သုတၱံ အခန္းၾကီး(၁၆)


၁စိတ္ႏွလံုးအႀကံအစည္တို႔သည္ လူႏွင့္ဆိုင္ၾက၏ ၊၊ လွ်ာႏွင့္ ျပန္ေျပာခ်က္ကိုကား၊ ထာဝရဘုရား ပိုင္ေတာ္မူ ၏၊၊ ၂လူသည္ မိမိက်င့္သမွ်ေသာ အက်င့္တို႔ကို ႏွစ္သက္တတ္၏၊၊ ထာဝရဘုရားမူကား၊ စိတ္သေဘာတို႔ကို ခ်ိန္ေတာ္မူ၏၊၊ ၃ကိုယ္ျပဳေသာ အမႈတို႔ကို ထာဝရဘုရား၌ အပ္ေလာ့၊၊ သုိ႔ျပဳုလွ်င္ သင္၏ အႀကံအစည္တို႔သည္ တည္ၾကလိမ့့္မည္၊၊ ၄ထာဝရဘုုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္အဘို႔ မတရားေသာ သူတို႔ကိုလည္း ေဘးဒဏ္ခံရေသာ ေန႔အဘို႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏၊၊ ၅မာနႀကီးေသာသူအေပါင္း တို႔ကို ထာဝရဘုရား စက္ဆုပ္ရႊံရွာေတာ္မူ ၏၊၊ သူတို႔သည္ အသင္းဖဲြ႔ေသာ္လည္း အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ မလႊတ္ရၾက၊၊ ၆ဂရုဏာတရားႏွင့္ သစၥာတရားအားျဖင့္ အျပစ္ေျပတတ္၏၊၊ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာ သေဘာအားျဖင့္ ဒုစရုိက္ကို ေရွာင္တတ္၏၊၊ ၇လူက်င့္ေသာ အက်င့္တို႔ကို ထာဝရဘုရားသည္ ႏွစ္သက္ေသာအခါ ထိုသူ၏ ရန္သူကိုပင္ သူႏွင့္ သင့္တင့္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၈ေျဖာင့္ မတ္ျခင္းပါရမီႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥစၥာအနည္းငယ္သည္၊ မတရားသျဖင့္ ရေသာဥစၥာ အမ်ားထက္သာ၍ေကာင္း၏၊၊ ၉လူသည္ မိမိသြားရာလမ္းကို စိတ္ထဲမွာ ႀကံစည္၏၊၊ သို႔ေသာ္လည္း သူ၏ ေျခရာတို႔ကို ထာဝရဘုရား စီရင္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝရွင္ဘုရင္၏ ႏႈတ္ခမ္းတို႔၌ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍၊ တရားဆံုးျဖတ္ရာအမႈ၌ ႏႈတ္ေတာ္သည္ မမွားေစႏွင့္၊၊ ၁၁မွန္ေသာအေလးႏွင့္ မွန္ေသာခ်ိန္ခြင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ဥစၥာ ျဖစ္၏၊၊  အေလးအိတ္၌ပါသမွ်ေသာ အေလးတို႔ သည္ စီရင္ေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၁၂ရွင္ဘုရင္ျပဳေသာ ဒုစရုိက္သည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ျဖစ္သည္၊၊  အေၾကာင္းမူကား၊ ရာဇပလႅင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္သာ တည္တတ္၏၊၊ ၁၃ေျဖာင့္မတ္ေသာ ႏႈတ္ခမ္းတို႔သည္ ရွင္ဘုရင္ ႏွစ္ သက္ရာျဖစ္၏၊၊ မွန္ကန္စြာေျပာေသာသူကို ရွင္ဘုရင္ ခ်စ္တတ္၏၊၊ ၁၄ရွင္ဘုရင္၏ အမ်က္သည္ ေသမင္းတမာန္ ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊၊ သို႔ေသာ္လည္း၊ ပညာရွိေသာသူသည္ အမ်က္ေတာ္ကို ေျဖတတ္၏၊၊ ၁၅ရွင္ဘုရင္ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းေသာအား ျဖင့္ အသက္ ခ်မ္းသာရာ ရ၏၊၊ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ေနာက္ရြာေသာ မိုးဃ္းတိမ္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊

၁၆ေရႊကို ရတတ္ျခင္းထက္ ပညာကို ရတတ္ျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္း၏၊၊ ေငြကို အျမတ္မထား၊ ဥာဏ္ႏွင့္ျပည့္ စံုုျခင္းကို အျမတ္ထားစရာ အလြန္ေကာင္း၏၊၊ ၁၇ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူလိုက္ေသာ လမ္းကိုကား၊ ဒုစရုိက္ကိုေရွာင္ျခင္း တည္း။ ထိုလမ္းမွ မလဲႊဘဲ အမဲလိုက္ေသာသူသည္ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ကို ေစာင့္တတ္၏၊၊ ၁၈မာနသည္ ပ်က္စီးျခင္း အရင္၊ ေထာင္လႊားေသာ သေဘာသည္ ရႈတ္ခ်ျခင္းအရင္၌ ေနရာက်တတ္၏၊၊ ၁၉စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ႏွင့္ ေပါင္း ေဘာ္၍ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္၊ မာနႀကီးေသာသူတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ လုယူေသာဥစၥာကို ေဝမွ်ျခင္းထက္ သာ၍ ေကာင္း၏။ ၂ဝပညာႏွင့္ အမႈေစာင့္ေသာသူသည္ အက်ိဳးကို ရလိမ့္မည္၊၊ ထာဝရဘုရားကို ခိုလံႈေသာသူသည္ လည္း မဂၤလာရိွ၏။ ၂၁လိမၼာေသာ စိတ္သေဘာရွိေသာသူသည္ ပညာသတိၱရွိသည္ဟု ေက်ာ္ေစာရာသို႔ ေရာက္တတ္၏။ ခ်ိဳေသာ စကားကို ေျပာတတ္ေသာ ႏႈတ္သတၱိသည္လည္း ပညာအတတ္ကို တိုးပြားေစတတ္၏၊၊ ၂၂ဥာဏ္ပညာကို ရေသာသူသည္ အသက္စမ္းေရတြင္းကို ရ၏။ မိုက္ေသာသူတို႔၏ သြန္သင္ျခင္းမူကား၊ မိုက္ျခင္းျဖစ္၏၊၊ ၂၃ပညာရွိေသာ သူ၏ ႏွလံုးသည္ သူ၏ႏႈတ္ကို သြန္သင္၍၊ သူ၏ ႏႈတ္ခမ္းတို႔၌ ပညာအတတ္ကို ထပ္ေလာင္းတတ္၏။ ၂၄သာယာေသာ စကားသည္ ပ်ားလပို႔ကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ စိတ္ဝိညာဥ္၌ ခ်ိဳၿမိန္လ်က္ ကိုယ္အရုိးကို က်န္းမာေစလ်က္ရွိၾက၏။ ၂၅လူထင္သည္ အတိုင္းမွန္ေသာ လကၡဏာရွိေသာ္လည္း အဆံုး၌ ေသျခင္းသို႔ပို႔ေသာ လမ္းတမ်ိဳးရွိ၏။ ၂၆အလုပ္လုပ္ေသာသူသည္ မိမိပစပ္ေတာင္းေသာေၾကာင့္ မိမိအဘို႔ လုပ္တတ္၏၊၊ ၂၇အဓၾၶြမလူသည္ မေကာင္းေသာ အမႈ႔ကို ႀကိဳးစား၍ ႀကံစည္တတ္၏၊၊ သူ၏ ႏႈတ္ခမ္း၌ ေလာင္ေသာ မီးကဲ့သို႔ရွိ၏၊၊ ၂၈သေဘာေကာက္ေသာ သူသည္ ရန္မ်ိဳးေစ့ကို ႀကဲတတ္ ၏၊၊ ကုန္းတိုက္ေသာသူသည္လည္း မိတ္ေဆြတို႔ကို ကဲြျပားေစတတ္၏၊၊ ၂၉ႀကမ္းၾကဳတ္ေသာ သူသည္ အိမ္နီးခ်င္း ကို ေခ်ာ့ေမာ့၍ မေကာင္းေသာ လမ္းထဲသို႔ ေသြးေဆာင္တတ္၏၊၊ ၃ဝေကာက္ေသာ အႀကံကို ႀကံစည္ျခင္းငွာ မ်က္စိမွိတ္ ၍ ႏႈတ္ခမ္းတို႔ကို လႈပ္သျဖင့္ ဆိုးေသာ အမႈကို ၿပီးစီးတတ္၏၊၃၁ျဖဴေသာဆံပင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရား၌ တည္လွ်င္၊ ဘုန္းႀကီးေသာ သရဖူ ျဖစ္၏၊၊ ၃၂စိတ္ရွည္ေသာ သူသည္ခြန္အားႀကီး ေသာသူထက္၄င္း၊  မိမိစိတ္ကို ခ်ဳပ္တည္းေသာသူသည္ ၿမိဳ႔ကို တိုက္ယူေသာ သူထက္၄င္း၊ သာ၍ေကာင္း၏၊၊ ၃၃စာေရးတံတို႔ကို အိတ္ထဲ၌ ေလာင္းလ်က္ရွိရာတြင္ ခဲြေဝစီရင္ျခင္းအမူကို ထာဝရဘုရား ပိုင္ေတာ္မူ၏၊၊