ရုသ အခန္းၾကီး (၂)


၁ေနာမိ၏လင္ ဧလိမလက္၏ အေဆြအမ်ိဳးတြင္ အလြန္ရတတ္ေသာ ေပါက္ေဘာ္တေယာက္ရွိ၏။ သူ၏ အမည္ကား ေဗာဇတည္း။ ၂ေမာဘျပည္သူရုသက၊ ကြၽန္မသည္ လယ္ျပင္သို႔သြား၍ စိတ္ႏွင့္ေတြ႔ ေသာသူေနာက္မွာ စပါးက်န္ကို ေကာက္ပါရေစဟုေနာမိ၌ အခြင့္ပန္လွ်င္၊ ေနာမိက၊ သြားေတာ့ငါ့သမီးဟုဆို၏။ ၃ရုသသည္သြား၍ စပါးရိတ္ေသာသူတို႔ေနာက္မွာ၊ စပါးက်န္ကို ေကာက္သည္တြင္၊ ဧလိမလက္၏အေဆြအမ်ိဳး ေဗာဇပိုင္ေသာလယ္၌ အမွတ္တမဲ့ေနရာက်၏။ ၄ထိုအခါ ေဗာဇသည္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔ကလာ၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူရွိေသာ္မူ ပါေစေသာဟု ရိတ္ေသာသူတို‹အားဆိုလွ်င္၊ သူတို‹က၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ထာဝရဘုရား ေကာင္းၾကီး ေပးေတာ္မူပါေစေသာ ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၅ေဗာဇကလည္း၊ ထိုမိန္းမငယ္သည္ အဘယ္သူႏွင့္ ဆိုင္သနည္းဟု လယ္ေခါင္းအားေမးေသာ္၊ ၆လယ္ေခါင္းက၊ ေမာဘျပည္မွေနာမိႏွင့္ အတူလိုက္လာေသာ ေမာဘအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါသည္။ ၇သူကလည္း၊ ကíန္မသည္ စပါးရိတ္ေသာသူတို‹ေနာက္၌ေကာက္လိႈင္းစုထဲမွာ က်န္ေသာ စပါးကို ေကာက္သိမ္းပါရေစဟု အခြင့္ ေတာင္းလ်က္ ဝင္သျဖင့္၊ နံနက္မွစ၍ ယခုခဏတဲ၌ေနေသာ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ လုပ္ေနပါၿပီဟု ေျပာဆိုလွ်င္၊ ၈ေဗာဇသည္ ရုသကိုေခၚ၍၊ နားေထာင္ပါ၊ ငါ့သမီး။ အျခားေသာ လယ္သို‹သြား၍ စပါးက်န္ကိုမေကာက္ႏွင့္။ ဤအရပ္က မထြက္ဘဲ၊ ငါ့ကíန္မတို‹၌ မွီဝဲလ်က္ေနေတာ့။ ၉သူတို‹ရိတ္ေသာ လယ္ကြက္ကိုၾကည့္မွတ္၍ သူတို‹ေနာက္၌ လိုက္ေလာ့။ လုလင္တို‹သည္ သင့္ကို မေႏွာက္ရွက္ရမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီး။ ေရငတ္ေသာအခါ၊ အိုးထားရာသို‹သြား၍ လုလင္ခပ္ေသာေရကို ေသာက္ေတာ့ဟုဆိုေလေသာ္၊ ၁ဝရုသသည္ေျမႀကီးေပၚမွာဦးခ်ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ ကíန္မသည္ တပါး အမ်ိဳးသားျဖစ္၍ ကုိယ္ေတာ္သည္ ကíန္မကို သိမွတ္မည္အေၾကာင္း၊ အဘယ္သို‹ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ‹ရပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၁ေဗာဇကလည္း သင္၏လင္ေသေသာေနာက္၊ သင္သည္ ေယာကၡမအား ျပဳစုသမွ်ကို၄င္း၊ သင္သည္မိဘႏွင့္ ေမြးဘြားရာဌာနျပည္ကို စြန္ ့၍အထက္ကမသိဘူးေသာျပည္သို ့လာေၾကာင္းကို၄င္း၊ ငါ့အား ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကၿပီး။ ၁၂သင့္အမႈ၏အက်ိဳးကိုထာဝရဘုရားေပးေသာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္အေတာင္ေတာ္ ေအာက္ ၌ခုိလႈံျခင္းငွာ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ စံုလင္ေသာဆုကို ခ်ေတာ္မူပါေစ ေသာဟုဆိုေသာ္၊ ၁၃ရုသကလည္း သခင္ကíန္မသည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရပါေစ။ ကíန္မသည္ ကိုယ္ေတာ္ကíန္မ တို‹ႏွင့္ မတူေသာ္လည္း၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေလာကဝတ္စကားကို ေျပာ၍ ကíန္မကို ႏွစ္သိမ့္ေစပါၿပီဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၄ေဗာဇကလည္း စားေသာက္ေသာအခ်ိန္ရွိၿပီ။ လာ၍မုန္‹ကို စားေလာ့။ ပံုးရည္၌စားစရာကို ႏွစ္ေလာ့ဟု ေခၚဆိုသည္ အတိုင္း၊ ရုသသည္ စပါးရိတ္ေသာသူတို‹ႏွင့္အတူထိုင္လွ်င္ ေဗာဇသည္ ေပါက္ေပါက္ကို လွမ္း၍ေပးသျဖင့္၊ သူသည္ ဝစြာစားၿပီးမွ ခ်န္ထားေသး၏။ ၁၅စပါးက်န္ကို ေကာက္ျခင္းငွါ ထသြားေသာအခါ၊ ေဗာဇသည္ လုလင္တို‹အား၊ ထိုမိန္းမသည္ ေကာက္လိႈင္းစု ထဲမွာက်န္ေသာစပါးကို ေကာက္သိမ္းပါေစ၊ အရွက္မခြဲၾကႏွင့္။ ၁၆ရိတ္ၿပီးေသာစပါးအခ်ိဳ‹ကိုလည္း သူအဘို‹ခ်ေထားေလာ့။ ေကာက္ယူပါေစ။ အျပစ္မတင္ၾကႏွင့္ ဟုမွာထား၏။ ၁၇ရုသသည္ ထိုလယ္၌ ညဦးတိုင္ေအာင္ စပါးက်န္ကို ေကာက္၍ရေသာ စပါးကိုနယ္ၿပီးလွ်င္ မုေယာဆန္တဧဖာခန္႔မွ်ရွိ၏။ ထိုဆန္ကိုယူ၍ ၿမိဳ႔ထဲဝင္သျဖင့္ ေကာက္၍ရေသာဆန္ကိုလည္း ေယာကၡမအားျပ၏။ ဝစြာစားၿပီးမွ ခ်န္ထားေသာအရာကိုလည္း ထုတ္၍ေပးေသး၏၊ ၁၉ေယာက္ကၡမကလည္း၊ ယေန‹အဘယ္မွာ စပါးက်န္ကိုေကာက္သနည္း။ အဘယ္မွာလုပ္သနည္း။ သင္သိမွတ္ေသာ သူသည္ မဂၤလာရွိပါေစေသာဟု ျမြက္ဆိုလွ်င္၊ ရုသက ယေန‹ကíန္မလုပ္ေသာသူ၏အမည္ကား၊ ေဗာဇျဖစ္ပါသည္ဟု ေယာကၡမအားၾကား ေျပာေသာ္၊ ၂ဝေယာကၡမက အသက္ရွင္ေသာသူ၊ ေသေသာသူတို‹၌ေက်းဇူးမျပတ္ ျပဳေတာ္မူေသး ေသာ ထာဝရဘုရားသည္ သူ‹ကို ေကာင္းၾကီးေပးေတာ္မူပါေစေသာဟူ၍၄င္း၊ ထိုသူသည္ ငါတို‹ႏွင့္ေပါက္ေဘာေတာ္ ေသာသူ၊ နီးစပ္ေသာအမ်ိဳးသားခ်င္း အဝင္ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း၊ ေခြၽးမအား ေျပာဆို၏။ ၂၁ထိုသူက ငါ့စပါးရိတ္ျခင္းအမႈ မၿပီးမွီတိုင္ေအာင္၊ ငါ့လူတို‹၌မွီဝဲလ်က္ေနေတာ့ဟုဆိုေၾကာင္းကိုလည္း ေမာဘအမ်ိဳးသမီး ရုသသည္ ၾကားေျပာေသာ္၊ ၂၂ေနာမိကငါ့သမီး၊ သင္သည္ သူ၌ကြၽန္မတို‹ႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ေကာင္း၏။ အျခားေသာ လယ္၌ သူတို‹သည္ သင့္ကိုမေတြ‹ေစ ေကာင္းဟု၊ ေခြၽးမရုသအားေျပာသည္အတိုင္း၊ ၂၃သူသည္ မုေယာစပါး၊ ဂ်ံဳစပါးရိတ္ျခင္းအမႈၿပီးသည္တိုင္ေအာင္ ေဗာဇ၏ ကíန္မတို‹၌မွီဝဲလ်က္၊ စပါးက်န္ကိုေကာက္၍ ေယာကၡမထံမွာ ေနေလ၏။