ရုသ အခန္းၾကီး (၃)


၁တစ္ဖန္ေယာကၡမေနာမိက၊ ငါ့သမီး၊ သင့္ကိုခ်မ္းသာေစျခင္းငွာ ၿငိမ္ဝပ္ရာအရပ္ကို သင့္အဘို‹ငါမရွာ ရသေလာ။ ၂သင္ေပါင္းေဘာ္ေသာ ကíန္မတို‹၏သခင္ ေဗာဇသည္ ငါတို‹ေပါက္ေဘာ္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ယေန‹ည မွာ ေကာက္နယ္တလင္း၌ မုေယာစပါးကို ေလွ‹လ်က္ေန၏။ ၃သင္သည္ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ ဆီလိမ္းျခင္း၊ အဝတ္တန္ဆာ ဆင္ျခင္းကို ျပဳၿပီးလွ်င္ ေကာက္နယ္တလင္းသို‹ သြားေတာ့။ သူသည္ စားေသာက္ျခင္းအမႈကို မၿပီးမွီ ကိုယ္ကိုမျပႏွင့္။ ၄သူအိပ္ေသာအခါ။ အိပ္ရာအရပ္ကိုမွတ္ၿပီးမွ ဝင္၍သူ‹ေျခ၌ဖံုးေသာ အဝတ္ကိုဖြင့္ၿပီးလွ်င္ အိပ္ေတာ့။ သင္သည္ အဘယ္သို‹ျပဳရမည္ကို သူေျပာလိမ့္မည္ဟုဆိုေသာ္၊ ၅ရုသက။ မိခင္မွာထားသမွ်တို‹ကို ျပဳပါမည္ဟု ဝန္ခံလ်က္၊ ၆ေကာက္နယ္တလင္းသို‹သြား၍ ေယာကၡမမွာထားသမွ်အတိုင္းျပဳေလ၏။ ၇ ေဗာဇသည္ စားေသာက္၍ ရႊင္လန္းလ်က္၊ စပါးပံုအနားသို‹သြား၍အိပ္ေသာအခါ၊ ရုသသည္ တိတ္ဆိတ္စြာခ်ဥ္းကပ္၍ သူ‹ေျခဖံုးေသာအဝတ္ကိုဖြင့္ၿပီးလွ်င္ အိပ္ေလ၏။ ၈သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ ေယာက္်ားသည္ လန္‹၍လွည့္သျဖင့္၊ မိန္းမသည္ေျခရင္း၌ရွိသည္ကိုသိလ်က္၊ ၉သင္သည္အဘယ္သူနည္းဟုေမးလွ်င္၊ ကြၽန္မသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္မ ရုသျဖစ္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရြးပိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္မကို အဝတ္ေတာ္စြန္းႏွင့္ ဖံုးပါေတာ့ဟုဆိုေသာ္၊ ၁ဝသူက၊ ငါ့သမီး၊ ထာဝရဘုရား ေကာင္းၾကီးေပးေတာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္ ေငြရတတ္ေသာ လူပ်ိဳ၊ ဆင္းရဲေသာလူပ်ိဳ တစံုတေယာက္ ကို မမွီဝဲဘဲေန၍၊ အရင္ျပဳေသာ ေက်းဇူးထက္ ေနာက္ျပဳေသာေက်းဇူးသာ၍ၾကီး၏။ ၁၁မစိုးရိမ္ႏွင့္ငါ့သမီး။ ေတာင္းသမွ် ကို ငါျပဳမည္။ သင္သည္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိန္းမျဖစ္ေၾကာင္းကို ငါ့လူမ်ိဳးေနေသာ တၿမိဳ‹လံုးသိ၏။ ၁၂ငါသည္ ေရြးပိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားခ်င္းမွန္ေပ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငါ့ထက္သာ၍ ေရြးပိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားခ်င္းတေယာက္ရွိေသး၏။ ၁၃ယေန‹ညမွာ ေနဦးေတာ့။ ထိုသူသည္ ေရြးပိုင္ေသာအမ်ိဳးသားခ်င္း ဝတ္ကိုျပဳလိုလွ်င္ ျပဳပါေလေစ။ ေကာင္း၏။ မျပဳလွ်င္ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည္အတိုင္းငါျပဳမည္။ နံနက္တိုင္ေအာင္အိပ္ဦးေတာ့ဟုဆို၏၊

၁၄ရုသသည္ နံနက္တိုင္ေအာင္ သူ‹ေျခရင္းနားမွာအိပ္ၿပီးမွ၊ တေယာက္ကိုတေယာက္သိႏိုင္ေသာအခ်ိန္ မေရာက္မွီထေလ၏။ ေယာက္်ားကလည္း၊ မိန္းမသည္ ဤေကာက္နယ္တလင္းသို‹လာသည္ကို အဘယ္သူမွ မသိေစႏွင့္ဟုဆို၏။ ၁၅တစ္ဖန္သင္၌ပါေသာ တင္းတိမ္ကိုယူခဲ့၍ ျဖန္‹ခင္းေတာ့ဟုဆိုသည္အတိုင္း၊ ရုသျဖန္‹လ်က္ မုေယာစပါးေျခာက္ၾသမဲကို ျခင္၍သူ‹အေပၚမွာတင္သျဖင့္၊ သူသည္ၿမိဳ‹ထဲသို‹ သြားေလ၏။ ၁၆ေယာကၡမထံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ေယာကၡမက အဘယ္သို‹ နည္းဟု ေမးလွ်င္၊ မိမိ၌ ထိုသူျပဳသမွ်ကို၄င္း၊ ၁၇သူက၊ သင္သည္ေယာကၡမထံသို‹ လက္ခ်ဥ္းမသြားႏွင့္ဟုဆိုလ်က္ မုေယာစပါးေျခာက္ၾသမဲေပးေၾကာင္းကို ၄င္းၾကားေျပာ ေလ၏။ ၁၈ေယာကၡမကလည္း၊ ငါ့သမီး၊ ဤအမႈသည္ အဘယ္သို‹ၿပီးလိမ့္မည္ကိုမသိမွီတိုင္ေအာင္ ထိုင္ေနေတာ့။ ေယာက္်ားသည္ ယေန‹ဤအမႈကို မၿပီးစီးမွီ ၿငိမ္ဝပ္စြာမေန ဟုေျပာဆို၏။