သုတၱံ အခန္းၾကီး(၂၂)


၁ေကာင္းေသာအသေရကို မ်ားစြာေသာဥစၥာထက္သာ၍ ေရြးစရာ ေကာင္း၏။ သူတပါး စံုမက္ျခင္းေက်းဇူး သည္ ေရႊေငြထက္သာ၍ ေကာင္း၏။ ၂ေငြရတက္ေသာသူႏွင့္ ဆင္းရဲေသာသူတို႔သည္ ေတြ႔ၾကံဳၾကသည္။ ထိုသူအ ေပါင္းတို႔ကို ထာဝရဘုရားဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၃သမၼာသတိရွိေသာ သူသည္အမႈကို ေျမာ္ျမင္၍ ပုန္းေနတတ္၏။ ဥာဏ္တိမ္ေသာသူမူကား၊ အစဥ္အတိုင္းသြား၍ အမႈႏွင့္ ေတြ႔တတ္၏။ ၄စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ထာဝရ ဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ ျခင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္ စည္းစိမ္၊ ဂုဏ္အသေရ၊ အသက္ကိုရတတ္၏။ ၅သေဘာေကာက္ေသာလူ သြားရာလမ္း၌ ဆူးပင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာ့ကြင္းမ်ားရွိတတ္၏။ မိမိစိ္တ္ဝိညာဥ္ကို  ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူမူကား ေဝးစြာေရွာင္သြားလိမ့္မည္။  ၆သူငယ္သြားရာ လမ္းဝ၌ ဆံုးမသြန္သင္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သူသည္အိုေသာအခါ ထိုလမ္း၌ မလႊဲ၊ လိုက္သြားလိမ့္မည္။ ၇ေငြရတတ္ေသာသူသည္ ဆင္းရဲေသာသူကို အစိုးရ၏။ ေခ်းငွါးယူေသာသူသည္ ေခ်းငွားေပးေသာ သူ၌ ကြၽန္ျဖစ္၏။  ၈ဒုစရိုက္မ်ိဳးေစ့ကို ႀကဲေသာသူသည္ဒုကၡစပါးကို ရိတ္ရမည္။ ေဒါသစိတ္ရွိ၍ ဒဏ္ေပးႏိုင္ေသာ တန္ခိုးလည္း ေပ်ာက္လိမ့္မည္။ ၉ကရုဏာမ်က္စိရွိေသာသူသည္ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကို ေကြၽးေသာေၾကာင့္ မဂၤလာရွိလိမ့္မည္။ ၁ဝမထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ သူကိုႏွင္ထုတ္ေလာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ ရန္မာန္လည္း ထြက္သြားလိမ့္မည္။ ရန္ေတြ႔ျခင္းႏွင့္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္း လည္း ၿငိမ္းလိမ့္မည္။ ၁၁စိတ္ႏွလံုးျဖဴစင္ျခင္းကို ႏွစ္သက္ေသာသူသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ စကားကို ေျပာတတ္၍ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ရလိမ့္မည္။ ၁၂ထာဝရဘုရား၏ မ်က္စိေတာ္သည္ ပညာအတက္ကိုေစာင့္၏။ ျပစ္မွားေသာသူ၏ စကားကိုကားေခ်ေတာ္မူ၏။ ၁၃ပ်င္းရိေသာသူက၊ အိမ္ျပင္မွာ ျခေသၤ့ရွိ၏။ လမ္းသို႔ထြက္လွ်င္ ငါေသလိမ့္မည္ဟု ဆိုတတ္၏။ ၁၄အမ်ိဳးပ်က္ေသာမိန္းမ၏ ႏႈတ္သည္ နက္ေသာေျမတြင္းျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရား စက္ဆုပ္ရြံရွာေတာ္ မူေသာ သူသည္ထိုေျမတြင္းထဲသို႔ က်လိမ့္မည္။ ၁၅မိုက္ေသာသေဘာသည္ သူငယ္၏ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ထုပ္ထားလ်တ္ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဆံုးမေသာ ႀကိမ္လံုးသည္ ထိုသေဘာကို ေဝးစြာ ႏွင္တတ္၏။ ၁၆ကိုယ္စီးပြားအဘို႔ ဆင္းရဲသား တို႔ကို ညွဥ္းဆဲေသာသူႏွင့္ ေငြရတတ္ေသာသူတို႔အား ေပးေသာသူသည္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔အမွန္ေရာက္လိမ့္မည္။

၁၇သင္၏ နားကိုၫႊတ္၍ ပညာရွိစကားကို နားေထာင္ေလာ့။ ငါ့ပညာအတက္ကိုလည္း စိတ္ႏွလံုး၌ စြဲလမ္း ေလာ့။ ၁၈သင္၏ႏွလံုး၌ သြင္းမိႏိုင္လွ်င္ သာယာေသာအက်ိဳးရွိလိမ့္မည္။ သင္၏ႏႈတ္၌လည္း အဆင္အသင့္ရွိလိမ့္မည္။  ၁၉သင္သည္ထာဝရဘုရား၌ ခိုလႈံမည္အေၾကာင္း၊ သင္ကိုယ္တိုင္ကို ယေန႔ငါသြန္သင္၏။ ၂ဝသင္သည္သမၼာ တရားစကား စစ္ကို သိမည္အေၾကာင္းႏွင့္၊ သင့္ထံသို႔ေစလႊတ္ေသာ သူတို႔အား၊ သမၼာစကားကိုျပန္ေျပာႏိုင္မည္ အေၾကာင္းသတိေပးလ်က္၊ ၂၁ပညာအတတ္ကိုျပသလ်က္၊ ထူးဆန္းေသာအရာတို႔ကို ငါေရး၍ ေပးလိုက္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ၂၂ဆင္းရဲေသာသူ၏ ဆင္းရဲကိုေထာက္၍ သူ၏ဥစၥာကိုမလုမယူႏွင့္။ ဒုကိၡတသတၱဝါကို ၿမိဳ႔တံခါးဝ၌ မညွင္းဆဲႏွင့္။ ၂၃အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား သည္ သူတို႔အမႈကို ေစာင့္ေတာ္မူမည္။ သူတို႔ဥစၥာကိုလုယူေသာ သူတို႔၏အသက္ကို  လုယူေတာ္မူမည္။ ၂၄စိတ္တိုေသာသူကို မိတ္ေဆြမဖြဲ႔ႏွင့္။ အမ်က္ျပင္းထန္ေသာ သူႏွင့္ အတူမလိုက္ႏွင့္။ ၂၅လုိက္လွ်င္ သူ၏ထံုးစံဓေလ့ကို သင္၍၊ ကိုယ္အသက္ေက်ာ့မိရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၆လက္ဝါးခ်င္းရိုက္ ေသာလူစုႏွင့္  သူ႔ေၾကြးကို အာမခံေသာလူစုထဲသို႔မဝင္ႏွင့္။ ၂၇သင္၌ ေပးရန္မရွိလွ်င္၊ သင့္အိပ္ယာကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ယူသြားေစခ်င္သနည္း။ ၂၈ဘိုးေဘးစိုက္ဘူးေသာ ေျမမွတ္တိုင္တို႔ကို မေရြ႔ႏွင့္။ ၂၉ေဆာင္ရြက္စရာအမႈကို ႀကိဳးစား၍ ၿပီးစီးေစတတ္ေသာ သူရွိသေလာ။ ထိုသူသည္ သာမညလူ၏ အမႈကို မေဆာင္ရြက္၊ ရွင္ဘုရင္၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ရ၏၊၊