သုတၱံ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁နည္းဥပေဒကိုခံခ်င္ေသာသူသည္ ပညာအတတ္ကို ႏွစ္သက္၏။ ဆံုးမျခင္းကို မုန္းေသာ သူမူကား၊ တိရစာၦန္သေဘာရွိ၏။ ၂သူေတာ္ေကာင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရတတ္၏။ မေကာင္းေသာအၾကံကို ၾကံစည္ေသာသူမူကား၊ အျပစ္စီရင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရ၏။ ၃လူသည္ ဒုစရိုက္အားျဖင့္ ၿမဲၿမံျခင္းသုိ႔မေရာက္ရာ။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ အျမစ္မူကား မေရႊ႔ရာ။ ၄သီလရွိေသာ မိန္းမသည္ မိမိလင္၌ ဦးရစ္သရဖူျဖစ္၏။ အရွက္ခြဲတတ္ ေသာ မိန္းမမူကား၊ လင္း၏ အရိုးတို႔၌ ေဆြးေျမ႔ျခင္းကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ ၅ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ အၾကံသည္ ေျဖာင့္၏။ မတရားေသာသူေပးေသာ အၾကံမူကား မုသာျဖစ္၏။ ၆မတရားေသာ သူ၏ စကားသည္ သူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္းငွာ ေစာင္းေျမာင္းတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္မူကား၊ သူတပါးတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္တတ္၏။ ၇မတရားေသာသူ၏ အိမ္သည္ ၿပိဳလဲေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ အိမ္မူကား၊ အၿမဲတည္ျခင္းရွိတတ္၏။ ၈လူသည္ဥာဏ္ ပညာရွိသည္အတိုင္း ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံရ၏။ သေဘာေကာက္ေသာသူမူကား၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကိုခံရ၏။ ၉စားစရာမရွိဘဲ ဝါၾကြားေသာသူထက္၊ အသေရမရွိ၊ ကိုယ္အလုပ္ကိုလုပ္ရေသာသူသည္ သာ၍ေကာင္း၏။ ၁ဝေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ မိမိတိရစာၦန္အသက္ကိုႏွေျမာတတ္၏။ မတရားေသာ သူမူကား၊ ကရုဏာအရာ၌ပင္ ၾကမ္းၾကဳတ္တတ္၏။ ၁၁မိမိလယ္ယာကိုလုပ္ေသာသူသည္ ဝစြာစားရ၏။ အခ်ည္းႏွီးေသာ အမႈကို ေစာင့္ေသာသူမူကား၊ ဥာဏ္ခ်ိဳ႔တဲ့၏။ ၁၂မတရားေသာသူသည္ လူဆိုးသံုးတတ္ေသာ ေက်ာ့ကြင္းကိုအလိုရွိ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ အျမစ္မူကား၊ အသီး ကို သီးတတ္၏။ ၁၃စကားလြန္က်ဴးရာတြင္ ဆိုးေသာ ေက်ာ့ကြင္းရွိ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမူကား၊ အမႈထဲကထေျမာက္ တတ္၏။  ၁၄လူသည္ မိမိႏႈတ္ခမ္း အသီးကိုဝစြာ စားရ၏။ မိမိလက္လုပ္ရာအက်ိဳးအျပစ္ကိုလည္း ခံရ၏။

၁၅မိုက္ေသာသူသည္ မိမိျပဳေသာ အမႈကို မွန္သည္ဟုထင္တတ္၏။ အၾကံေပးေသာစကားကုိ နားေထာင္ ေသာသူမူကား ပညာရွိ၏။ ၁၆မိုက္ေသာသူ၏ အမ်က္ေဒါသသည္ ခ်က္ျခင္းထင္ရွားတတ္၏။ ပညာသတိရွိေသာ သူမူကား  ရွက္စရာအမႈကို ဖံုးတတ္၏။ ၁၇မွန္ေသာစကားကုိ ေျပာေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၊ မမွန္ေသာ သက္ေသကို  ခံေသာသူမူကား၊ မုသာတရားကို ျပသတတ္၏။ ၁၈သန္လ်က္ႏွင့္ထိုးသကဲ့သုိ႔ စကားေျပာတတ္ေသာ သူတခ်ိဳ႔ရွိ၏။ ပညာရွိတို႔၏ လွ်ာမူကား အနာကိုပင္ ေပ်ာက္ေစတတ္၏။ ၁၉သစၥာႏႈတ္ခမ္းသည္ အစဥ္အၿမဲတည္၏။ မုသာလွ်ာမူကား ခဏသာတည္၏။ ၂ဝမေကာင္းေသာအႀကံကို ႀကံေသာသူတုိ႔၏ စိတ္ထဲမွာ လွည့္စားတတ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ ရန္ေျပေစျခင္းငွာ အႀကံေပးေသာသူတို႔၌ကား၊ ဝမ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္းရွိ၏။ ၂၁တရားေသာသူ၌ အမဂၤလာမေရာက္ရာ။ မတရားေသာသူမူကား၊ အမဂၤလာႏွင့္ ျပည့္ဝရလိမ့္္မည္။ ၂၂မုသာသံုးေသာ ႏႈတ္ခမ္းသည္ ထာဝရဘုရား စက္ဆုပ္ ရြံရွာေတာ္မူဘြယ္ျဖစ္၏။ သစၥာတရားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သူတို႔မူကား၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ ဘြယ္ ျဖစ္ၾက၏။ ၂၃ပညာသတိရွိေသာသူသည္ မိမိသိေသာအရာကိုပင္ ထိမ္ဝွက္တတ္၏။ မိုက္ေသာသူမူကား၊ မိမိစိတ္အလိုအေလ်ာက္မိုက္ေသာ သေဘာကို ထင္ရွားျပတတ္၏။ ၂၄လံု႔လဝရိယျပဳေသာသူသည္ အစိုးရတတ္၏။ ပ်င္းရိေသာသူမူကား၊ အခြန္ေပးရ၏။ ၂၅ဝမ္းနည္းျခင္းအေၾကာင္းသည္ ၫ‡ဳိးငယ္ေစတတ္၏။ ေကာင္းေသာစကား မူကား၊ ရႊင္လန္းေစတတ္၏။ ၂၆ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူသည္ အိမ္နီးခ်င္းကို လမ္းျပတတ္၏။ မတရားေသာသူ လိုက္ေသာ လမ္းမူကား၊ သူ႔ကိုပင္ လွည့္စားတတ္၏။ ၂၇ပ်င္းရိေသာသူသည္ မုဆိုးလုပ္ေသာ္လည္း ဘမ္းရေသာ အေကာင္ကို ကင္၍မစားရ။ လုံ႔လဝိရိယျပဳေသာသူ၏ ဥစၥာမူကား အဘိုးထိုက္ေပ၏။ ၂၈ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားလမ္း၌ ေသေဘးမရွိ၊ အသက္ခ်မ္းသာလမ္း ျဖစ္၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s