၅ရာ အခန္းၾကီး(၇)


၁ဣသခါသားကား ေတာလ၊ ဖုဝါ၊ ယာရႈပ္၊ ရွိမရုန္၊ ေပါင္းေလးေယာက္တည္း။ ၂ေတာလသားကား ေတာလအေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး ၾသဇိ၊ ေရဖာယ၊ ေယေရလ၊ ယာမဲ၊ ယိဗသံ၊ ရွေမြလတည္း။ ထိုအေဆြအမ်ိဳး အစဥ္ အဆက္တို႔သည္ ခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲျဖစ္၍၊ ဒါဝိဒ္မင္းလက္ထက္ ႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ေျခာက္ရာရွိသတည္း။ ၃ၾသဇိသားကား ဣဇိဟိ၊ ဣဇဟိသားမေကၡလ၊ ၾသဗဒိ၊ ေယာလ၊ ဣရွယ၊ ေပါင္းငါးေယာက္တည္း။ ဤသူတို႔သည္ အႀကီးအကဲျဖစ္ၾက၏။ ၄သူတို႔၌ သားမယားမ်ားေသာေၾကာင့္၊ အေဆြအမ်ိဳး အသီးအသီးအလိုက္၊ စစ္သူရဲတပ္သား သံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိၾက၏။ ၅သူတို႔ညီအစ္ကို ဣသခါအေဆြအမ်ိဳး အေပါင္းတို႔သည္ ခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲျဖစ္၍၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ စာရင္းဝင္သည္အတိုင္း၊ ရွစ္ေသာင္း ခုနစ္ေထာင္ရွိၾက၏။

၆ဗယၤာမိန္သားကားေဗလ၊ ေဗခါ၊ ေယဒေယလ၊ ေပါင္းသံုးေယာက္တည္း။ ၇ေဗလသားကား အေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးဧဇဗုန္၊ ၾသဇိ၊ ၾသေဇလ၊ ေယရိမုတ္၊ ဣရိ၊ ေပါင္းငါးေယာက္တည္း။ ဤသူတို႔သည္ ခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲ ျဖစ္၍၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ စာရင္းဝင္သည္အတိုင္း၊ ႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ သံုးဆယ္ေလးေယာက္ ရွိၾက၏။ ၈ေဗခါ သားကား ေဇမိရ၊ ေယာရွ၊ ဧေလ်ဇာ၊ ဧလိၾသနဲ၊ ၾသမရိ၊ ေယရိမုတ္၊ အဘိယ၊ အာနသုတ္၊ အာလမက္တည္း။ ၉သားစဥ္ေျမးဆက္ စာရင္းဝင္၍၊ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး အသီးအသီးအလိုက္၊ ခြန္အားႀကီးေသာသူရဲ ႏွစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ႏွစ္ရာရွိၾက၏။ ၁ဝေယဒေယလသားကား ဗိလဟန္၊ ဗိလဟန္သားယုရွ၊ ဗယၤာမိန္၊ ဧဟုဒ္၊ ေခနာန၊ ေဇသန္၊ သာရွိရွ၊ အဟိရွဟာတည္း။ ၁၁အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး အသီးအသီးအလိုက္၊ ခြန္အားႀကီး၍စစ္တိုက္ျခင္းငွါ ၊ တတ္စြမ္း ႏိုင္ေသာသူရဲ တေသာင္းခုနစ္ေထာင္ ႏွစ္ရာရွိၾက၏။ ၁၂ထိုမွတပါး၊ ရႈပိမ္၊ ဟုဝိမ္ႏွင့္တကြ ဣရဟုရွိမ္သား၊ အာေဟရသား ရွိသတည္း။

၁၃နႆလိသည္ ဗိလဟာတြင္ျမင္ေသာ သားကား၊ ယာေဇလ၊ ဂုနိ၊ ေယဇ၊ ရွလႅံဳတည္း။

၁၄မနာေရွသားဦးကား အာသေရလ၊ ထိုေနာက္၊ ရႈရိအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ မယားငယ္တြင္ျမင္ေသာသား၊ ဂိလဒ္၏ အဘ မာခိရတည္း။ ၁၅မာခိရသည္ မာခါအမည္ရွိေသာ ဟုပိမ္ႏွင့္ ရႈပိ၏ႏွမႏွင့္ စံုဘက္၍၊ ႏွစ္ဆက္ေျမာက္ေသာ သားကား ဇေလာဖတ္အမည္ရွိ၏။ ဇေလာဖတ္၌သမီးသက္သက္ရွိ၏။ ၁၆မာခိရမယား မာခါသည္ သားကိုဘြားျမင္၍၊ ေပရက္အမည္ျဖင့္မွည့္၏။ သူ၏ညီကားေရွရက္အမည္ရွိ၏။ သူ၏သားကား ဥလံႏွင့္ေရကင္တည္း။ ၁၇ဥလံသားကား ေဗဒန္တည္း။ ဤေရြ႔ကား မနာေရွသား မာခိရ၏သား ဂိလဒ္အမ်ိဳးအႏႊယ္တည္း။ ၁၈သူ၏ႏွမ ဟေမၼာေလကက္သည္ ဣေရွာဒ၊ အေဗ်ဇာ၊ မဟာလကိုဘြားျမင္၏။ ၁၉ရွမိဒသားကား အဟိအန္၊ ေရွခင္၊ လိကဟိ၊ အနိအံတည္း။

၂ဝဧဖရိမ္သားကား ရႈေသလ၊ ရႈေသလသား ေဗရက္၊ ေဗရက္သား တာဟတ္၊ တာဟတ္သားဧလာဒ၊ ဧလာဒသား တာဟတ္၊ ၂၁တာဟတ္သားဇာဗဒ္၊ ဇာဗဒ္သား ရႈေသလတည္း။ ထိုမွတပါး၊ ဖရိမ္သား ဧဇာႏွင့္ဧလဒ္ တို႔သည္ ထုိျပည္၌ေမြးဘြားေသာ၊ ဂါသၿမိဳ႔သားတို႔ တိရစာၦန္မ်ားကို လုယူေသာေၾကာင့္ အသက္ဆံုၾက၏။ ၂၂အဘ ဧဖရိမ္သည္ အင္တန္ကာလပတ္လံုး စိတ္မသာညည္းတြားလ်က္ေန၏။ ညီအစ္ကိုတို႔သည္ ႏွစ္သိမ့္ေစျခင္းငွါ လာၾက၏။ ၂၃ေနာက္တဖန္ မယားဆီသို႔ဝင္သျဖင့္ သူသည္ပဋိိသေႏၶြယူ၍ သားကိုဘြားျမင္၏။ ထိုသားကို ေဗရိယ အမည္ျဖင့္မွည့္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္အိမ္ေထာင္၌ အမဂၤလာေရာက္သတည္း။ ၂၄သမီးေရွရကား အထက္ ေဗေသာရုန္ၿမိဳ႔၊ ေအာက္ေဗေသာရုန္ၿမိဳ႔၊ ၾသဇင္ေရွရၿမိဳ႔တို႔ကို ျပဳစုေသာသူျဖစ္၏။ ၂၅သူ၏သားကားေရဖ၊ သူ၏သား ေရရွပ္၊ သူ၏သားေတလ၊ သူ၏သား တာဟန္၊ ၂၆သူ၏သားလာဒန္၊ သူ၏သားအမိဟုဒ္၊ သူ၏သားဧလိရွမာ၊ ၂၇သူ၏သားႏုန္၊ သူ၏သားေယာရႈတည္း။ ၂၈သူတို႔ပိုင္ထိုက္ေသာ ေနရာဟူမူကား၊ ေဗသလၿမိဳ႔ႏွင့္ေက်းလက္၊ အေရွ႔ဘက္၌နာရန္ၿမိဳ႔၊ အေနာက္ဘက္၌ ေဂဇာၿမိဳ႔ႏွင့္ေက်းလက္၊ ေရွခင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ေက်းလက္၊ ဂါဇၿမိဳ႔ႏွင့္ေက်းလက္၊ ၂၉မနာေရွအမ်ိဳးသားေနရာနားမွာ ဗက္ရွန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ေက်းလက္၊ တာနက္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ေက်းလက္၊ ေမဂိေဒၵါၿမိဳ႔ႏွင့္ေက်းလက္၊ ေဒါရၿမိဳ႔ႏွင့္ေက်းလက္တည္း။ ဤၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ဣသေရလသားျဖစ္ေသာ ေယာသပ္၏သားတို႔သည္ ေနရာက်ၾက၏။

၃ဝအာရွာသားကားယိမန၊ ဣရွာ၊ ဣရႊိ၊ ေဗရိယ၊ ႏွမ ေစရတည္း။ ၃၁ေဗရိယသားကား ေဟဗာႏွင္ ့မာလေက်လတည္း။ မာလေက်လသားကား ဗိရဇာဝတ္၊ ၃၂ေဟဗာသားကားယာဖလက္၊ ေရွာမာ၊ ေဟာသံ၊ ႏွမ ရႈအာတည္း။ ၃၃ယာဖလက္သားကားပါသက္၊ ဗိမဟာလ၊ အာရွဝတ္တည္း။ ၃၄ေရွာေမရသားကားအာဟိ၊ ေရာဂ၊ ေယဟုဗၺ၊ အာရံတည္း။ ၃၅သူ၏ညီေဟလင္သားကားေဇာဖ၊ ဣမန၊ ေရွလက္၊ အာမလတည္း။ ၃၆ေဇာဖသားကား သုအာ၊ ဟာေနဖာ၊ ရႊလ၊ ေဗရိ၊ ဣမရ၊ ၃၇ေဗဇာ၊ ေဟာဒ၊ ရွမၼ၊ ရွိလရွ၊ ဣသရန္၊ ေဗရတည္း။ ၃၈ေယသာသားကား ေယဖုႏၷပိသပ၊ အာရတည္း။ ၃၉ဥလႅသားကား အာရ၊ ဟံေယလ၊ ေရဇိတည္း။ ၄ဝဤသူအေပါင္းတိုိ႔သည္ အာရွာ အမ်ိဳး၌ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး၊ ေရြးေသာသူ၊ ခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲမင္းျဖစ္ၾက၏။ သားစဥ္ေျမးဆက္စာရင္းဝင္၍ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာသူ ႏွင္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ရွိၾက၏။