၊ ဣရွမ၊ ဣဒဗတ္၊ ႏွမဟာဇေလလေပါနိ၊ ၄ေဂေဒၚ အဘေပေႏြလ၊ ဟုရွအဘ ဧဇာတည္း။   ဤသူတို႔သည္ ဗက္လင္အဘ၊ ဧဖရတ္သားဦး ဟုရအမ်ဳိးအႏႊယ္တည္း။ ၅ေတေကာအဘ အာရႈရသည္ ေဟလႏွင့္ နာရအမည္ရွိေသာ မယားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။ ၆နာရဘြားျမင္ေသာသားကား အဟုဇံ၊ ေဟဖာ၊ ေတမနိ၊ ဟာဟရွ တာရိတည္း။ ၇ေဇရက္၊ ေယေဇာ္၊ ဧသနန္၊ ေကာဇတည္း။ ၈ေကာဇသားကား အာႏုန္ႏွင့္ ေဇာေဗဒ အစရွိေသာ ဟာရုံသားအဟာေရလ အေဆြအမ်ဳိးတည္း။ ၉ထုိအေဆြအမ်ဳိး၌ ယာဗက္သည္ ထူးဆန္းေသာသူျဖစ္၏။ သူ၏အမိက၊ ငါသည္ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကိုခံ၍ ဤသားကို ျမင္ရၿပီဟု ဆိုလ်က္၊ ယာဗက္အမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ ၁ဝယာဗက္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို အစဥ္ေကာင္းႀကီးေပး၍၊ ကြၽႏ္ုပ္ေနရာကို က်ယ္ဝန္းေစ ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေဘးဥပါဒ္အေႏွာက္အရွက္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ပါမည္အေၾကာင္း၊ လက္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုုပ္ဘက္၌ေန၍ ကြယ္ကာေစာင္မ ေတာ္မူပါဟု ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္အား ဆုေတာင္းတတ္၍၊ ေတာင္းေသာဆုကို ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူ၏။

၁၁ရႈအာေမာင္ကလက္သားကား မဟိရ၊ မဟိရသား ဧရွတုန္တည္း။ ၁၂ဧရွတုန္သားကား ဗက္ရာဖ၊ ပါသာ၊ ေတဟိႏၷတည္း။ ေတဟိႏၷသားကား ဣရနာဟတ္တည္း။ ဤသူတို႔သည္ ေရခါအမ်ိဳးသားျဖစ္ၾက၏။ ၁၃ေကနတ္သားကား ၾသသံေယလႏွင့္စရာယတည္း။ ၾသသံေယလသားကား ဟာသတ္ႏွင့္ေမာေနာသဲတည္း။ ၁၄ေမာေနာသဲသားကား ၾသဖရာတည္း။ စရာယသားကား ယြာဘ၊ ယြာဘ၏သားတို႔သည္ ဆရာသမားျဖစ္၍ ဆရာသမားခ်ိဳင့္၌ ေနေသာသူတည္း။ ၁၅ေယဖုႏၷသားျဖစ္ေသာ ကာလက္၏သား ကားဣရု၊ ဧလာ၊ နာမတည္း။ ၁၆ဧလာသားကား ေကနတ္တည္း။ ၁၆ေယဟလေလလသားကား ဇိဖ၊ ဇိဖာ၊ တိရိ၊ အာသေရလတည္း။ ၁၇ဧဇရသား ကား ေယသာ၊ ေမရက္၊ ဧဖာ၊ ယာလုန္တည္း။ ေမရက္ႏွင့္စံုဘက္ေသာ ဖာေရာသမီးဗိသဟာသည္မိရိ၊ ရွမၼဲ၊ ဧရွတေမာ အဘဣရွဘကိုဘြားျမင္၏။ ၁၈မယားေယဟုဒိယသည္ ေဂေဒၚအဘေယရက္၊ ေစာေခါအဘေဟဗာ၊ ဇာေနာ္အဘ ေယကုေသလကို ဘြားျမင္၏။ ၁၉ေယဟုဒိယသည္ နာဟံႏွမျဖစ္၏။ နာဟံသည္ဂါမိရြာသားကိလ၊ မာခၿမိဳ႔သား ဧရွတေမာ၏အဘျဖစ္သတည္း။ ၂ဝရွိမုန္သားကား အာမႏုန္၊ ရိႏၷ၊ ဗဟၤာနန္၊ တိလုန္တည္း။ ဣရွိသားကား ေဇာ္ဟက္၊ ဗေဇၤာဟတ္တည္း။

၂၁ယုဒသားျဖစ္ေသာ ေရွလ၏သားကား ေလကအဘဧရ၊ မေရရွအဘ လာဒအစရွိေသာ ပိတ္ေခ်ာကို ရက္တတ္ေသာ အာရွဗာအေဆြအမ်ိဳး၊ ၂၂ေယာယကိမ္အစရွိေသာ ေခါေဇဘလူ၊ ေမာဘျပည္၌အစိုးရေသာ ေယာရွ၊ သာရပ္၊ ယာရႈဗိလင္တည္း။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ေရွးစကားျဖစ္၏။ ၂၃ထိုသူတို႔သည္ အိုးထိန္းသမား၊ လယ္ယာလုပ္ သမားျဖစ္၍၊ ရွင္ဘုရင္အနားမွာေနလ်က္ အမႈေတာ္ကိုေဆာင္ရြက္ၾက၏။

၂၄ရွိေမာင္သားကား ေယေမြလ၊ ယာမိန္၊ ယာရိပ္၊ ေဇရ၊ ေရွာလတည္း။ ၂၅ေရွာလသား ရွလႅံဳ၊ ရွလႅံဳသား မိဘသံ၊ မိဘသံသားမိရွမ၊ ၂၆မိရွမသား ဟေမြလ၊ ဟေမြလသား ဇကၠဳရ၊ ဇကၠဳရသား ရွိမိတည္း။ ၂၇ရွိမိသည္ သား တဆယ္ေျခာက္ေယာက္ႏွင့္ သမီးေျခာက္ေယာက္တို႔ကို ျမင္၏။ သို႔ရာတြင္ သူ၏ညီအစ္ကိုတို႔၌ သားမမ်ား။ ရွိေမာင္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ယုဒအမ်ိဳးသားကဲ့သို႔ မပြားမမ်ားတတ္။ ၂၈ရွိေမာင္အမ်ိဳးတို႔သည္ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးလက္ ထက္တိုင္ေအာင္ ေဗရေရွဗၿမိဳ႔၊ ေမာလဒါၿမိဳ႔၊ ဟာဇရြာလၿမိဳ႔၊ ၂၉ဗိလဟာၿမိဳ႔၊ ဧဇင္ၿမိဳ႔၊ ေတာလဒ္ၿမိဳ႔၊ ၃ဝေဗေသြလၿမိဳ႔၊ ေဟာ္မာၿမိဳ႔၊ ဇိကလတ္ၿမိဳ႔၊ ၃၁ဗက္မာကဗုတ္ၿမိဳ႔၊ ဟာဇသုသိမ္ၿမိဳ႔၊ ဗက္ဗိရိၿမိဳ႔၊ ရွာရိမ္ၿမိဳ႔တို႔၌ ေနၾက၏။ ၃၂ထိုမွတပါး၊ ေတာ္ၿမိဳ႔ဧတံ၊ အင္ရိမၼဳန္၊ ေတာခင္၊ ဧသာ၊ အာရွန္တည္းဟူေသာ ၿမိဳ႔ငါးၿမိဳ႔ႏွင့္တကြ၊ ၃၃ပတ္လည္၌ရွိေသာ ရြာအေပါင္း တို႔ကို ဗာလၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ပိုင္ၾက၏။ ဤေရြ႔ကား ရွိေမာင္အမ်ိဳးသားေနရာႏွင့္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ျဖစ္သတည္း။ ၃၄ေမေရွာဗပ္၊ ယာမလက္၊ အာမဇိသား ေယာရွ၊ ၃၅ေယာလ၊ အာေသလသား စရာယ၏သား ေယာရွိဘိ၏သား ေယဟု၊ ၃၆ဧေလ်ာနဲ၊ ယာေကာဘ၊ ေယေရွာဟာယ၊ အသာယ၊ အေဒ်လ၊ ေယသိေမ်လ၊ ေဗနာယႏွင့္တကြ၊ ၃၇ေရွမာယ၊ ရွိမရိ၊ ေယဒါယ၊ အလႅဳန္၊ ရွိဖိတို႔မွဆင္းသက္ေသာ ဇိဇတည္းဟူေသာ၊ ၃၈နာမအားျဖင့္မွတ္ေသာ သူတို႔သည္ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးျဖစ္၍၊ သူတို႔အမ်ိဳးသည္ အလြန္ပြားမ်ားသတည္း။ ၃၉ထိုသူတို႔သည္ သိုးက်က္စား ရာအရပ္ကိုရွာ၍ ခ်ိဳင့္အေရွ႔ဘက္၊ ေဂေဒၚၿမိဳ႔ဝတိုင္ေအာင္ သြားေသာအခါ၊ ၄ဝျမက္ပင္ေပါမ်ား၍ ေကာင္းေသာက်က္ စားရာ က်ယ္ဝန္းၿငိမ္ဝပ္ေသာ အရပ္ကိုေတြ႔ၾက၏။ ေရွးကာလတြင္ ဟာမအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထိုအရပ္၌ ေနၾက၏။ ၄၁အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ သူတို႔သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိလက္ထက္၌ သြား၍၊ သိုးက်က္စားစရာေကာင္းေသာ အရပ္ကို ေတြ႔ေသာေၾကာင့္၊ အရပ္သားေနရာ ရြာတို႔ကိုလုပ္ႀကံ၍၊ ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၿပီးမွ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေနၾက၏။ ၄၂တဖန္ ရွိေမာင္အမ်ိဳးသား ေယာက္်ားငါးရာတို႔သည္ ဣရွိသား၊ ဗိုလ္ေပလတိ၊ နာရိ၊ ေရဖာယ၊ ၾသေဇလႏွင့္တကြ၊ စိရေတာင္သို႔ ခ်ီသြား၍၊ ၄၃အရင္လြတ္ေသာ အာမလက္အမ်ိဳးသား အက်န္အၾကြင္းကို လုပ္ႀကံ၍ ထိုအရပ္၌ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေနၾက၏။