၅ရာ အခန္းၾကီး(၈)


၁ဗယၤာမိန္သားဦးကားေဗလ၊ ဒုတိယသားအာရွေဗလ၊ တတိယသား အဟိရ၊ ၂စတုတၳသား ေနာဟ၊ ပဥၥမသား ရာဖတည္း။ ၃ေဗလသားကား အဒၵါ၊ ေဂရ၊ အဘိဟုဒ္၊ ၄အဘိရႊ၊ ေနမန္၊ အာေဟာ၊ ၅ေဂရာ၊ ေရွဖံုဖံ၊ ဟုရံတည္း။ ၆မာနဟက္ၿမိဳ႔သို႔ေနရာေျပာင္းေသာ ေဂဗၿမိဳ႔သား အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးျဖစ္ေသာ ဧဟုဒ္သားကား၊ ေနမန္၊ အဟိယ၊ ေဂရတည္း။ ၇ေနရာေျပာင္းေသာေနာက္၊ ၾသဇႏွင့္ အဟိဟုဒ္ကိုလည္းျမင္၏။ ၈ရွဟာရိမ္သည္ မယားဟုရိမ္ ႏွင့္ ဗာရာကိုစြန္႔ၿပီးမွ၊ ေမာဘျပည္၌ေန၍၊ ၉မယားေဟာေဒရွတြင္ ေယာဗပ္၊ ဇိဘိ၊ ေမရွ၊ မာလခံ၊ ၁ဝယုဇ၊ ရွာခိ၊ မိရမတို႔ကို ျမင္၍၊ ဤသူတို႔သည္ အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးျဖစ္ၾက၏။ ၁၁အရင္မယားဟုရွိမ္တြင္၊ အဘိတုပ္ႏွင့္ ဧလပါလကိုျမင္၏။ ၁၂ဧလပါလသားကား ဧဗာ၊ မိရွဟံ၊ ရွာမက္တည္း။ ရွာမက္သည္ ၾသေနာၿမိဳ႔၊ ေလာဒၿမိဳ႔ႏွင့္ ေက်းလက္မ်ားကို ျပဳစုေသာသူျဖစ္၏။ ၁၃ေဗရိယႏွင့္ ေရွမတို႔သည္ ဂါသၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ ႏွင့္ထုတ္ေသာ အာဇလုန္ၿမိဳ႔သား အေဆြအမ်ဳိး သူႀကီးျဖစ္ၾက၏။ ၁၄ထိုမွတပါး၊ အဟိၾသ၊ ရွာရွက္၊ ေယရိမုတ္၊ ၁၅ေဇဗဒိ၊ အာရဒ္၊ အာဒါ၊ ၁၆မိေကၡလ၊ ဣရွပ၊ ေယာဟ တို႔သည္ ေဗရိယသားျဖစ္ၾက၏။ ၁၇ေဇဗဒိ၊ ေမရႈလံ၊ ေဟဇကိ၊ ေဟဗာ၊ ၁၈ဣရွမရဲ၊ ေယဇလိ၊ ေယာဗပ္တို႔သည္ ဧလပါလသားတည္း။ ၁၉ယာကိမ္၊ ဇိခရိ၊ ဇာဗဒိ၊ ၂ဝဧေလ်နဲ၊ ဇိလသဲ၊ ဧေလလ၊ ၂၁အဒါယ၊ ေဗရာယ၊ ရွိမရတ္ တို႔သည္ ရွိမဟိသားတည္း။ ၂၂ဣရွပန္၊ ေဟဗာ၊ ဧေလလ၊ ၂၃အာဗဒုန္၊ ဇိခရိ၊ ဟာနန္၊ ၂၄ဟာနနိ၊ ဧလံ၊ အေႏၱာသိယ၊ ၂၅ဣဖဒိယ၊ ေပေႏြလတို႔သည္ ရွာရွက္သားတည္း။ ၂၆ရွံရွရဲ၊ ေရွဟာရိ၊ အာသလိ၊ ၂၇ယာရရွိ၊ ဧလိယ၊ ဇိခရိိတုိ႔သည္ ေယေရာဟံ သားတည္း။ ၂၈ဤသူတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာေန၍၊ အစဥ္အဆက္အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးမင္းျဖစ္၏။ ၂၉ဂိေဗာင္ၿမိဳ႔မွာ ဂိေဗါင္အဘေယေဟလေန၏။ သူ၏မယားကား မာခါအမည္ရွိ၏။ ၃ဝသူ၏သားဦးကား အာဗဒုန္၊ သူ၏ညီကားဇုရ၊ ကိရွ၊ ဗာလ၊ ေနရ၊ နာဒပ္၊  ၃၁ေဂေဒၚ၊ အဟိၾသ၊ ဇာခရိ၊ မိကလုတ္တည္း။ ၃၂မိကလုတ္သားကားရွိမံတည္း။ ဤသူတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ ညီအစ္ကိုစု အနား၊ တဘက္တခ်က္၌ေနရာက်ၾက၏။

၃၃ေနရသားကား ကိရွ၊ ကိရွသားေရွာလု၊ ေရွာလုသားေယာနသန္၊ ေမလခိရႊ၊ အဘိနာဒပ္၊ ဣရွဗာလတည္း။ ၃၄ေယာနသန္သားကားေမရိဗၺာလသားမိကၡာ၊ ၃၅မိကၡာသားကား မိသုန္၊ ေမလက္၊ တရာ၊ အာခတ္တည္း။ ၃၆အာခတ္ သားကားယာရ၊ ယာရသားအာလမက္၊ အာဇမာဝက္၊ ဇိမရိတည္း။ ဇိမရိသားကား ေမာဇ၊ ၃၇ေမာဇသားဗိနာ၊ ဗိနာသားေရဖာယ၊ ေရဖာယသားဧလာသ၊ ဧလာသသားအာေဇလ၊ ၃၈အာေဇလသားေျခာက္ေယာက္အမည္ကား အာဇရိကံ၊ ေဗာေခရု၊ ဣရွေမလ၊ ရွရိယ၊ ၾသဗဒိ၊ ဟာနန္တည္း။ ၃၉အာေဇလညီ ဧရွက္သား ဦးကားဥလံ၊ ဒုတိယသား ေယဟုတ္၊ တတိယသားဧလိဖလက္တည္း။ ၄ဝဥလံသားတို႔သည္ ခြန္အားႀကီးေသာ ေလးသူရဲျဖစ္ၾက၏။ သားေျမး မ်ား၍ ေပါင္းတရာငါးဆယ္ရွိၾက၏။ ဤေရြ႔ကား၊ ဗယၤာမိန္သားစဥ္ေျမးဆက္ ျဖစ္သတည္း။