၅ရာ အခန္းၾကီး(၅)


၁ရုဗင္သည္ ဣသေရလ၏သားဦးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အဘအိပ္ယာကို ညစ္ညဴးေစေသာေၾကာင့္၊ သားဦး အရာကိုႏႈတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဣသေရလ၏သားျဖစ္ေသာ ေယာသပ္၏သားတို႔အား ေပးသည္ျဖစ္၍၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ တို႔ကိုမွတ္ေသာအခါ၊ သားဦးအရာကို လိုက္၍မမွတ္ရ။ ၂ယုဒသည္လည္း ညီအစ္ကိုတို႔တြင္ လြန္ကဲ၍ သူ၏အမ်ိဳး ထဲက မင္းျဖစ္တတ္ေသာ္လည္း၊ သားဦးအရာကိုမရ၊ ေယာသပ္ရ၏။ ၃ဣသေရလ၏သားဦး ရုဗင္သားကား ဟာႏုတ္၊ ဖာလု၊ ေဟဇရံု၊ ကာမိတည္း။ ၄ေယာလသားကား ေရွမာယ၊ ေရွမာယသား ေဂါဂ၊ ေဂါဂသား ေရွမိ၊ ၅ေရွမိသား မိကၡ၊ မိကၡသား ရာယ၊ ရာယသားဗာလတည္း။ ၆ဗာလသားကား၊ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ တိဂလတ္ပိေလသာ သိမ္းသြားေသာ ရုဗင္အမ်ိဳးမင္း ေဗရာတည္း။ ၇သူ၏ညီ ေယေယလႏွင့္ ဇာခရိတို႔သည္လည္း၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ စာရင္းယူေသာအခါ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး ျဖစ္သတည္း။ ၈ထိုအတူ ေယာလ၊ ေရွမ၊ အာဇတ္တို႔မွဆင္းသက္ေသာ ေဗလသည္လည္း မင္းျဖစ္လ်က္၊ အာေရာ္ၿမိဳ႔မွစ၍ ေနေဗာၿမိဳ႔၊ ဗာလေမာင္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ေနရာက်ယ္၏။ ၉ဂိလဒ္ ျပည္၌ သိုးႏြားမ်ားျပားေသာေၾကာင့္၊ အေရွ႔မ်က္ႏွာ၌ ဥဖရတ္ျမစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေတာဝင္ဝတိုင္ေအာင္ ေနရာက်ယ္၏။ ၁ဝေရွာလုမင္းလက္ထက္ ဟာဂရအမ်ိဳးသားတို႔ကို စစ္တိုက္၍ လုပ္ႀကံသျဖင့္၊ ဂိလဒ္ျပည္အေရွ႔ပိုင္း တေရွာက္လံုး တြင္ ဟာဂရ၏ေနရာကိုယူ၍ ေနရာက်ၾက၏။

၁၁သူတို႔တဖက္တခ်က္၊ ဗာရွန္ျပည္တြင္ သလကာၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ဂဒ္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေနရာက်ၾက၏။ ၁၂ဗာရွန္ျပည္၌ အႀကီးအကဲက ေယာလ၊ ထိုေနာက္ရွာဖံ၊ ယာနဲ၊ ရွာဖတ္တည္း။ ၁၃သူတို႔အေဆြအမ်ိဳးခ်င္း ေပါက္ ေဘာ္ေတာ္ေသာသူကား မိေကၡလ၊ ေမရႈလံ၊ ေရွဘ၊ ေယာရဲ၊ ယာခန္၊ ဇယာ၊ ေယဗာ၊ ေပါင္းခုနစ္ေယာက္တည္း။ ၁၄ထိုသူတို႔သည္ ဂုနိ၊ အာဗေဒ်လ၊ ဗုဇာဟိ၊ ယာေဒါ၊ ေယရွိရွဲ၊ မိေကၡလ၊ ဂိလဒ္၊ ယာေရာ္၊ ဟုရိ၊ အဘိဟဲလအမ်ိဳး အႏႊယ္ျဖစ္သတည္း။ ဂုတိကား ထိုအေဆြအမ်ိဳး၏ သူႀကီးျဖစ္၏။ ၁၆သူတို႔သည္ ဂိလဒ္ျပည္၊ ဗာရွန္ျပည္ၿမိဳ႔ရြာ၊ ရွာရုန္ၿမိဳ႔ပတ္လည္ ျပည္စြန္းတုိင္ေအာင္ ေနရာက်ၾက၏။ ၁၇ဤသူအေပါင္းတို႔သည္ ယုဒရွင္ဘုရင္ ေယာသံႏွင့္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယေရာေဗာင္လက္ထက္ သားစဥ္ေျမးဆက္ စာရင္းဝင္ၾက၏။

၁၈ရုဗင္အမ်ိဳး၊ ဂဒ္အမ်ိဳး၊ မနာေရွအမ်ိဳး တဝက္တြင္ ဒိုင္းႏွင့္ထားကိုကိုင္၍ ေလးႏွင့္ပစ္တတ္သျဖင့္၊ စစ္မႈစစ္ ေရးကိုေလ့က်က္၍ စစ္ခ်ီတတ္ေသာ စစ္သူရဲအေပါင္းကား၊ ေလးေသာင္းေလးေထာင္ ခုနစ္ရာေျခာက္ဆယ္တည္း။ ၁၇ထိုသူတို႔သည္ ဟာဂရအမ်ိဳးသားတည္းဟူေသာ ေယတုရ၊ နာဖိရွ၊ ေနာဒပ္ အမ်ိဳးသားတို႔ႏွင့္ စစ္တိုက္ၾက၏။ ၂ဝစစ္တိုက္ေသာအခါ ဘုရားသခင္ကုိ ကိုးစား၍ ဆုေတာင္းေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္မစေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးအား ျဖင့္၊ ဟာဂရလူတို႔ႏွင့္ သူတို႔ဥစၥာရွိသမွ်ကို ရၾက၏။ ၂၁ကုလားအုုပ္ငါးေထာင္၊ သိုးႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း၊ ျမည္းႏွစ္ေထာင္၊ လူတသိန္းတို႔ကို သိမ္းယူၾက၏။ ၂၂ဘုရားသခင့္အခြင့္ႏွင့္ စစ္တိုက္ေသာေၾကာင့္၊ ရန္သူမ်ားတို႔ သည္ လဲေသၾက၏။ ဣသေရလလူတို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္းအမႈ မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္ ဟာဂရလူတို႔ေနရာ၌ ေနရာက်ၾက၏။

၂၃မနာေရွအမ်ိဳးတဝက္သည္၊ ထိုျပည္တြင္၊ ဗာရွန္ၿမိဳ႔မွစ၍ ဗာလေဟယမုန္ၿမိဳ႔၊ စနိရၿမိဳ႔၊ ေဟရမုန္ေတာင္ တိုင္ေအာင္ ပြားမ်ားလ်က္ေန၏။ ၂၄အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးမ်ား ဟူမူကား၊ ခြန္အားႀကီး၍ ေက်ာ္ေစာေသာ စစ္သူရဲ ဧဖာ၊ ဣရွိ၊ ဧေလ်လ၊ အာဇေရလ၊ ေယရမိ၊ ေဟာဒဝိ၊ ယာေဒ်လတည္း။ ၂၅သို႔ရာတြင္ ရုဗင္အမ်ိဳး၊ ဂဒ္အမ်ိဳး၊ မနာေရွ အမ်ိဳး တဝက္သည္ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ကုိျပစ္မွား၍၊ မိမိတို႔ေရွ႔မွာ ဘုရားသခင္ဖ်က္ဆီး ေတာ္မူေသာ ျပည္သားတို႔ဘုရားမ်ားႏွင့္ မွားယြင္းၾက၏။ ၂၆သို႔ျဖစ္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္သည္ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ ပုလႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ တိဂလတ္ပိေလသာ စိတ္ကိုႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေနာက္ရွင္ဘုရင္သည္ ထိုဣသေရလအမ်ိဳး သားတို႔ကို ေဂါဇန္ျမစ္နား၊ ေဟလၿမိဳ႔၊ ဟာေဗာ္ၿမိဳ႔၊ ဟာရၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြား၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေနရာခ်ထား၏။