သုတၱံ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁မမွန္ေသာခ်ိန္ခြင္သည္ ထာဝရဘုရားစက္ဆုပ္ရြံရွာေတာ္မူဘြယ္၊ မွန္ေသာအေလးမူကား၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ ဘြယ္ျဖစ္၏။ ၂မာနေထာင္လႊားေသာအခါ အရွက္ကြဲျခင္းျဖစ္တတ္၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔၌ကား ပညာရွိ၏။ ၃ေျဖာင့္ေသာသေဘာသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ပဲ့ျပင္တတ္၏။ ေကာက္ေသာသေဘာမူကား၊ လြန္က်ဴးေသာ သူတို႔ကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏။ ၄အမ်က္ေဒါသထြက္ေသာကာလ၌ စည္းစိမ္ဥစၥာသည္ အက်ိဳးမေပးႏုိင္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီမူကား၊ ေသျခင္းမွ ကယ္တင္တတ္၏၊၊ ၅ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီသည္ စံုလင္ေသာ သူတုိ႔ကို ပဲ့ျပင္တတ္၏။ မတရား ေသာသူမူကား၊ မိမိမတရားေသာအမႈအားျဖင့္ ဆံုးရႈံးတတ္၏။  ၆ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သေဘာသည္ သူတို႔ကိုကယ္တင္တတ္၏။ လြန္က်ဴးေသာသူတုိ႔မူကား၊ မိမိတို႔အဓမၼ၌ ေက်ာ့မိတတ္ၾက၏။ ၇ဆိုးေသာသူသည္ ေသေသာအခါ ေျမာ္လင့္ျခင္းပ်က္တတ္၏။ မတရားေသာသူ၏ ေတာင့္တျခင္းလည္း ပ်က္တတ္ ၏။ ၈ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ဒုကၡထဲကထြက္ေျမာက္၍၊ သူ႔ကိုယ္စား မတရားေသာ သူခံရ၏။ ၉အဓမၼလူသည္ မိမိႏႈတ္ျဖင့္ မိမိအိမ္နီးခ်င္းကို ဖ်က္တတ္၏။ တရားေသာ သူမူကား၊ ပညာအတတ္အားျဖင့္ အမႈလြတ္တတ္၏။ ၁ဝတရားေသာ သူသည္ ေကာင္းစားေသာအခါ တၿမိဳ႔လံုးဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ၏။ မတရားေသာသူသည္ ဆံုးရံႈးေသာအခါ မူကား၊ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းရွိ၏။ ၁၁တရားေသာသူသည္ ေကာင္းႀကီးေပးေသာအားျဖင့္ သူ၏ ေနရာ ၿမိဳ႔သည္ ေျမွာက္ ျခင္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ မတရားေသာသူ၏ ႏႈတ္ျဖင့္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းသုိ႔ ၄င္း၊ ေရာက္တတ္၏။ ၁၂ပညာမဲ့ေသာသူသည္ မိမိအိမ္နီးခ်င္းကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္၏။ ဥာဏ္ေကာင္းေသာသူမူကား၊ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနတတ္ ၏။၁၃လည္၍ စကားမ်ားစြာေျပာတတ္ေသာသူသည္ လွ်ိဳ႔ဝွက္အပ္ေသာအရာကို ေဘာ္ျပတတ္၏။ သစၥာေစာင့္ေသာ သူမူကား၊ ဝွက္ထားတတ္၏။ ၁၄အႀကံေပးႏုိင္ေသာ ဥာဏ္မရွိလွ်င္ ျပည္သားတို႔သည္ ရႈံးတတ္၏။ အႀကံေပးႏုိင္ေသာသူ အမ်ားရွိ လွ်င္မူကား၊ ေဘးလြတ္တတ္၏။

၁၅အကြၽမ္းမဝင္ေသာသူ၏ အမႈ၌ အာမခံေသာ သူသည္ အလြန္နာလိမ့္မည္။ လက္ဝါးခ်င္းရိုက္ေသာ အမႈကို မုန္းေသာသူမူကား၊ စိုးရိမ္စရာမရွိ။ ၁၆ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာမိန္းမသည္ ဂုဏ္အသေရကို၄င္း၊ ခြန္အားႀကီးေသာ ေယာက်္ားသည္ စည္းစိမ္ကို၄င္း ရတတ္၏။ ၁၇သနားတတ္ေသာသူသည္ မိမိကိုယ္၌ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သူမူကား၊ မိမိကိုယ္ကိုပင္ ေႏွာင့္ရွက္တတ္၏။ ၁၈မတရားေသာ သူျပဳေသာ အမႈသည္ အၿမဲမတည္တတ္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားမ်ိဳးေစ့ကို ႀကဲေသာသူမူကား၊ ၿမဲၿမံေသာအက်ိဳးကို ခံရလိမ့္မည္။ ၁၉ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္  အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္သကဲ့သို႔၊ ဒုစရိုက္ကို လိုက္ရွာေသာသူသည္လည္း၊ မိမိေသျခင္းတုိင္ေအာင္ လိုက္ရွာတတ္၏။ ၂ဝသေဘာေကာင္းေသာသူတုိ႔ကို ထာဝရဘုရားသည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္ေသာလမ္းသို႔ လုိက္ေသာ သူတုိ႔ကိုကား၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ၂၁လူဆိုးတုိ႔သည္ အသင္းဖြဲ႔ေသာ္လည္း၊ အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ မလြတ္ရၾက။ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူတုိ႔၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္မူကား လြတ္ရ၏။ ၂၂သမၼာသတိမရွိ၊ အဆင္းလွေသာမိန္းမသည္ ဝက္မႏွာေခါင္း ဖ်ား၌ တပ္ေသာ ေရႊတန္ဆာႏွင့္တူ၏။ ၂၃ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ျမတ္ေသာအရာကိုသာ ေတာင့္တ တတ္၏။ မတရား ေသာသူ ေျမာ္လင့္ေသာ အရာမူကား၊ ေဒါသအမ်က္ႏွင့္ ဆိုင္သတည္း။ ၂၄စြန္႔ၾကဲေသာ္လည္း ဥစၥာတိုးပြားတတ္ေသာ သူရွိ၏။ အေထာက္မတန္စုသိမ္း၍ ဆင္းရဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္တတ္ေသာ သူလည္းရွိ၏။ ၂၅စြန္႔ၾကဲတတ္ေသာသူသည္ ၾကြယ္ဝလိမ့္မည္။ သူတပါးကို ေရေလာင္းေသာသူသည္ ကိုယ္တိုင္ေရေလာင္းျခင္းအက်ိဳးကိုခံရလိမ့္မည္။ ၂၆စပါးကို သိုထားေသာသူသည္ လူမ်ားက်ိန္ဆဲျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။ ေရာင္းခ်ေသာ သူ၏ ေခါင္း၌ မူကား၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ရွိလိမ့္မည္။ ၂၇ေကာင္းေသာ အရာကို ႀကိဳးစား၍ ရွာေသာသူသည္ ေက်းဇူးကို ခံရလိမ့္မည္။ သူ႔အက်ိဳးကို ဖ်က္ျခင္းငွာ ရွာၾကံေသာသူမူကား၊ ကိုယ္အက်ိဳးပ်က္ပ်ယ္ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ၂၈မိမိစည္းစိမ္ကို ကိုးစားေသာသူသည္ရႈံး လိမ့္မည္၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမူကား၊ သစ္ခက္ကဲ့သို႔ စိမ္းလန္းလိမ့္ မည္။ ၂၉မိမိအိမ္ကို ေႏွာင့္ရွက္ေသာ သူသည္ ေလကိုအေမြခံရ လိမ့္မည္။ မိုက္ေသာသူသည္လည္း၊ လိမၼာေသာ သူထံ၌ ကြၽန္ခံရလိမ့္မည္။ ၃ဝေျဖာင့္မတ္ေသာသူ သီးေသာအသီး သည္ အသက္ပင္ အသီးျဖစ္၏။ သူတပါးတုိ႔၏ စိတ္ဝိညာဥ္ကိုရေသာ သူသည္လည္း ပညာရွိျဖစ္၏။ ၃၁ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူေသာ္လည္း ေျမႀကီးေပၚမွာအျပစ္ဒဏ္ကိုခံ ရ၏။ မတရားေသာသူႏွင့္ အျပစ္ထင္ရွားေသာ သူကိုမူကား၊ အဘယ္ဆိုဘြယ္ရာ ရွိသနည္း။