သုတၱံ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁ေရွာလမုန္မင္း၏ သုတၱံစကား ဟူမူကား၊ ပညာရွိေသာသားသည္ အဘဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ မိုက္ ေသာ သားမူကား၊ အမိဝမ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ၂မတရားေသာဥစၥာဘ႑ာသည္ အက်ိဳးမရွိ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီမူကား၊ ေသျခင္းမွ ကယ္တင္တတ္၏။ ၃ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို ငတ္၍ ေသေစျခင္းငွာ၊ ထာဝရ ဘုရားသည္ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ မတရားေသာသူတုိ႔၏ အဓမၼအမႈကိုကား ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏၊၊  ၄ပ်င္းရိေသာသူသည္ ဆင္းရဲ ျခင္း၊ လံု႔လဝိရိယရွိေသာသူသည္ ၾကြယ္ဝျခင္းသုိ႔ေရာက္ တတ္၏။ ၅အသီးသီးေသာအခ်ိန္၌ သိမ္းယူေသာ သူသည္ ပညာရွိေသာသားျဖစ္၏။ စပါးရိတ္ရာကာလ၌ အိပ္တတ္ေသာသူမူကား၊ အရွက္ခြဲတတ္ေသာသားျဖစ္၏။ ၆တရားေသာသူ၏ ေခါင္းေပၚမွာ မဂၤလာသက္ေရာက္တတ္၏။ မတရားေသာသူ၏ ႏႈတ္ကိုကား ညွဥ္းဆဲျခင္း အျပစ္သည္ ပိတ္လိမ့္မည္။ ၇တရားေသာသူကုိ ေအာက္ေမ့ေသာအခါေကာင္းႀကီးေပးတတ္၏။ မတရားေသာသူ၏ နာမမူကား ပုပ္ပ်က္တတ္၏။ ၈လိမၼာေသာသူသည္ ပညတ္တရားကို ခံတတ္၏။ စကားမ်ားေသာ လူမိုက္မူကား ဆံုးရႈံးတတ္၏။ ၉ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလမ္း သုိ႔ လိုက္ေသာသူသည္ အနင္းမွန္လိမ့္မည္။ ေကာက္ေသာလမ္းသုိ႔ လိုက္ေသာ သူမူကား၊ သေဘာထင္ရွားလိမ့္မည္။ ၁ဝမ်က္စိမွိတ္ေသာသူသည္ စိတ္ကိုပူေစတတ္၏။ စကားမ်ားေသာ လူမိုက္ မူကားဆံုးရႈံးတတ္၏။ ၁၁ေျဖာင့္မတ္ ေသာ သူ၏ႏႈတ္သည္ အသက္ေရတြင္းျဖစ္၏။ မတရားေသာ သူ၏ႏႈတ္ကိုကား၊ ညွဥ္းဆဲျခင္းအျပစ္သည္ ပိတ္လိမ့္မည္။ ၁၂မုန္းေသာ စိတ္သည္ရန္ေတြ႔ရာသုိ႔ တုိက္တြန္းတတ္၏။ ခ်စ္ေသာစိတ္မူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တုိ႔ကို ဖံုးအုတ္တတ္၏။ ၁၃ဥာဏ္ေကာင္းေသာသူသည္  ပညာစကားကိုေျပာတတ္၏။ ဥာဏ္မဲ့ေသာသူ၏ ေက်ာအဘို႔မူကား ႀကိမ္လံုးရွိ၏။ ၁၄ပညာရွိေသာသူတုိ႔သည္ ၾကားသိေသာအရာကို သိမ္းထား တတ္၏။ မိုက္ေသာသူ၏ ႏႈတ္မူကား၊ အက်ိဳး နည္းျခင္းႏွင့္ နီးစပ္၏။ ၁၅ေငြရတတ္ေသာသူ၏ စည္းစိမ္သည္ သူ၏ ခိုင္ခံ့ေသာၿမိဳ႔ျဖစ္၏။ ဆင္းရဲသားတို႔၏ ဆင္းရဲျခင္း မူကား၊ သူတုိ႔၏ အက်ိဳးနည္းေၾကာင္းျဖစ္၏။ ၁၆ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူ၏ အလုပ္အကိုင္သည္ အသက္ႏွင့္၄င္း၊ မတရားေသာသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားသည္ အျပစ္ႏွင့္ ၄င္းယွဥ္၏။

၁၇နည္းဥပေဒသကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ အသက္လမ္းသို႔ လိုက္တတ္၏။ ဆံုးမျခင္းကို ျငင္းပယ္ေသာ သူမူကား လမ္းလြဲတတ္၏။ ၁၈အၿငိဳးဖြဲ႔ေသာ သေဘာကို မုသာႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ ဖံုးထားေသာသူ၊ သူ႔အသေရပ်က္ေအာင္ ေျပာတတ္ေသာသူသည္ မိုက္ေသာ သေဘာရွိ၏။  ၁၉စကားမ်ားေသာအားျဖင့္ အျပစ္ပါတတ္၏။ မိမိႏႈတ္ကို ခ်ဳပ္တည္း ေသာ သူမူကား ပညာရွိ၏။ ၂ဝေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ လွ်ာသည္ ေငြစင္ႏွင့္တူ၏။ ဆိုးေသာသူ၏ ႏွလံုးမူကား အဘိုး မထိုက္။ ၂၁ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္ခမ္းတုိ႔သည္ လူအမ်ားကို ေကြၽးတတ္၏။ မိုက္ေသာ သူတုိ႔မူကား၊ ဥာဏ္မရွိ ေသာေၾကာင့္ ေသၾကလိမ့္မည္။ ၂၂ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ စည္းစိမ္ကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ထုိစည္းစိမ္ ႏွင့္လည္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေရာေႏွာေတာ္မမူ။ ၂၃မုိက္ေသာသူသည္ အျပစ္ျပဳရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္၏။ ဥာဏ္ေကာင္းေသာသူမူကား ဆင္ျခင္တတ္၏။  ၂၄မတရားေသာသူေၾကာက္တတ္ေသာ အမႈသည္ သူ႔အေပၚသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ေတာင့္တေသာ အက်ိဳးကိုကား၊ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူမည္၊ ၂၅ မတရားေသာ သူသည္ လြန္သြားေသာ ေလေဘြကဲ့သုိ႔ ေပ်ာက္တတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမူကား၊ ၿမဲၿမံေသာ တိုက္ျမစ္ျဖစ္၏။ ၂၆ပံုးရည္သည္သြား၌လည္းေကာင္း၊ မီးခိုးသည္ မ်က္စိ၌၄င္း ျဖစ္သကဲ့သုိ႔၊ ပ်င္းရိေသာ သူသည္ ေစလႊတ္ေသာ သူ၌ ျဖစ္၏။ ၂၇ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သေဘာသည္ အသက္တာကို ရွည္ေစ တတ္၏။ မတရားေသာသူ၏ ႏွစ္ေပါင္းကာလမူကား တိုတတ္၏။ ၂၈ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ေျမွာ္လင့္ျခင္းသည္ ဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္း ျဖစ္၏။ ဆိုးေသာသူ၏ ေျမာ္လင့္ျခင္းမူကား ေပ်ာက္ပ်က္လိမ့္မည္။ ၂၉ထာဝရဘုရား၏ တရားလမ္းသည္ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူခိုင္ခံ့ျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။ မတရားသျဖင့္ က်င့္ေသာသူတုိ႔မူကား၊ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္မည္။ ၃ဝေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ အစဥ္မပ်က္ေနရာမွမေရြ႔ရ။ မတရားေသာသူမူကား၊ ေျမေပၚမွာ အတည္မက်ရ။ ၃၁ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္မွ ပညာစကားထြက္တတ္၏။ ေကာက္လိမ္ေသာ လွ်ာမူကား၊ အျဖတ္ခံရလိမ့္မည္။ ၃၂ျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္ခမ္းတို႔သည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာအရာကို သိကြၽမ္းတတ္၏။ မတရားေသာ သူတို႔မူကား ဆန္႔က်င္ေသာ စကားကို ေျပာတတ္ၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s