သုတၱံ အခန္းၾကီး(၂၅)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ေဟဇကိ လူတို႔ကူးေရးေသာ ေရွာလမုန္မင္း၏ သုတၱံစကား ဟူမူကား၊ ၂အမႈအေရးကို ဝွက္ထား ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ သင့္၏၊၊ ရွင္ဘုရင္မႈကား အမႈေရးကို စစ္ေၾကာျခင္းအားျဖင့္ ဂုဏ္အသေရတည္၏၊၊ ၃မိုဃ္းကာင္းကင္သည္ ျမင့္၏၊၊ ေျမႀကီးသည္ နက္၏၊၊ ရွင္ဘုရင္ႏွလံုးကိုလည္း စစ္၍ မသိႏိုင္။ ၄ေငြထဲက ေခ်ာ္ကို ထုတ္ပယ္လွ်င၊္ ပန္းတိမ္သမားႏွင့္ ေတာ္သင့္ေသာ ဖလားကို ရလိမ့္မည္၊၊ ၅မတရားေသာ သူတို႔ကို ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္ မွပယ္လွ်င၊္ အာဏာေတာ္သည္ တရားအားျဖင့္ တည္လိမ့္မည္၊၊ ၆ရွင္ဘုရင္ထံေတာ္၌ ကိုယ္ကို မေျမွာက္ႏွင့္၊၊ လူႀကီး ေနရာ၌ မေနႏွင့္၊၊ ၇ အေၾကာင္းမႈကား၊ ဖူးျမင္ရေသာ မင္းေရွ႔မွာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ခံရ သည္ထက္ ဤအရပ္သို႔ တက္ပါ ဟူ ေသာစကားကိုသာ၍ ၾကားေကာင္း၏၊၊ ၈အလ်င္အျမန္ ရန္မေတြ႔ႏွင့္၊၊ အိမ္နီးခ်င္းသည္ သင့္ကို အရွက္ခဲြၿပီးမွ၊ သင္သည္ အဘယ္သို႔ျပဳမည္နည္း၊၊

၉သင္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ ကိုယ္အမႈကို ေဆြးေႏႊးေလာ့၊၊ ဝွက္ထားအပ္ေသာ အမႈအရာကို သူတပါးအား မထုတ္ျပႏွင့္၊၊ ၁ဝသို႔မဟုတ္ သူသည္ သင့္ကို အရွက္ခဲြသျဖင့္ သင္၏ ဂုဏ္သေရ အစဥ္သျဖင့္ ဆံုးလိမ့္မည္၊၊ ၁၁ေလ်ာက္ပတ္ေသာ စကားသည္ ေငြအေျပာက္မွာ စီခ်ယ္ေသာေရႊေရွာက္ခ်ိဳသီးႏွင့္တူ၏။ ၁၂နားေထာင္ တက္ေသာ သူကိုေလ်ာက္ပတ္စြာဆံုးမတက္ေသာ သူသည္ေရႊနားေထာင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ေရႊစင္တန္ဆာကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္၏၊၊ ၁၃စပါးရိတ္ ရာကာလ၌ မိုဃ္းပြင့္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသကဲ့သို႔ သစၥာေစာင့္ေသာ တမန္သည္ ေစလႊတ္ေသာသူ၌ျဖစ္၍၊ သခင္စိတ္ကို ခ်မ္းဧေစတတ္၏၊၊ ၁၄ေပးမည္ဟု ဝါၾကြား၍ မေပးဘဲေနေသာသူသည္ မိုဃ္းေရမပါေသာတိမ္ႏွင့္ ေလကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ ၁၅ၾကာျမင့္စြာ သည္းခံလွ်င္ မင္းကို ေဖ်ာင္းဖ်ႏိုင္၏၊၊ ခ်ိဳေသာစကားသည္ လည္း အရုိးက်ိဳးေအာင္ တတ္ႏိုင္၏၊၊

၁၆ပ်ားရည္ကို ေတြ႔သေလာ၊၊ ဝရုံသာစားေတာ့၊၊ အစားၾကဴးလွ်င္ ရင္ျပည့္၍ အန္ရလိမ့္မည္၊၊ ၁၇သင္၏ အိမ္နီးခ်င္း အိမ္၌ ၾကာျမင့္စြာမေနႏွင့္၊၊ ေနလွ်င္သူသည္ သင့္ကို ၿငီးေငြ႔၍ မုန္းလိမ့္မည္၊၊ ၁၈အိမ္နီးခ်င္းတဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသ ကိုခံေသာသူသည္ ဒုတ္ ၊ ထား ၊ သံခြၽန္ႏွင့္ တူ၏၊၊ ၁၉အမႈေရာက္ေသာကာလ၌ သစၥာပ်က္တတ္ ေသာ သူကိုယံုလွ်င္ သြားက်ိဳးျခင္း၊ ေျခဆစ္ျပဳတ္ျခင္းကို ခံရ၏၊၊ ၂ဝစိတ္ညွိဳးငယ္ေသာသူအား သီခ်င္းဆိုေသာသူသည္ ေဆာင္းကာလ၌ အဝတ္ကို ခြၽတ္ေသာသူ၊ ယမ္းစိမ္းေပၚမွာ ပံုးရည္ကိုေလာင္းေသာသူႏွင့္တူ၏၊၊ ၂၁သင္၏ ရန္သူသည္ မြတ္သိပ္လွ်င္ လုပ္ေကြၽးေလာ့၊၊ ေရငတ္လွ်င္ေသာက္စရာဘို႔ေပးေလာ့။ ၂၂ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ သူ၏ ေခါင္းေပၚ၌ မီးခဲကိုပံုထား၍၊ ထာဝရဘုရားသည္လည္း သင္၌ဆုခ်ေတာ္မူမည္၊၊ ၂၃ေျမာက္ေလသည္ မိုဃ္းေရကိုေဆာင္တတ္သကဲ့ သို႔၊ ကုန္းတိုက္ေသာ လွ်ာသည္ ေဒါသမ်က္ႏွာကို ေဆာင္တတ္၏၊၊ ၂၄ရန္ေတြ႔တတ္ေသာမိန္းမႏွင့္ လူမ်ားေသာ အိမ္၌ေနသည္ထက္၊ အိမ္မိုုး ေပၚေထာင္ထဲမွာေနေသာ္သာ၍ေကာင္း၏။ ၂၅ေဝးေသာျပည္မွ ေရာက္လာေသာ ဝမ္းေျမာက္စရာ သီတင္းစကားသည္ ေရငတ္ေသာသူ၌ ခ်မ္းဧေသာေရကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊၊ ၂၆ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ မတရားေသာသူေရွ႔တြင္ မွားယြင္းလွ်င္ ေနာက္ေသာေရကန္ ပုပ္ေသာစမ္းေရတြင္း ႏွင့္ တူ၏၊၊ ၂၇ပ်ားရည္ကို စားၾကဴး လွ်င္ မေကာင္းသကဲ့သို႔ ကိုယ္ဂုဏ္အသေရ ကိုရွာလွ်င္ ဂုဏ္ အသေရမရွိ၊၊ ကိုယ္စိတ္ကို မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ေသာသူသည္ ၿမိဳ႔ရုိးပ်ိဳပ်က္၍ ဟင္းလင္းရွိေသာ ၿမိဳ႔ႏွင့္တူ၏။