သုတၱံ အခန္းၾကီး(၁၉)


၁ေကာက္လိမ္ေသာ စကားကို သံုးတတ္ေသာလူမိုက္ထက္၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလမ္းသို႔လိုက္ေသာ ဆင္းရဲသူ သည္ သာ၍ ေကာင္း၏၊၊ ၂စိတ္ဝိညာဥ္သည္ ပညာအတတ္မရွိဘဲ မေနေကာင္း၊၊ အလ်င္အျမန္သြားေသာသူသည္ လည္း မွားယြင္းတတ္၏၊၊ ၃လူသည္ မိုက္ေသာသေဘာေၾကာင့္ လမ္းလြဲ၍ စိတ္ထဲမွာ ထာဝရဘုရားကို ကဲ့ရဲ႔ ျပစ္တင္ တတ္၏၊၊ ၄စည္းစိ္မ္ရွိလွ်င္ အေဆြခင္ပြန္းမ်ားတတ္၏၊၊ ဆင္္းရဲေသာသူမူကား မိမိအိမ္နီးခ်င္းႏွင့္္မွ် မေပါင္းေဘာ္ရ၊၊ ၅မမွန္ေသာ သက္ေသသည္ အျပစ္မခံဘဲ မေနရ၊၊  မုသာကို သံုးေသာသူသည္လည္း ဒဏ္ႏွင့္ မလြတ္ရ ၊၊ ၆မ်ားေသာသူ တို႔သည္ မင္းကို ေဖ်ာင္းဖ်တတ္ၾက၏၊၊ လက္ေဆာင္ေပးေသာသူကို လည္း လူတိုင္း မိတ္ေဆြဖဲြ႔တတ္၏၊၊ ၇ဆင္းရဲေသာ သူ၏ ညီအစ္ကို ရွိသမွ်တို႔သည္ သူ႔ကို မုန္းတတ္ၾက၏၊၊  သူ၏ အေဆြခင္ပြန္းတုိ႔သည္ သူကိုသာ၍ေဝးစြာ ေရွာင္တတ္ၾက၏၊၊ လိုက္၍ ေခၚေသာ္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္ၾကၿပီ၊၊ ၈ပညာကို ရေသာသူသည္မိမိအသက္ ဝိညာဥ္ကို ခ်စ္ရာေရာက္၏။ ဥာဏ္ကို စဲြလမ္းေသာသူသည္လည္း ေကာင္းက်ိဳးကို ခံတတ္၏၊၊ ၉မမွန္ေသာ သက္ေသသည္ အျပစ္မခံဘဲ မေနရ၊၊ မုသာကို သံုးေသာသူသည္လည္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္၊၊ ၁ဝမိုက္ေသာသူသည္ မေပ်ာ္ေမြ႔သင့္၊၊ ထိုမွ်မက၊ ကြၽန္သည္ မင္းတို႔ကုိ အစိုးမရသင့္၊၊ ၁၁သမၼာသတိရွိေသာ သူသည္ မိမိအမ်က္ေဒါသကို ခ်ဳပ္တည္းတတ္၏၊၊ သူတပါးျပစ္ မွားျခင္းကို သည္းခံေသာ သူသည္လည္း  ဘုန္းအသေရရွိ၏၊၊ ၁၂ရွင္ဘုရင္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ ျခေသၤ့ေဟာက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊ ေက်းဇူးေတာ္မူကား၊ ျမက္ေပၚမွာ က်ေသာ ႏွင္းရည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ၁၃မိုက္ေသာသားသည္ အဘဆင္းရဲစရာ အေၾကာင္းျဖစ္၏၊၊ ရန္ေတြ႔တတ္ေသာ မယားသည္လည္း၊ အစက္စက္က်ေသာ မိုဃ္းအေပါက္ႏွင့္ တူ၏၊၊ ၁၄အိမ္ႏွင့္ စည္းစိမ္သည္ မိဘအေမြဥစၥာျဖစ္၏၊၊ သမၼာသတိရွိေသာ မယားမူကား ထာဝရဘုရား ေပးသနားေတာ္မူရာ ျဖစ္၏၊၊

၁၅ပ်င္းရိေသာ သေဘာသည္ လြန္က်ဴးစြာ အိပ္ေပ်ာ္ေစ၍၊ ပ်င္းရိေသာသူသည္ အငတ္ခံရ၏၊၊ ၁၆ပညတ္တရား ကို ေစာင့္ေသာသူသည္ မိမိအသက္ဝိညာဥ္ကို ေစာင့္ရာ ေရာက္၏၊၊ မိမိသြားရာလမ္းတို႔ကို မထီေလးစားျပဳေသာ သူမူ ကား အေသခံရ၏၊၊ ၁၇ဆင္းရဲသားကို သနားေသာသူသည္ ထာဝရဘုရားအား ေခ်းငွားေသာသူျဖစ္၍ သူျပဳေသာ အမႈ၏ အက်ိဳးကို ေပးဆပ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၈ေျမာ္လင့္စရာရွိသည့္အခါ၊ ကိုယ္သားကို ဆံုးမေလာ့၊၊ သူ႔ကို အက်ိဳးနည္း ေအာင္ သနားေသာစိတ္ မရွိေစႏွင့္၊၊ ၁၉ေဒါသအမ်က္ႀကီးေသာသူသည္ အျပစ္ဒဏ္ကို ခံရလိမ့္မည္၊၊ သူကိုကယ္ႏႈတ္လွ်င္ အဖန္ဖန္ကယ္ႏႈတ္ ရမည္၊၊ ၂ဝေနာက္ဆံုးကာလ၌ ပညာရွိျဖစ္လိုေသာငွာ ဆံုးမေသာစကားကို နားေထာင္၍ နည္းဥပေဒသကို ခံယူေလာ့၊၊ ၂၁လူသည္ အထူးထူး အျပားျပားႀကံစည္တတ္၏၊၊ သို႔ရာတြင္ ထာဝရ ဘုရား၏ အႀကံေတာ္သည္ တည္လိမ့္မည္၊၊ ၂၂လူသည္ ေစတနာရွိလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳရာ ေရာက္၏၊၊ ဆင္းရဲေသာ သူသည္လည္း၊ မုသာသံုးေသာ သူထက္သာ၍ ေကာင္း၏၊၊ ၂၃ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာသည္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္သည္ ျဖစ္၍၊ ထိုသေဘာရွိေသာသူူသည္ အလုိဆႏၵ ျပည့္စံုလွ်က္ ရွိ၍၊ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ကင္း လြတ္လိမ့္မည္၊၊ ၂၄ပ်င္းရိေသာသူသည္ မိမိလက္ကို အိုး၌ သြင္းေသာ္လည္း တဖန္ႏႈတ္၍ မိမိပါးစပ္သို႔ မခြံ႔လို ၂၅မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူကို ရုိက္လွ်င္ ဥာဏ္တိမ္ေသာ သူသည္ သတိရလိမ့္မည္၊၊ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ သူကို ဆံုးမလွ်င္၊ သူသည္ ပညာတရားကို နားလည္လိမ့္မည္၊၊ ၂၆အဘဥစၥာ ကိုျဖဳန္း၍ အမိကို ႏွင္ထုတ္ေသာသားသည္ အရွက္ခဲြေသာ သား၊ ကဲ့ရဲ႔ျခင္းကို ခံေစေသာသားျဖစ္၏၊၊ ၂၇ငါ့သား၊ ပညာတရားကို ပယ္ေစျခင္းငွာ၊ သြန္သင္ေသာသူ၏ စကားကို နားမေထာင္ႏွင့္ ၊၊ ၂၈အဓမၼသက္ေသသည္ တရားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ ၏၊၊ မတရားေသာသူသည္လည္း၊ ဒုစရုိက္ ကိုစား၍ မ်ိဳတတ္၏၊၊ ၂၉မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူတို႔ အဘို႔ အျပစ္စီရင္ျခင္း၊ မိုက္ေသာသူတို႔၏ ေက်ာအဘို႔ဒဏ္ေပးျခင္း သည္အသင့္ရွိ၏