၅ရာ အခန္းၾကီး(၆)


၁ေလဝိသားကား ေဂရရႈံ၊ ေကာဟတ္၊ ေမရာရိတည္း။
၂ေကာဟတ္သားကား အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟျဗဳန္၊ ၾသေဇလတည္း။

၃အာမရံသားကား အာရုန္၊ ေမာေရွ၊ မိရိအံတည္း။ အာရုန္သားကား၊ နာဒပ္၊ အဘိဟု၊ ဧလာဇာ၊ ဣသမာ တည္း။

၄-၇ဧလာဇာသားကား ဖိနဟတ္၊ ဖိနဟတ္သး အဘိရႊ၊ အဘိရႊသားကား ဗုကၠိ၊ ဗုကၠိသားၾသဇိ၊ ၾသဇိသား ေဇရဟိ၊ ေဇရဟိသား ေမရာယုတ္၊ ေမရာယုတ္သား အာမရိ၊ အာမရိသား အဟိတုပ္၊

၈အဟိတုပ္သား ဇုဒတ္၊ ဇာဒုတ္သား အဟိမတ္၊

၉အဟိမတ္သား အာဇရိ၊ အာဇရိသား ေယာဟန္တည္း။

၁ဝေယာဟန္သားကား ေယရုရွ လင္ၿမိဳ႔မွာ ေရွာလမုန္တည္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျပဳေသာ အာဇရိတည္း။

၁၁အာဇရိသားကား အာမရိ၊  အာမရိသား အဟိတုပ္၊

၁၂အဟိတုပ္သား ဇာဒုတ္၊ ဇာဒုတ္သား ရွလႅံဳ၊

၁၃ရွလႅံဳသား ဟိလခိ၊ ဟိလခိသား အာဇရိ၊

၁၄အာဇရိသား စရာယ၊ စရာယသား ေယာဇဒက္တည္း။

၁၅ေယာဇဒက္သည္ ေနဗုခဒ္ေနဇာလက္ျဖင့္ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ထာဝရဘုရား သိမ္းသြားေစေတာ္မူေသာအခါ ပါသြားသတည္း။

၁၆ေလဝိသား ေဂရရႈံ၊ ေကာဟတ္၊ ေမရာရိတို႔တြင္၊

၁၇ေဂရရႈံသားကား လိဗနိႏွင့္ ရွိမတည္း။ ၁၈ေကာဟတ္ သားကား အာမရံ၊ ဣဇဟာ၊ ေဟျဗဳန္၊ ၾသေဇလတည္း။

၁၉ေမရာရိသားကား မဟာလိႏွင့္ မုရွိတည္းဟူေသာ ေလဝိ အေဆြအမ်ိဳး အသီးအသီးျဖစ္သတည္း။

၂ဝေဂရရႈံသားကား လိဗနိ၊ လိဗနိသားယာဟတ္၊ ယာဟတ္သား ဇိမၼ၊

၂၁ဇိမၼသားေယာအာ၊ ေယာအာသား ဣေဒၵါ၊ ဣေဒၵါသားေဇရ၊ ေဇရသားယာတရဲတည္း။

၂၂ေကာဟတ္သားကား ဣဇဟာတည္းဟူေသာ အမိနဒ္၊ အမိနဒ္သား ေကာရ၊ ေကာရသား အႆိရ၊

၂၃အႆိရသား ဧလကာန၊ ဧလကာနသား ဧဗ်ာသပ္၊ ဧဗ်ာသပ္သား အႆိရ၊

၂၄အႆိရသား တာဟတ္၊ တာဟတ္သား ဥေရလ၊ ဥေရလသား ၾသဇိ၊ ၾသဇိသားေရွာလ၊

၂၅ေရွာလာသား ဧလကာန၊ ဧလကာနသား အာမသဲ ႏွင့္ အဟိမုတ္၊

၂၆အာမသဲသားေဇာဖဲ၊ ေဇာဖဲသား နာဟတ္၊

၂၇နာဟတ္သား ဧလ်ာဘ၊ ဧလ်ာဘသား ေယေရာဟံ၊ ေယေရာဟံသား ဧလကာန၊ ဧလကာနသား ရွေမြလတည္း။

၂၈ရွေမြလသားဦးကား ေယာလ၊ ဒုတိယသား အဘိယ တည္း။

၂၉ေမရာရိသားကား မဟာလိ၊ မဟာလိသားလိဗနိ၊ လိဗနိသားရွိမိ၊ ရွိမိသားၾသဇ၊

၃ဝၾသဇသားရွိမာ၊ ရွိမာ သား ဟဂၢ်ာ၊ ဟဂၢ်ာသား အသာယတည္း။

 

၃၁ထာဝရဘုရား၏ ေသတၱာေတာ္သည္ ၿငိမ္ဝပ္ေသာအခါ၊ အိမ္ေတာ္၌ သီခ်င္းဆိုရာ အမႈေတာ္ကို ေစာင့္ ေစျခင္းငွါ၊ ဒါဝိဒ္မင္းခန္႔ထားေသာ သူတို႔သည္၊

၃၂ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဗိမာန္ေတာ္ကို ေရွလမုန္မတည္မွီ ကာလပတ္လံုး၊ ပရိသတ္စည္းေဝးရာ တဲေတာ္တည္ရာအရပ္၌ သီးခ်င္းဆိုလ်က္ အမႈေတာ္ကိုေစာင့္ၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္ကို တည္ ၿပီးေသာေနာက္၊ မိမိတို႔အလွည့္အတိုင္း ေစာင့္ရေသာအမႈကို ေစာင့္လ်က္ေနၾက၏။

၃၃-၃၈ထိုအမႈေတာ္ကို ေစာင့္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ သားစဥ္ေျမးဆက္ဟူမူကား၊ ဣသေရလ၊ ေလဝိ၊ ေကာဟတ္၊ ဣဇဟာ၊ ေကာရ၊ ဧဗ်ာသပ္၊ အႆိရ၊ တာဟတ္၊ ေဇဖိနိ၊ အာဇရိ၊ ေယာလ၊ ဧလကာန၊ အမာသဲ၊ မာဟတ္၊ ဧလကာန၊ ေဇာဖဲ၊ ေတာအာ၊ ဧလ်ာဘ၊ ေယေရာဟံ၊ ဧလကာန၊ ရွေမြလ၊ ေယာလတို႔မွဆင္းသက္ေသာ ေကာဟတ္အမ်ိဳး၊ သီခ်င္းသည္ ေဟမန္တပါး၊

၃၉ေလဝိ၊ ေဂရရႈံ၊ ယာဟတ္၊ ရွိမိ၊ ဇိမၼ၊ ဧသန္၊ အဒါယ၊ ေဇရ၊ ဧသနိ၊ မာလခိ၊ ဗာေသယ၊ မိေကၡလ၊ ရွိမာ၊ ေဗရခိတို႔မွ ဆင္းသက္ ေသာ အာသပ္၊ ေဟမန္လက္်ာဘက္မွာ ေနရာရွိေသာ အေပါင္းအေဘာ္ အာသပ္တပါး၊

၄၄-၄၇ေလဝိ၊ ေမရာရိ၊ မုရွိ၊ မဟာလိ၊ ရွေမရ၊ ဗာနိ၊ အံဇိ၊ ဟိလခိ၊ အာမဇိ၊ ဟာရွဗိ၊ မလႅဳတ္၊ အာဖဒိ၊ ကိရွိတို႔မွဆင္းသက္ေသာ ဧသန္တပါးမွစ၍ လက္ဝဲဘက္မွာ ေနရာရွိေသာ အေပါင္းအေဘာ္၊ ေမရာရိအမ်ိဳးသား မ်ားတည္း။

၄၈သူတို႔၏ ညီအစ္ကိုျဖစ္ေသာ ေလဝိသားတို႔သည္၊ ဘုရားသခင္က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ တဲေတာ္အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ေစာင့္ေသာအရာ၌ ခန္႔ထားျခင္းကို ခံၾက၏။

၄၉အာရုန္ႏွင့္ သူ၏သားစဥ္ေျမးဆက္မူကား၊ ယဇ္ေကာင္ကို မီးရႈိ႔ရာပလႅင္ႏွင့္ နံ႔သာေပါင္းကို မီးရႈိ႔ရာပလႅင္ ေပၚမွာ ပူေဇာ္လ်က္၊ အလြန္သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္အမႈအလံုးစံုကို ေစာင့္လ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ေမာေရွ မွာထားသမွ်အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ အျပစ္ကုိ ေျဖရေသာသူျဖစ္ၾက၏။

၅ဝအာရုန္၏သားေျမးမွာ၊ အာရုန္သား ကား ဧလာဇာ၊ ဧလာဇာသား ဖိနဟတ္၊ ဖိနဟတ္သား အဘိရႊ၊

၅၁အဘိရႊသား ဗုကၠိ၊ ဗုကၠိသား ၾသဇိ၊ ၾသဇိသား ေဇရဟိ၊

၅၂ေဇရဟိသား မရာယုတ္၊ မရာယုတ္သား အာမရိ၊ အာမရိသား အဟိတုပ္၊

၅၃အဟိတုပ္သား ဇာဒုတ္၊ ဇာဒုတ္သား အဟိမတ္တည္း။

၅၄အာရုန္၏သားေျမးျဖစ္သေသာ ေကာဟတ္အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ စာေရးတံျပဳေသာအားျဖင့္ ရ၍ေနရေသာ ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားဟူမူကား၊ ၅၅ယုဒခရိုင္၌ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ကိုရၾက၏။

၅၆သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႔ႏွင့္ဆိုင္ ေသာလယ္မ်ား၊ ရြာမ်ားတို႔ကို ေရဖုႏၷသား ကာလက္သည္ရ၏။

၅၇ေျပး၍မွီခိုရာ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔မွတပါး၊ ယုဒခရိုင္ထဲက လိဗနၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ယတၱိရၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဧရွတေမာၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊

၅၈ေဟာလုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေဒဗိရၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊

၅၉အဣနၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ယုတၱၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း၊

၆ဝဗယၤာမိန္ခရိုင္ထဲက ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ေဂဗၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ အာလမက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ အာနသုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း၊ အာရုန္၏သားေျမးတို႔သည္ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ ရ၍၊ ၿမိဳ႔ေပါင္းကား တဆယ္သံုးၿမိဳ႔တည္း။

၆၁ၾကြင္းေသာ ေကာဟတ္သားအေဆြအမ်ိဳး တို႔သည္ စာေရးတံအားျဖင့္၊ မနာေရွခရိုက္ဝက္ထဲက ၿမိဳ႔ဆယ္ၿမိဳ႔တို႔ကုိရၾက၏။

၆၂ေဂရရႈံသားအေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ ဣသခါ ခရိုင္၊ အာရွာခရိုင္၊ နႆလိခရိုင္၊ ဗာရွန္ျပည္ မနာေရွခရိုင္ထဲက ၿမိဳ႔တဆယ္သံုးၿမိဳ႔တို႔ကို ရၾက၏။

၆၃ေမရာရိသား အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ ရုဗင္ခရိုင္၊ ဂဒ္ခရိုင္၊ ဇာဗုလုန္ခရိုင္ထဲက ၿမိဳ႔တဆယ္ႏွစ္ၿမိဳ႔တို႔ကို ရၾက၏။

၆၄ဤမည္ေသာ ၿမိဳ႔တို႔ကို ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တကြ၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေလဝိသားတို႔အား ေပးၾက၏။

၆၅အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ၿမိဳ႔တို႔ကို စာေရးတံျပဳ၍ ယုဒအမ်ိဳးသားခရိုင္၊ ရွိေမာင္အမ်ိဳးသားခရိုင္၊ ဗယၤာမိန္အမိ်ဳးသားခရိုင္ထဲက ေပးၾက၏။

၆၆ၾကြင္းေသာ ေကာဟတ္သား အေဆြအမ်ိဳးတို႔သည္ ဧဖရိမ္ခရိုင္ထဲက ရသည္အတိုင္၊

၆၇ေျပး၍ခိုေနရာ ဧဖရိမ္ ေတာင္ေပၚမွာ ေရွခင္ၿမိဳ႔ကို ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္တကြ ေပးၾက၏။

၆၈ထိုမွတပါး၊ ေဂဇာၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေယာကမံၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဗက္ေဟာရုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း၊

၆၉ဒန္ခရိုင္ထဲက ဧလေတကၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ဂိဗၺသုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ အာဇလုန္ ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဂါသရိမၼဳန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း၊

၇ဝမနာေရွခရိုင္ဝက္ထဲက အေနရၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဗိလံၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တို႔ ကို၄င္း၊ ၾကြင္းေသာေကာဟတ္သား အေဆြအမ်ိဳးတို႔အား ေပးၾက၏။

၇၁ေဂရရႈံသားတို႔အားလည္း၊ မနာေရွခရိုင္ ဝက္ထဲက ဗာရွန္ျပည္ေဂါလန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ အာရွတရုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း၊

၇၂ဣသခါခရိုင္ထဲက ေကေဒရွၿမိဳ႔ ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဒါဗရတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၇၃ရာမုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊

၇၄အာနင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း၊ ၇၄အာရွာခရိုင္ထဲက မိရွလၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ အာဗဒုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊

၇၅ဟုကုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရေဟာဘၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း၊

၇၆နႆလိခရိုင္ ထဲက ဂါလိလဲျပည္ ေကေဒရွၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ဟမၼဳန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ကိရယသိမ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း ေပးၾက၏။

၇၇ၾကြင္းေသာေမရာရိသားတို႔အားလည္း ဇာဗုလုန္ခရိုင္ထဲက ရိမၼဳန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ တာေဗာ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္ တို႔ကို၄င္း၊ ၇၈ေယရိေခါၿမိဳ႔အေရွ႔၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၊ ရုဗင္ခရိုင္ထဲကေတာ၌ ေဗဇာၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ယာဇၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ၇၉ေကဒမုတ္ ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ေမဖတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း၊ ၈ဝဂဒ္ခရိုင္ထဲက ဂိလဒ္ျပည္၌ ရာမုတ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ မဟာနိမ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔ နယ္၊ ၈၁ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ ယာဇာၿမိဳ႔ႏွင့္ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကို၄င္း ေပးၾက၏။