သုတၱံ အခန္းၾကီး(၁)


၁-၄ပညာတရား၊ နည္းဥပေဒသတရားကိုသိ၍၊ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာစကားကို နားလည္မည္ အေၾကာင္း၊ ပညာသြန္သင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴစြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းအမႈအရာ၌ ေလ့က်က္ မည္အေၾကာင္း၊ မိုက္ေသာသူသည္ လိမၼာ၍၊ လူပ်ိဳသည္ ပညာသတိႏွင့္ ျပည့္စံုမည့္အေၾကာင္း၊ ဒါဝိဒ္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေရွာလမုန္စီရင္ေသာ သုတၱံစကားဟူမူကား၊ ၅-၆ပညာရွိေသာသူသည္ နားေထာင္သျဖင့္၊ ပညာအတတ္ တိုးပြားရလိမ့္မည္၊ ဥာဏ္ေကာင္းေသာသူသည္ သုတၱံစကားအနက္အဓိပၸါယ္ကို၄င္း၊ ပညာရွိေဟာ ေျပာ၍ နက္နဲေသာစကား တို႔ကို၄င္း၊ နားလည္ေသာ နိႆရည္းဆရာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရလိမ့္မည္။

၇ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာသည္ပညာ၏ အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္၏။ လူမိုက္တို႔သည္ ပညာႏွင့္ ဥပေဒသကို အထီမဲ့ျမင္ျပဳတတ္ၾက၏။ ၈ငါ့သား၊ အဘ၏ နည္းဥပေဒသကို နားေထာင္ေတာ့။ အမိ၏ တရားကိုလည္း မပယ္ႏွင့္။ ၉ထိုနည္းဥပေဒသတရားတုိ႔သည္ သင္၏ ေခါင္း၌ တင့္တယ္ေသာ ဦးရစ္၊ သင္၏လည္ပင္း၌ ပတ္ရစ္ေသာ လည္ဆြဲျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

၁ဝငါ့သား၊ လူဆိုးတို႔သည္ သင့္ကို ေသြးေဆာင္လွ်င္ ဝန္မခံႏွင့္။ ၁၁သူတို႔က ငါတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ေတာ့။ သူ႔အသက္ကို သတ္အံ့ေသာငွာေစာင့္ၾကစို႔။ အခ်ည္းႏွီးအျပစ္လြတ္ေသာသူတုိ႔ကို ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကစို႔။ ၁၂သခ်ဳႋင္း တြင္းသို႔ ဆင္းေသာသူတုိ႔ကဲ့သုိ႔တကိုယ္လံုးပါလ်က္၊ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ထုိသူတို႔ကို မရဏာႏုိင္ငံမ်ိဳသကဲ့သုိ႔ မ်ိဳၾကစို႔။ ၁၃အဘိုးထိုက္ေသာ ဘ႑ာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေတြ႔၍ လုယူေသာဥစၥာႏွင့္ ငါတို႔အိမ္ကိုျပည့္ ေစၾကမည္။ ၁၄ ငါတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေတာ့။ ရေသာဥစၥာကို အညီအမွ် ပိုင္ၾကစို႔ဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ ၁၅ငါ့သား၊ သူတို႔ႏွင့္ အတူ မလိုက္ႏွင့္။သူတုိ႔ သြားေသာလမ္းကို ေရွာင္ေလာ့။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူတုိ႔ေျခသည္္ ဒုစရိုက္ျပဳရာသုိ႔ ေျပး၍၊ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းငွာ လ်င္ျမန္၏။ ၁၇အကယ္စင္စစ္ ငွက္မ်က္ေမွာက္၌ ပိုက္ကြန္ကိုျဖန္႔ထားလွ်င္ အႀကံမေျမာက္ရာ။ ၁၈လူဆိုးတို႔သည္ ကိုယ္အေသြးကို သြန္အံ့ေသာငွါ ေစာင့္၍၊ ကို္အသက္ကို သတ္အံ့ေသာငွာ ေခ်ာင္းေျမာင္း တတ္ၾက၏။ ၁၉မတရားေသာ စီးပြားကိုရွာေသာသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ထုိသုိ႔ေသာ အက်ိဳးကိုခံရ၍၊ ထိုစီးပြားသည္ မိမိအရွင္၏ အသက္ကို သတ္တတ္၏။

၂ဝပညာသည္ျပင္မွာ ေၾကြးေၾကာ္၍၊ လမ္းခရီးတို႔၌ မိမိစကားသံကိုလႊင့္တတ္၏။ ၂၁လူစည္းေဝးရာ အဦး၌၄င္း  ၿမိဳ႔တံခါးဝတို႔၌၄င္း၊ ၿမိဳ႔ထဲ၌၄င္းေခၚ၍ ျမြက္ဆိုေသာစကားဟူမူကား၊ ၂၂အိုလူမိုက္တို႔၊ သင္တုိ႔သည္ မိုက္ေသာအက်င့္ကို ႏွစ္သက္လ်က္၊ ကဲ့ရဲ့ေသာသူတို႔သည္ ကဲ့ရဲ့ျခင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္လ်က္၊  မိုက္မဲေသာ သူတုိ႔သည္ ပညာအတတ္ကိုမုန္းလ်က္  အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ေနၾကလိမ့္မည္နည္း။ ၂၃ငါဆံုးမေသာ စကားကို နားေထာင္၍ ေျပာင္းလဲၾကေလာ့။ ငါ့ဝိညာဥ္ကို သင္တုိ႔အေပၚသုိ႔ ငါသြန္းေလာင္း၍၊ ငါ့စကား၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေစမည္။

၂၄ငါသည္ေခၚ၍ သင္တို႔သည္ ျငင္းပယ္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ငါ့လက္ကိုဆန္႔၍ အဘယ္သူမွ်မမွတ္ေသာ ေၾကာင့္၄င္း၊ ၂၅ငါသတိေပးျခင္းရွိသမွ်ကိုသင္တုိ႔သည္ပယ္၍၊ ငါဆံုးမေသာစကားတခြန္းကိုမွ် နားမခံဘဲ ေနေသာေၾကာင့္၄င္း၊၂၆သင္တို႔သည္ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေသာအခါ ငါရယ္မည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ အမႈေရာက္ေသာအခါ ငါျပက္ယယ္ျပဳမည္။ ၂၇သင္တို႔ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အမႈသည္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းျခင္း အမႈကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သင္တုိ႔ပ်က္စီးျခင္းအမႈသည္ ေလျပင္းမုန္ တိုင္းကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရာက္လာ၍၊ သင္တို႔သည္ဆင္းရဲျခင္း၊ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳေသာအခါ၊ ၂၈ထုိ အမႈေရာက္ေသာ သူတို႔သည္ ငါ့ကိုေခၚေသာ္လည္းငါမထူး။ ငါ့ကိုႀကိဳးစား၍ ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ရၾက။ ၂၉အေၾကာင္း မူကား၊ သူတို႔သည္ ပညာအတတ္ကိုမုန္းၾက၏။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာကို အလိုမရွိၾက။ ၃ဝငါသတိေပးျခင္းကို အလွ်င္နားမခံၾက။ ငါဆံုးမျခင္းရွိသမွ်ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳၾက၏။ ၃၁ထုိေၾကာင့္သူတုိ႔သည္ ကိုယ္က်င့္ ျခင္း၏ အက်ိဳးအျပစ္ကို စား၍၊ ကိုယ္ႀကံေသာအႀကံတို႔ႏွင့္ ဝၾကလိမ့္မည္၊၊ ၃၂ဥာဏ္တိမ္ေသာသူတို႔သည္ လမ္းလြဲသျဖင့္ အသက္ဆံုးတတ္ၾက၏၊ မိုက္ေသာသူတို႔သည္ သတိလစ္ေသာအားျဖင့္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ ေရာက္တတ္ၾက၏။ ၃၃ငါ့စကားကိုနားေထာင္ေသာသူ မူကားလံုၿခံဳစြာေန၍၊ ေဘးကိုမေၾကာက္ဘဲ ၿငိမ္ဝပ္လိမ့္မည္။