သုတၱံ အခန္းၾကီး(၂၆)


၁ေႏြကာလ၌ မိုဃ္းပြင့္ကဲ့သို႔၄င္း၊ စပါးရိတ္ရာကာလ၌ မိုဃ္းေရကဲ့သို႔၄င္း၊ မိုက္ေသာသူသည္ ဂုဏ္အသေရကို မခံသင့္၊၊ ၂စာငွက္သည္ အရပ္ရပ္လွည့္လည္၍၊ ဇရက္သည္လည္း ပ်ံသြားသကဲ့သို႔၊ ထိုနည္းတူ အေၾကာင္းမရွိေသာ က်ိန္ဆဲျခင္းသည္ မသင့္ေရာက္တတ္၊၊ ၃ျမင္းဘို႔ႏွင္တံ၊ ျမည္းဘို႔ဇက္ႀကိဳး၊ မိုက္ေသာသူ၏ ေက်ာဘို႔ႀကိမ္လံုးသည္ သင့္ေပ၏၊၊ ၄မိုက္ေသာသူ၏သေဘာသို႔လုိက္၍၊ သူ၏စကားကို မေခ်ႏွင့္။ ထိုသို႔ေခ်လွ်င္ သူႏွင့္တူလိမ့္မည္။  ၅မိုက္ေသာသူ၏ သေဘာသို႔လိုက္၍ သူ၏ စကားကို ေခ်ေလာ့၊၊ သို႔မဟုတ္သူသည္ ဝါၾကြားေသာ စိတ္ရွိ လိမ့္မည္။ ၆မိုက္ေသာသူတြင္ မွာလိုက္ေသာသူသည္ ကိုယ္ေျခကို ျဖတ္၍ အက်ိဳးနည္းရွိ၏၊၊ ၇သုတၱံစကားကို မိုက္ေသာ သူေျပာျခင္းသည္ေျခဆြံ‹ေသာ သူ၏ ေျခၾကြျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ ၈မိုက္ေသာသူကို ေျမွာက္ျခင္းသည္ ေက်ာက္ပံု၌ ေက်ာက္ျမတ္ကို ပစ္ထားျခင္းကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊၊ ၉ဆူးသည္ ယစ္မူးေသာသူ၏ လက္ကို စူးသကဲ့သို႔၊ သုတၱံစကားသည္ မိုက္ေသာသူ၏ ႏႈတ္၌ရွိ၏၊၊ ၁ဝႀကီးေသာသူသည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔ကို တုန္လႈပ္ေစတတ္၏၊၊ မိုက္ေသာသူႏွင့္ ျပစ္မွား တတ္ေသာသူတို႔ကို ေစသံုးတတ္၏၊၊ ၁၁ေခြးသည္ မိမိအန္ဖတ္ကို ျပန္၍ စားတတ္သကဲ့သို႔၊ မိုက္ေသာသူသည္ မိုက္ေသာ အက်င့္ကို ျပန္၍ က်င့္တတ္၏၊၊၊ ၁၂ငါသည္ ပညာရိွ၏ဟု ထင္ေသာသူရွိလွ်င္၊ ထုိသူ၌ ေျမာ္လင့္ရာ အခြင့္ ရွိသည္ထက္၊ မိုက္ေသာသူ၌သာ၍ ေျမာ္လင့္စရာအခြင့္ရွိ၏၊၊

၁၃ပ်င္းရိေသာသူ အိမ္ျပင္မွာ ျခေသၤ့ရွိ၏၊၊ လမ္းတို႔၌ ျခေသၤ့ရွိ၏ဟု ဆိုတတ္၏၊၊ ၁၄တံခါးရြက္သည္ စေရြး၌လည္ သကဲ့သို႔ ပ်င္းရိေသာသူသည္ အိပ္ရာေပၚမွာ လည္တတ္၏၊၊ ၁၅ပ်င္းရိေသာသူသည္ မိမိလက္ကို အိုး၌သြင္းေသာ္ လည္း၊ တဖန္ႏႈတ္၍ မိမိပါးစပ္သို႔ ခံြ႕ရလွ်င္ စိတ္ညစ္တတ္၏၊၊ ၁၆ပ်င္းရိေသာသူက၊ ငါသည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ျပတတ္ေသာ သူခုႏွစ္ေယာက္ထက္သာ၍ ပညာရွိသည္ဟု ကိုယ္ကို ထင္တတ္၏၊၊

၁၇လမ္း၌ ေရွာက္သြား၍ မိမိ မဆိုင္ေသာအမႈကို ေရာေႏွာေသာသူသည္ ေခြးနားရြက္ကို ကိုင္ဆဲြေသာသူ ႏွင့္တူ၏၊၊ ၁၈ငါက်ီစားရုံမွ်သာ ျပဳသည္ဟုဆိုလ်က္၊ ၁၉မိမိအိမ္နီးခ်င္းကို လွည့္စားေသာသူသည္ မီးစ၊ ျမွား၊ ေသေဘးကို ပစ္တတ္ေသာ အရႈးႏွင့္တူ၏၊၊ ၂ဝထင္းမရွိလွ်င္ မီးေသတတ္သကဲ့သို႔ ကုန္းတိုက္ေသာသူ မရွိလွ်င္ ရန္ၿငိမ္းတတ္၏၊၊ ၂၁မီးခဲခ်င္းျပဳသကဲ့သို႔၄င္း ထင္းသည္ မီးကို ေမြးသကဲ့သို႔၄င္း၊ ရန္ေတြ႔တတ္ေသာသူသည္ ခိုက္ရန္မႈကို ျပဳစုတတ္၏။ ၂၂ကုန္းတုိက္ေသာသူ၏ စကားသည္ၿမိန္ေသာ ခဲဘြယ္စားဘြယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ဝမ္းအတြင္းသို႔ ဝင္တတ္၏။ ၂၃ခ်စ္အားႀကီးေသာ ႏႈတ္ႏွင၊့္ ဆိုးညစ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးသည္ ေခ်ာ္မြမ္းမံေသာ အိုးျခမ္းႏွင့္ တူ၏၊၊ ၂၄အၿငိဳးထားေသာ သူသည္ ႏႈတ္ျဖင့္ လွ်ိဳ႔ဝွက္၍၊ ကိုယ္အထဲမွာ လွည့္စားေသာ သေဘာကို ဝွက္ထားတတ္္၏၊၊ ၂၅ထိုသို႔ေသာသူ၏ စကားသည္ ခ်ိဳေသာ္လည္းမယံုႏွင့္၊၊ သူ၏ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ စက္ဆုပ္ရြံရွာ ဘြယ္ေသာ အရာခုနစ္ပါးရွိ၏၊၊ ၂၆အၿငိဳးထား ျခင္း ကို လွည့္စားျခင္းအားျဖင့္ ဝွက္ထားေသာသူ၏ ဒုစရုိက္အျပစ္သည္ ပရိသတ္ေရွ႔မွာ ထင္ရွားလိမ့္မည္၊၊ ၂၇တြင္းတူး ေသာ သူသည္ မိမိတြင္းထဲသို႔ က်လိမ့္မည္၊၊ ေက်ာက္ကိုလွိမ့္ေသာ သူအ ေပၚသို႔ ထိုေက်ာက္သည္ျပန္၍ လိမ့္လိမ့္မည္၊၊ ၂၈မုသားေျပာတတ္ေသာသူသည္ မိမိညွဥ္းဆဲေသာ သူတို႔ကို မုန္းတတ္၏၊၊ ေခ်ာ့ေမာ့တတ္ေသာ သူသည္လည္း ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊၊