သုတၱံ အခန္းၾကီး(၁၅)


၁ျဖည္းညွင္းေသာစကားသည္ စိတ္ကိုေျဖတက္၏။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားမူကား၊ အမ်က္ကိုႏိႈးေဆာ္ တက္၏။ ၂ပညာရွိေသာ သူ၏လွ်ာသည္ ပညာအတတ္ကိုတင့္တယ္ေစတတ္၏။ မိုက္ေသာ သူတို႔၏ ႏႈတ္မူကား၊ မိုက္ေသာအရာကိုသြန္းေလာင္းတတ္၏။ ၃ထာဝရဘုရား၏ မ်က္စိေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရပ္၌ရွိ၍၊ ေကာင္း မေကာင္းကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၏။ ၄ေျဖးညွင္းေသာလွ်ာသည္ အသက္ျဖစ္၏။ ၾကမ္းတမ္းေသာလွ်ာမူကား စိတ္နာေစ တတ္၏။ ၅မိုက္ေသာသူသည္ အဘသြန္သင္ျခင္းကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳ တတ္၏။ ဆံုးမေသာ စကားကို နားေထာင္ေသာ သူမူကား၊ သမၼာသတိႏွင့္ ျပည့္စံုတတ္၏။ ၆ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူ၏အိမ္၌ မ်ားေသာ စည္းစိမ္ရွိ၏။ မတရားေသာသူ ခံရေသာ အခြန္မူကား၊ မ်ားစြာေသာ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္၏။ ၇ ပညာရွိေသာ သူ၏ ႏႈတ္ခမ္းတုိ႔သည္ ပညာ အတတ္ကို စြန္႔က်ဲတတ္၏။ မိုက္ေသာသူ၏ ႏွလံုးမူကား ပညာမရွိ။ ၈မတရားေသာသူ ပူေဇာ္ယဇ္ကို ထာဝရ ဘုရား စက္ဆုပ္ရြံရွာ ေတာ္မူ၏။ သေဘာေျဖာင့္ေသာသူ ဆုေတာင္းေသာ ပဌာနကိုကား၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ၉မတရားေသာ လုိက္ေသာလမ္းကို ထာဝရဘုရား စက္ဆုပ္ရြံရွာေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားလမ္းသုိ႔ လိုက္ေသာ သူကိုကား ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝလမ္းလႊဲေသာသူသည္ ဆံုးမေသာစကားကို နားမခံလို။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ အျပစ္တင္ျခင္း ကို မုန္းေသာသူသည္ ေသရမည္။ ၁၁မရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အဗဒၵဳန္ႏိုင္ငံသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေတာ္၌ ထင္ရွား၏။ ထုိမွ်မက၊ လူသားတုိ႔၏ ႏွလံုးသည္ သာ၍ထင္ရွား၏။ ၁၂မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူသည္ အျပစ္ျပေသာ သူကိုမခ်စ္တတ္။ ပညာရွိထံသုိ႔ မခ်င္းကပ္တတ္။ ၁၃ရႊင္လမ္းေသာ စိတ္ႏွလံုးသည္ ခ်ိဳေသာ မ်က္ႏွာကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ ညိ‡ဳးငယ္ျခင္း အားျဖင့္ကား၊ စိတ္ပ်က္တတ္၏။ ၁၄ဥာဏ္ေကာင္းေသာသူ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ပညာအတတ္ကို ရွာတတ္၏။ မိုက္ေသာသူတုိ႔၏ ႏႈတ္မူကား မိုက္ျခင္း ကို က်က္စားတတ္၏။ ၁၅ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ေသာ သူ၏ ေန႔ရက္ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ဆိုးယုတ္ၾက၏။ ရႊင္လမ္းေသာ စိတ္ႏွလံုးမူ ကား၊ အစဥ္အၿမဲ ခံရေသာ ပြဲျဖစ္၏။ ၁၆ေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္၍ ႀကီးစြာေသာ စည္းစိမ္ထက္ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥစၥာ အနည္းငယ္သည္ သာ၍ေကာင္း၏။ ၁၇ဆူေအာင္ ေကြၽးေသာ ႏြားတေကာင္လံံုးကို အခ်င္းခ်င္းအၿငိဳးထားေသာ စိတ္ႏွင့္စားရသည္ထက္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပါေသာ ဟင္းရြက္တနပ္စာသည္ သာ၍ ေကာင္း၏၊၊ ၁၈မာနႀကီးေသာသူသည္ ရန္ကို ႏႈိးေဆာ္တတ္၏၊၊ သည္းခံႏိုင္ ေသာသူမူကား ၿငိမ္းတတ္၏၊၊

၁၉ပ်င္းရိေသာသူသြားရလမ္း၌ ဆူးပင္ဆီးကာလ်က္ရွိ၏၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ သြားရာလမ္းမူကား ၊ မို႔ေမာက္ လ်က္ရွိ၏၊၊ ၂ဝပညာရွိေသာသားသည္ အဘဝမ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္၏၊၊ မိုက္ေသာသားမူကား၊ မိမိအမိကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္၏၊၊ ၂၁ဥာဏ္မရွိေသာသူသည္ မိုက္ျခင္း၌ ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္၏၊၊ ဥာဏ္ရွိေသာသူမူကား၊ ေျဖာင့္မတ္ ေသာအက်င့္ကို က်င့္တတ္၏၊၊ ၂၂တိုင္ပင္ျခင္းမရွိလွ်င္ အႀကံပ်က္တတ္၏၊၊ တုိင္ပင္ေသာသူမ်ားလွ်င္မူကား၊ အႀကံ တည္တတ္၏၊၊ ၂၃လူသည္ျပန္ေျပာေသာ စကားအားျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္းရွိ၏၊၊ အခ်ိန္တန္၍ ေျပာေသာ စကားသည္လည္း အလြန္ေလွ်ာက္ပတ္ေပ၏၊၊ ၂၄ပညာရွိေသာသူလိုက္ရာ အသက္လမ္းသည္ ေအာက္ အရပ္၊ မရဏာႏိုင္ငံမွ လႊဲေရွာင္၍ အထက္သို႔ ပို႔ေဆာင္တတ္၏၊၊ ၂၅မာနေထာင္လႊားေသာ သူ၏ အိမ္ကို ထာဝရဘုရား ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္၊၊ မုဆိုးမေနရာ အရပ္ကိုကား၊ တည္ေစေတာ္မူမည္၊၊ ၂၆မတရားေသာသူ၏ အႀကံအစည္တို႔ကို ထာဝရဘုရား စက္ဆုပ္ ရြံရွာေတာ္မူ၏၊၊ စင္ၾကယ္ေသာသူ၏ စကားတို႔ကိုကား၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၇မတရားေသာ စီးပြားကို ရွာေသာသူသည္ မိမိအိမ္သားတို႔ကို ေႏွာက္ယွက္တတ္၏၊၊ တံစိုးကိုရြံေသာသူကား၊ အသက္ခ်မ္းသာရ လိမ့္မည္၊၊ ၂၈ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ အဘယ္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္ကို စိတ္နလံုးထဲမွာ ဆင္ျခင္တတ္၏၊၊ မတရားေသာသူ၏ ႏႈတ္မူကား၊ မေကာင္းေသာအရာတို႔ကို သြန္းေလာင္းတတ္၏၊၊ ၂၉ထာဝရဘုရားသည္ မတရားေသာသူတို႔ႏွင့္ ေဝးေတာ္မူ၏၊၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ပဌနာစကားကိုကား နားေထာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃ဝမ်က္စိအလင္းသည္ ႏွလံုးကို ရႊင္လန္းေစတတ္၏၊၊  ေကာင္းေသာသိတင္းစကားသည္လည္း အရုိးတို႔ကို ျခင္ဆီႏွင့္ ျပည့္ဝေစတတ္၏၊၊ ၃၁အသက္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာဆံုးမျခင္းစကားကို နားေထာင္ေသာသူသည္ ပညာရွိတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေသာ္ ရေသာအခြင့္ရွိ၏၊၊ ၃၂ဆံုးမျခင္း စကားကို ပယ္ေသာသူသည္ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာသုို႔ ေရာက္၏၊၊ ၃၃နားေထာင္ေသာ သူမူကား၊ ဥာဏ္ကို ရတတ္၏၊၊ ၃၄ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာသည္ ပညာကို သြန္သင္ျခင္းျဖစ္၏၊၊ ဂုဏ္အသေရ အရင္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၏ ေနရာရွိ၏၊၊