သုတၱံ အခန္းၾကီး(၂၄)


၁မတရားေသာ သူတုိ႔ကို မျငဴစူႏွင့္။ သူတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ျခင္းငွာ အလိုမရွိႏွင့္။ ၂သူတုိ႔သည္ ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာ ႏွလံုးၾကံစည္တတ္၏။ ႏႈတ္ႏွင့္လည္း ေဘးျပဳမည္စကားကို ေျပာတတ္၏။ ၃ဥာဏ္ပညာအားျဖင့္ အိမ္ကို တည္ေဆာက္၍ ခိုင္ခ့ံၿမဲၿမံေစရ၏။ ၄ပညာအတတ္အားျဖင့္ အခန္းမ်ားတို႔သည္ အဘိုးထုိက္၍၊ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ ဥစၥာအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္ရၾက၏။ ၅ပညာရွိေသာသူသည္ တန္ခိုးရွိ၏။ ပညာအတတ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူသည္    ခြန္အား တိုးပြားတတ္၏။ ၆ပညာရွိတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ျပီးမွစစ္မႈကိုျပဳရ၏။ အၾကံေပးႏုိင္ေသာ သူမ်ားစြာရွိလွ်င္ ေဘးလြတ္တတ္၏။ ၇ပညာ ျမင့္ေသာေၾကာင့္ မိုက္ေသာသူ မမွီႏုိင္။ ၿမိဳ႔တံခါးဝ၌ စကားမေျပာဝံ့။ ၈မေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳျခင္းငွါ ၾကံစည္ေသာသူကို၊ ေဘးျပဳေသာသူဟူ၍ မွည့္ရ၏။ ၉မိုက္ေသာအၾကံအစည္ အျပစ္ပါ၏။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ သူသည္လည္း၊ လူစက္ဆုပ္ရြံရွာ ဘြယ္ျဖစ္၏။ ၁ဝသင္သည္  အမႈေရာက္ေသာ ကာလ၌ စိတ္ပ်က္လွ်င္ အားနည္း၏။ ၁၁သခၤ်ဳိင္းသို႔ ထုတ္၍ အေသခံလုေသာ သူတို႔ကိုသင္သည္  ႏုတ္အံ့ေသာငွါ အားမထုတ္ဘဲ ေနလ်က္၊ ၁၂ငါတို႔မသိဟု ဆိုေသာ္လည္း ႏွလံုးသေဘာကိုဆင္ျခင္ေသာသူသည္ မမွတ္၊ သင္၏စိတ္ဝိညာဥ္ ကိုေစာင့္ေသာသူသည္ မသိဘဲ၊ လူအသီးသီးတို႔အား သူတို႔အက်င့္ႏွင့္ အေလ်ာက္၊ အက်ိဳးအျပစ္ကို မဆပ္မေပးဘဲ ေနေတာ္မူမည္ေလာ။

၁၃ငါ႔သား၊ ပ်ားရည္ေကာင္းေသာေၾကာင့္စားေလာ့။ ခ်ဳိၿမိန္ ေသာပ်ားလပို႔ကိုလည္းစားေလာ့။ ၁၄ထို႔အတူ သင္ေတြ႔ရေသာပညာတရားသည္ စိတ္ဝိညာဥ္၌ အရသာ ႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊  သင္သည္ေျမာ္လင့္ျခင္း အေၾကာင္းမပ်က္၊ ေကာင္းေသာအက်ဳိး ကိုခံရလိမ့္မည္။ ၁၅အိုမတရားေသာသူ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ အိမ္ကို ေခ်ာင္း၍မၾကည့္ႏွင့္။ သူ၏ ၿငိမ္ဝပ္ရာ အရပ္ကို မဖ်က္ႏွင့္။ ၁၆ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္  ခုနစ္ႀကိမ္ လဲေသာ္လည္း ထျပန္လိမ့္မည္။ မတရားေသာ ုသူမူကား လဲေသာအခါ ဆံုးရႈံးလိမ့္မည္။ သင္၏ရန္သူလဲေသာအခါ ဝမ္းမေျမာက္ႏွင့္။ ေျခထိခိုက္ေသာ အခါ ရႊင္လန္းေသာအခါ ဆံုးရႈံးလိမ့္မည္၊၊ ၁၇သင္၏ ရန္သူလဲေသာအခါ ဝမ္းမေျမာက္ႏွင့္၊၊ ေျခထိခိုုက္ေသာအခါ ရႊင္လန္းေသာစိတ္မရွိ ႏွင့္၊၊ ၁၈ရွိိလွ်င္ ထာဝရဘုရားသိျမင္သျဖင့္ မႏွစ္သက္ဘဲ သူမွအမ်က္ေတာ္ကို လဲႊေတာ္မူမည္။  ၁၉မတရားေသာသူတို႔ေၾကာင့္ စိတ္မပူႏွင့္၊၊ အဓမၼလူတို႔ကို မျငဴစူႏွင့္၊၊ ၂ဝ အေၾကာင္းမူကား မတရားေသာသူသည္ အက်ိဳးကိုမရ၊၊ အဓမၼလူ၏ မီးခြက္သည္ ေသလိမ့္မည္၊၊ ၂၁ငါ့သား ထာဝရဘုရားကို၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္ကို၄င္း၊ ေၾကာက္ရြံ႔ ေလာ့၊၊ မတည္ၾကည္ေသာသူတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာ မေပါင္းေဘာ္ႏွင့္၊၊ ၂၂သူတို႔ေဘးသည္ ခ်က္ျခင္းေရာက္တတ္၏၊၊ ထိုႏွစ္ပါးတို႔၏ အဆံုးကို အဘယ္သူ သိသနည္း၊၊

၂၃ထိုမွတပါး၊ ပညာရွိတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာဟူမူကား တရားေတြ႔မႈ စီရင္ရာတြင္ လူမ်က္ႏွာကို မေထာက္ ေကာင္း၊၊ ၂၄သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္၏ ဟု မတရားေသာ သူအား ဆိုေသာသူကို လူအမ်ိဳးတို႔သည္ က်ိန္ဆဲၾကလိမ့္မည္၊ လူအႏြယ္တို႔သည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၅ဆံုးမျပစ္တင္ေသာသူတို႔မူကား၊ စိတ္သာယာလ်က္ ေကာင္းႀကီးမဂၤ လာကို ခံလ်က္ ရွိၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၆မွန္ေသာစကားကို ျပန္ေျပာတတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္ကို လူတိုင္းနမ္းလိမ့္မည္၊၊ ၂၇ျပင္အရပ္မွာ သင္၏ အလုပ္ကို ျပင္ေလာ့၊၊ လယ္ေတာ၌ ကိုယ္အဘို႔ျပင္ဆင္ေလာ့၊၊ ေနာက္မွ သင္၏ ေနရာ အိမ္ကို ေဆာက္ေလာ့၊၊ ၂၈သင္၏ အိမ္နီးခ်င္း တဘက္၌ အေၾကာင္းမရွိဘဲ သက္ေသမခံႏွင့္၊၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွင့္ သူတပါးကို မလွည့္စားႏွင့္၊၊ ၂၉သူသည္ ငါ၌ ျပဳသည္အတိုင္း သူ၌ ငါျပဳမည္၊၊ သူ႔အက်င့္ႏွင့္ အေလ်ာက္အက်ိဳးအျပစ္ကို ငါဆပ္ေပးမည္ ဟု မဆိုႏွင့္၊၊

၃ဝပ်င္းရိေသာသူ၏ လယ္ယာအနားႏွင့္၊ ဥာဏ္မရွိေသာ သူ၏ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္အနားမွာ ငါေရွာက္ သြားစဥ္၊ ၃၁ဆူးပင္ မ်ားျပား၍ ေျမတျပင္လံုး၌ ဆူးေလပင္ အႏွံအျပားလႊမ္းမိုးလ်က္ ေက်ာက္ရုိးၿပိဳလ်က္ ရွိသည္ကို၊ ၃၂ငါျမင္၍ ေစ့ေစ့ဆင္ျခင္၏၊၊ ၾကည့္ရႈ၍ သြန္သင္ျခင္းကို ခံရ၏၊၊ ၃၃ခဏအိပ္လ်က္၊ ခဏေပ်ာ္လ်က္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းငွါ ခဏလက္ခ်င္း ပိုက္လ်က္ ေနစဥ္တြင္ ၃၄ဆင္းရဲျခင္းသည္ ခရီသြားေသာသူကဲ့သို႔၄င္း၊ ဥစၥာျပဳန္းတီးျခင္းသည္ သူရဲကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရာက္ လာလိမ့္မည္၊၊