သုတၱံ အခန္းၾကီး(၁၈)


၁သူတပါးမ်ားႏွင့္ မေရာမေႏွာေသာသူသည္ မိ္မိေစတနာ အလိုရွိသည့္အတိုင္း ရွာေဖြ၍၊ ပညာရတနာ အမ်ိဳး မ်ိဳးကို စူးစမ္းေမြေႏွာက္တတ္၏၊၊ ၂မိုက္ေသာသူမူကား မိမိစိတ္သေဘာကို ျပစရာအခြင့္္မွတပါး အျခားေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥာဏ္ပညာ၌ မေပ်ာ္ေမြ႔တတ္၊၊ ၃မတရားေသာ သူလာေသာအခါ၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို ခံရ၏၊၊ ဂုဏ္အသေရ ပ်က္ေသာအခါ၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကိုလည္း ခံရ၏၊၊  ၄ႏႈတ္ထြက္ေသာစကားသည္ နက္ေသာေရကဲ့သို႔၄င္း၊ ပညာ စမ္းေရတြင္းသည္ ေရစီးေသာျမစ္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္၏၊၊ ၅တရားေတြ႔ရာအမႈ၌ ေျဖာင့္္မတ္ေသာသူကို ရႈံးေစျခင္းငွာ မတရားေသာသူ၏ မ်က္ႏွာကို မေထာက္ေကာင္း၊၊ ၆မိုက္ေသာသူ၏ ႏႈတ္ခမ္းတို႔သည္ ရန္ေတြ႔တတ္၏၊၊ သူ၏ ႏႈတ္သည္လည္း အျပစ္ဒဏ္ကို ေတာင္းတတ္၏၊၊ ၇မုိက္ေသာသူ၏ႏႈတ္သည္ ပ်က္စီးရာအေၾကာင္း ႏႈတ္ခမ္းတို႔သည္ မိမိအသက္ကို ေက်ာ့မိရာ အေၾကာင္းျဖစ္၏၊၊ ၈ကုန္းတိုက္ေသာ သူ၏ စကားသည္ ၿမိန္ေသာ ခဲဖြယ္စားဖြယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍၊ ဝမ္းအတြင္းသို႔ ဝင္တတ္၏၊၊ ၉အလုပ္လုပ္ေသာအခါ ပ်င္းရိေသာ သူသည္ မိမိဥစၥာကို အခ်ည္းႏွီးကုန္ေစေသာ သူႏွင့္ ညီအစ္ကို ေတာ္ေပ၏၊၊  ၁ဝထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ခိုင္ခံ့ေသာ ရဲတိုက္ျဖစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတိုု႔ သည္ ေျပးဝင္သျဖင့္ လုံၿခံဳစြာ ေနရၾက၏၊၊ ၁၁ေငြရတတ္ေသာသူက ငါ့စည္းစိမ္သည္ ခိုင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္၏၊၊ ျမင့္ေသာၿမိဳ႔ရုိး ႏွင့္ တူသည္ဟု ထင္တတ္၏၊ ၁၂ပ်က္စီးျခင္းအရင္၌ လူသည္ စိတ္ျမင့္ ျခင္း၏ ေနရာ၊ ဂုဏ္အသေရ အရင္၌ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၏ ေနရာ ရွိ၏၊၊ ၁၃အက်ိဳးအေၾကာင္း ကို မစစ္မွီ အမႈစီရင္ေသာသူသည္ မိုက္ေသာအျပစ္၊ အရွက္ကဲြရေသာ အျပစ္ရွိ၏၊

၁၄လူ၏ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ မိမိနာျခင္း ေဝဒနာကို ခံႏိုင္၏၊၊ ေၾကကဲြေသာ စိတ္ကိုကား၊ အဘယ္သူ သည္းခံ ႏိုင္သနည္း၊၊ ၁၅သမၼာသတိရွိေသာသူ၏္ စိတ္နလံုးသည္ ပညာအတတ္ကို သိုထားတတ္၏၊၊ ပညာရွိေသာ သူ၏ နားသည္လည္း ပညာစကား ကို ရွာတတ္၏၊၊ ၁၆လူ၌ ပါေသာ လက္ေဆာင္အားျဖင့္ လမ္းရွင္းလင္း၍ လူႀကီးထံသို႔ ဝင္ရေသာ အခြင့္ရွိတတ္၏၊၊ ၁၇ကိုယ္အမႈကို အဦးေစာင့္၍ ေျပာေသာသူသည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းလာ၍ စစ္ေၾကာတတ္၏၊၊ ၁၈စာေရးတံျပဳျခင္းအားျဖင့္ အျငင္းအခံုၿငိမ္း၍၊ အားႀကီးေသာ သူတို႔ အမႈကို ဆံုးျဖတ္တတ္၏၊၊ ၁၉အၿငိဳးထားေသာ ညီအစ္ကိုသည္ ခိုင္ခံ့ေသာ ၿမိဳ႔ထက္သာ၍ ခက္၏၊၊ ညီအစ္ကို ရန္ေတြ႔ျခင္း အမႈသည္ ရဲတိုက္တံခါးက်င္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊၊ ၂ဝလူသည္ မိမိႏႈတ္၏ အသီးႏွင့္ ဝမ္းျပည့္ရ၏၊၊ မိမိႏႈတ္ခမ္း တို႔၏ စီးပြားႏွင့္ ဝင္ရ၏၊၊ ၂၁လွ်ာသည္ အသက္ေသျခင္း ႏွင့္ရွင္ျခင္းကို အစိုးရ၏၊၊ လွ်ာကို ႏွစ္သက္ေသာ သူသည္လည္း၊ လွ်ာ၏အသီး ကို စားရ၏၊၊ ၂၂မယားကို ရေသာသူသည္ ေကာင္းေသာအရာကို ရ၍ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရ၏၊၊ ၂၃ဆင္း ရဲေသာ သူသည္ ေတာင္းပန္တတ္၏၊၊ ေငြရတတ္ေသာသူမႈကား၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ျပန္ေျပာတတ္၏၊၊ အေပါင္းအေဘာ္ မ်ားေသာသူသည္ အက်ိဳးနည္း ရွိတတ္၏၊၊ မိတ္ေဆြမူကား၊ ညီအစ္ကို စဲြကပ္သည္ထက္ သာ၍ စဲြကပ္တတ္၏၊၊