ရုသ အခန္းၾကီး (၄)


၁ထိုအခါေဗာဇသည္ ၿမိဳ‹တံခါးဝသို‹ သြား၍ ထိုင္သျဖင့္၊ မေန‹ကေျပာေသာအမ်ိဳးသားခ်င္းေရွာက္သြား သည္ကိုျမင္လွ်င္၊ အိုမည္သူလွည့္၍ထိုင္ပါေတာ့ဟုေခၚသည္အတိုင္းသူသည္ လွည့္၍ထိုင္ေလ၏။ ၂တဖန္ၿမိဳ‹သား အသက္ၾကီးသူ တက်ိပ္တို‹ကိုေခၚ၍၊ သည္မွာထိုင္ပါေတာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ သူတို‹သည္လည္း ထိုင္ၾက၏။ ၃အမ်ိဳးသားခ်င္းကိုလည္း၊ ေမာဘျပည္မွ ျပန္လာေသာေနာမိသည္ ငါတို‹အစ္ကို ဧလိမလက္ပိုင္ေသာ ေျမအကြက္ကို ေရာင္းမည္ျဖစ္၍၊ ၄သင့္ကိုငါတိုင္ၾကားလ်က္၊ ျပည္သားမ်ား၊ ငါတို‹အမ်ိဳး၌ အသက္ၾကီးသူမ်ား ေရွ‹မွာဝယ္ပါေတာ့ဟု ေျပာမည္အၾကံရွိပါ၏။ သင္သည္ ေရြးလိုလွ်င္ေရြးပါေတာ့၊ မေရြးလိုလွ်င္ ကíႏု္ပ္အား ေျပာပါေတာ့။ သင္မွတပါးေရြးပိုင္ ေသာသူမရွိ။ သင့္ေနာက္မွာ ကြၽႏ္ုပ္ေနရာက်သည္ဟုဆိုေသာ္၊ အမ်ိဳးသားခ်င္း က၊ ကြၽႏ္ုပ္ေရြးမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၅ေဗာဇကလည္း၊ ထိုလယ္ကြက္ကို ေနာမိလက္မွဝယ္ေသာေန‹ရက္တြင္၊ ေသေသာသူ၏အေမြဥစၥာအားျဖင့္ သူ၏ နာမည္ကိုေထာက္မျခင္းငွာ၊ သူ၏မယားေမာဘအမ်ိဳးသမီး ရုသကိုလည္း ဝယ္ရေသးသည္ဟုဆိုေသာ္၊ ၆အမ်ိဳးသားခ်င္းက၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ကုိယ္အဘို‹မေရြးႏိုင္ပါ။ ေရြးလွ်င္ ကိုယ္အေမြ ဥစၥာကိုဖ်က္မည္စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ ကíႏ္ုပ္မေရြးႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ ကíႏ္ုပ္ေရြးပိုင္ေသာအရာကိုကိုယ္အဘို‹ ေရြးပါေတာ့ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၇ဣသေရလေရွးထံုးစံ ဟူမူကား၊ ေရြးျခင္း အမႈ၊ ဥစၥာလဲျခင္းအမႈကို ၿမဲၿမံေစျခင္းငွာ တေယာက္ေသာသူသည္ မိမိေျခနင္းကိုခíတ္၍ တေယာက္ေသာသူအား အပ္ေလ့ရွိ၏။ ထိုသုိ‹ျပဳေသာအားျဖင့္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို‹တြင္ သက္ေသတည္ရ၏။ ၈သို‹ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားခ်င္းက၊ ကိုယ္အဘို‹ဝယ္ပါေတာ့ဟု ေဗာဇအားဆို၍ မိမိေျခနင္းကိုခြၽတ္၏။ ၉ေဗာဇကလည္း၊ ဧလိမလည္ဥစၥာ၊ ခိလ်ဳန္ဥစၥာ၊ မဟာလုန္ဥစၥာဟူသမွ်ကို ေနာမိလက္မွ ငါဝယ္၍၊ ၁ဝေသေသာသူ၏နာမည္ကို သူ၏ညီအစ္ကိုစုထဲက၄င္း၊ သူေနရာၿမိဳ‹တံခါးထဲက၄င္း မျပတ္ေစျခင္းငွာ၊ သူ၏အေမြအားျဖင့္ သူ၏နာမည္ကို ေထာက္မမည္အေၾကာင္း၊ မဟာလုန္၏မယားေမာဘ အမ်ိဳးသမီးရုသကို ငါ၏မယားျဖစ္ေစျခင္းငွာ ငါဝယ္သည္ကိုသင္တို‹သည္ ယေန‹သက္ေသ ျဖစ္ၾကပါ၏ဟု အသက္ၾကီးသူမ်ား၊ လူမ်ားအေပါင္းတို‹အားေျပာဆို၏။ ၁၁တံခါးဝ၌ရွိေသာ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ လူမ်ားအေပါင္းတို‹ ကလည္း၊ ငါတို‹သည္ သက္ေသျဖစ္ၾက၏။ သင့္အိမ္သို‹ေရာက္ေသာဤမိန္းမသည္၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးကိုတည္ ေထာင္ေသာမိန္းမႏွစ္ေယာက္၊ ရာေခလႏွင့္ေလအာကဲ့သို‹ျဖစ္မည္အေၾကာင္း ထာဝရဘုရား ျပဳေတာ္မူပါေစေသာ။ သင္သည္လည္း ဧဖရတ္အရပ္၌ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ဗက္လင္ၿမိဳ‹၌အသေရေက်ာ္ေစာ ျခင္းရွိပါေစေသာ။ ၁၂အသက္ပ်ိဳေသာဤမိန္းမတြင္၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူလတံ့ေသာမ်ိဳးေစ့အားျဖင့္ သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္သည္ ယုဒမယားတာမာ ဘြားျမင္ေသာ ဖာရက္အမ်ိဳးအႏြယ္ကဲ့သို‹ျဖစ္ပါေစေသာဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၁၃ေဗာဇသည္ရုသကိုသိမ္း၍စံုဘက္လ်က္ဆက္ဆံေသာအခါ၊  ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ရုသသည္ ပဋိသေႏၾၶြယူ၍ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္ေလ၏။ ၁၄မိန္းမတို‹သည္လည္း ေနာမိအား၊ သင့္ကိုျပဳစုေသာ အမ်ိဳးသားခ်င္းကို ယေန‹ျဖတ္ေတာ္မမူေသာထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူပါေစေသာ။ ယခုရေသာအမ်ိဳးသား ခ်င္းသည္လည္း ဣသေရလ အမ်ိဳး၌ အသေရေက်ာ္ေစာပါေစေသာ။ ၁၅သူသည္ သင္၏အသက္ကို ျပဳျပင္ေသာသူ၊ သင္အသက္ၾကီးေသာအခါ သင့္ကို ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုေသာသူျဖစ္ပါေစေသာ။ သင့္ကိုခ်စ္၍သားခုႏွစ္ေယာက္ထက္ သင့္အဘို‹သာ၍ေကာင္းေသာသင္၏ေခíးမသည္ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္ၿပီဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ၁၆ေနာမိသည္ ထိုသူငယ္ ကိုယူ၍ပိုက္ခ်ီလ်က္ထိန္းေလ၏။ ၁၇ အိမ္နီးခ်င္းမိန္းမတို႔ ကလည္း၊ ေနာမိသည္ သားေယာက္်ား ကိုရၿပီဟုဆိုလ်က္၊ ထိုသူငယ္ကိုၾသဗက္ အမည္ျဖင့္ မွည့္ၾက၏။ ၾသဗက္သားကားေယရွဲ။ ေယရွဲသားကားဒါဝိဒ္တည္း။

၁၈ဖာရက္၏သားစဥ္ေျမးဆက္ဟူမူကား၊ ဖာရက္သားေဟဇရံု၊

၁၉ေဟဇရံုသားအာရံ၊ အာရံသားအမိနဒပ္၊

၂ဝအမိနဒပ္သားနာရႈန္၊ နာရႈန္သား စာလမုန္၊

၂၁စာလမုန္သားေဗာဇ၊ ေဗာဇသားၾသဗက္၊

၂၂ ၾသဗက္သားေယရွဲ၊ ေယရွဲသားဒါဝိဒ္တည္း။

 

ရုသဝတၱဳၿပီး၏၊