သုတၱံ အခန္းၾကီး(၂၃)


၁မင္းႏွင့္အတူ ထိုင္၍ စားေသာက္ေသာအခါ သင့္ေရွ႔မွာ ဘယ္သူရွိသည္ကို ေစ့ေစ့ဆင္ျခင္ေလာ့၊၊ ၂သင္သည္ စားၾကဴးတတ္ေသာသူျဖစ္လွ်င္ သင္၏ လည္ေခ်ာင္းကို ထားႏွင့္ရြယ္ေလာ့၊၊ ၃ထိုမင္း၏ ခဲဖြယ္စားဖြယ္တို႔ကို အလိုမရွိ ႏွင့္၊၊ လွည့္စားတတ္ေသာအစာျဖစ္၏၊၊ ၄ေငြရတတ္ျခင္းငွာ မႀကိဳးစားႏွင့္၊၊ ကိုယ္ဥာဏ္ကို အမွီမျပဳႏွင့္၊၊ ၅ေပ်ာက္ တတ္ ေသာအရာကို ေစ့ေစ့မ်က္ေမွာက္ျပဳသင့္သေလာ၊၊ အကယ္စင္စစ္ေရႊလင္းတသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ ျပန္တတ္သကဲ့သို႔၊ ထုိအရာသည္ အေတာင္တို႔ကို လုပ္၍ ပ်ံသြားတတ္၏၊၊ ၆မနာလိုေသာ သူ၏ အစာကို မစားႏွင့္၊ သူ၏ ခဲဘြယ္စားဘြယ္ကို အလိုမရွိႏွင့္၊၊ ၇သူသည္ စိတ္ထင္သည့္အတိုင္း ျဖစ္၏၊၊ စားေသာက္ေတာ့ဟုဆိုေသ္ာလည္း ေစတနာစိတ္မရွိ၊၊ ၈သင္သည္ စားေသာအစာကို တဖန္အန္ရလိမ့္မည္၊၊ သင္ခ်ိဳေသာ စကားလည္း ယိုယြင္းလိမ့္မည္၊ ၉မိုက္ေသာသူၾကား ေအာင္ စကားမေျပာႏွင့္၊၊ သင္၏ စကား၌ပါေသာပညာကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳလိမ့္မည္၊၊ ၁ဝအရင္စိုက္ေသာ ေျမမွတ္တိုင္ ကို မေရႊ႔ႏွင့္၊၊ မိဘမရွိေသာ သူတို႔၏ လယ္ကို မသိမ္းႏွင့္၊၊ ၁၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔ကို ေရြးေတာ္မူ ေသာသူသည္ တန္ခိုးႀကီး၍ သင့္တဘက္၌ သူတို႔အမႈကို ေစာင့္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၁၂ဆံုးမၾသဝါဒ၌ စိတ္ႏွလံုးစဲြလမ္း၍ ပညာအတတ္ စကားကို နားခံေလာ့၊၊ ၁၃သူငယ္ကို မဆံုးမဘဲ မေနႏွင့္၊၊ ႀကိမ္လံုးႏွင့္ ရုိက္ေသာ္လည္း သူသည္မေသ၊၁၄ႀကိမ္လံုးႏွင့္ ရုိက္၍ သူ၏ အသက္ဝိညာဥ္ကို မရဏာႏို္င္ငံမွ ကယ္ႏႈတ္ရမည္၊၊

၁၅ငါ့သား သင့္ႏွလံုး၌ ပညာရွိလွ်င္ ငါ့ႏွလံုးႏွင့္ ငါကိုယ္တိုင္သည္ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္၊၊ ၁၆သင့္နႈတ္သည္ မွန္ေသာစကားကို ေျပာေသာအခါ၊ ငါ့ေက်ာက္ကပ္ ရႊင္လန္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၇အျပစ္ထင္ရွားေသာ သူတို႔ကို ျငဴစူ ေသာစိတ္မရွိေစႏွင့္၊တေန႔လံုး ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာ သေဘာရွိေစေလာ့၊၊ ၁၈အကယ္စင္စစ္ အမႈ ဆံုးျဖတ္ ခ်ိန္သည္ ေရာက္လိမ့္ မည္၊၊ သင္ေျမာ္လင့္ျခင္း အေၾကာင္းမပ်က္ရာ၊၊ ၁၉ငါ့သား၊ ငါ့စကားကို နားမေထာင္၍ ပညာရွိသျဖင၊့္ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ကို လမ္းမ၌ ပဲ့ျပင္ေလာ့၊၊ ၂ဝစပ်စ္ရည္ေသာက္ၾကဴးေသာသူ၊ အမဲသားစားၾကဴးေသာ သူတို႔ကို  အေပါင္းအေဘာ္ မလုပ္ႏွင့္၊၊ ၂၁အေသာက္ၾကဴးေသာသူႏွင့္အစားၾကဴးေသာသူသည္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ လိမ့္မည္၊၊ အိပ္ၾကဴးေသာ သေဘာသည္ လူကို အဝတ္စုတ္ႏွင့္ ၿခံဳတတ္၏၊၊ ၂၂သင့္ကို ျဖစ္ဘြားေစေသာ အဘ၏ စကားကို နားေထာင္ေလာ့၊၊ အသက္ႀကီးေသာ အမိကို မထီမဲ့ျမင္ မျပဳႏွင့္၊၊ ၂၃သမၼာတရားကို ဝယ္ေလာ့၊၊ မေရာင္းႏွင့္။  ပညာကို ၄င္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒ ကို၄င္း၊ ဥာဏ္သတၱိကို၄င္းထိုအတူျပဳေလာ့၊၊ ၂၄ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ အဘသည္ အလြန္ဝမ္း ေျမာက္လိမ့္မည္၊၊ ပညာရွိေသာသားကို ျဖစ္ဘြားေစေသာသူသည္ ထိုသား၌ အားရဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ ၂၅သင္၏ မိဘတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ ၍ သင့္ကို ေမြးဘြားေသာသူသည္ ရႊင္လန္းလိမ့္မည္၊၊ ၂၆ငါ့သား၊ သင့္ႏွလံုးကို ငါ့အားေပး ေလာ့၊၊ သင့္မ်က္စိတုိ႔သည္ ငါသြားေသာလမ္းကို ၾကည့္မွတ္ပါေစ၊၊ ၂၇ျပည္တန္ဆာမသည္ နက္ေသာက်ဳံးကဲ့သို႔၄င္း၊ အမ်ိဳးပ်က္ေသာ မိန္းမသည္ က်ဥ္းေသာေျမတြင္းကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္၏၊၊ ၂၈သူသည္ထားျပကဲ့သို႔ ေခ်ာင္းၾကည့္တတ္၏၊၊ လြန္က်ဴးေသာ ေယာက်္ားမ်ားျပား ေစျခင္းငွာျပဳတတ္၏၊၊

၂၉အဘယ္သူသည္ ဝမ္းနည္းျခင္း ရွိသနည္း၊၊ အဘယ္သူသည္ ညည္းတြားျခင္းရွိသနည္း။ အဘယ္သူသည္္ ရန္ေတြ႔ျခင္းရွိသနည္း။ အဘယ္သူသည္ ျမည္တမ္းျခင္းရွိသနည္း။ အဘယ္သူသည္အက်ဳိး အေၾကာင္းမရွိ၊ ထိခိုက္၍ နာျခင္း ရွိသနည္း၊၊ အဘယ္သူသည္ မ်က္စိ နီျခင္းရွိသနည္း ဟုမူကား၊ ၃ဝစပ်စ္ရည္ကို ၾကာျမင့္စြာ ေသာက္လ်က္ေန ေသာသူ၊ ေဆးႏွင့္ေရာေသာစပ်စ္ရည္ ကိုရွာတ္ေသာ သူတို႔သည္ ထိုသို႔ေသာလၡဏာ ရွိ္ၾက၏္။ ၃၁ဖလား၌ နီလ်က္၊ အေရာင္ေတာက္လ်က္၊ အခ်ိဳအၿမိန္ဝင္လ်က္ ရွိေသာ စပ်စ္ရည္ကိုမၾကည့္မရႈႏွင့္။ ၃၂ေနာက္ဆံုး၌ ေျမြကဲ့သုိ႔ ကိုက္ တတ္၏။ ေျမြဆိုးကဲ့သို႔ နာေစတတ္၏။ ၃၃သင့္မ်က္စိတို႔သည္ အမ်ိဳးပ်က္ေသာမိန္းမတုိ႔ကို ၾကည့္ရႈ၍၊ သင့္ႏွလံုး သည္လည္း ေကာက္ေသာ စကားကို ျမြက္ ဆိုလိမ့္မည္။ ၃၄အကယ္စင္စစ္သင္သည္ ပင္လယ္အလယ္၌ အိပ္ေသာသူ၊ သေဘၤာရြက္တိုင္ဖ်ားေပၚမွာ အိပ္ေသာသူကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၃၅သူတို႔သည္ ငါ့ကိုရိုက္ၾကၿပီ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ငါမနာ။ ငါ့ကို ထုိးၾကေသာ္လည္း ငါမသိ။  အဘယ္အခ်ိန္မွ ငါႏိုးရမည္နည္း။ တဖန္ ငါရွာဦးမည္ဟု သင္ဆိုလိမ့္သတည္း။