သုတၱံ အခန္းၾကီး(၂၇)


၁နက္ျဖန္ေန႔ကို အမွီျပဳ၍ မဝါၾကြားႏွင့္၊၊ တရက္အတြင္းတြင္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ကို မသိႏိုင္၊၊ ၂ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ကိုယ္ မခ်ီးမြမ္းဘဲ သူတပါးခ်ီးမြမ္းပါေလေစ၊၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွင့္ ကိုယ္ကို မခ်ီးမြမ္းဘဲ၊  ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္ေသာ သူတပါး ခ်ီးမြမ္း ပါေလေစ၊၊ ၃ေက်ာက္ႏွင့္ သဲသည္ေလး၏၊၊ မိုက္ေသာသူ၏ ေဒါသသည္ ထိုႏွစ္ပါးထက္သာ၍ ေလး၏၊၊ ၄မာ နသည္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သေဘာရွိ၏၊၊ ေဒါသသည္ ျပင္းထန္တတ္၏၊၊ ျငဴစူေသာစိတ္ကိုကား၊ အဘယ္သူဆီး၍ ခံႏိုင္သနည္း။ ၅ထင္ရွားစြာ ဆံုးမျပစ္တင္ျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ခ်စ္ျခင္းထက္ သာ၍ေကာင္း၏၊၊ ၆အေဆြခင္ ပြန္းသည္ ဒဏ္ေပးေသာအခါ သစၥာေစာင့္လ်က္ေပး၏၊၊ ရန္သူမူကား၊ နမ္းေသာအခါ လွည့္စားတတ္၏၊၊ ၇စား၍ ဝေသာသူသည္ ပ်ားလပို႔ကိုပင္ ျငင္းပယ္လိမ့္မည္၊၊ မြတ္သိပ္ေသာသူမူကား ခါးေသာအရာကို ခ်ိဳသည္ဟုု ထင္တတ္ ၏။ ၈မိမိေနရာကို စြန္႔၍ လည္ေသာသူသည္  မိမိအသိုက္ကို စြန္႔၍ လည္ေသာ ငွက္ႏွင့္ တူ၏၊၊ ၉နံ႔သာဆီႏွင့္ နံ႔သာရည္သည္ ရႊင္လန္းေစသ က့ဲသို႔ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ႏွင့္ အႀကံေပးတတ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္း၏ ခ်စ္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာသည္ ရႊင္လန္းေစ တတ္၏၊၊ ၁ဝကိုယ္အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္ အဘ၏ အေဆြခင္ပြန္းကို မစြန္႔ႏွင့္၊၊ အမႈေရာက္ေသာ ကာလ၌၊ ညီအစ္ကို အိမ္သို႔ မသြားႏွင့္၊၊ နီးေသာအိမ္နီးခ်င္းသည္ ေဝးေသာ ညီအစ္ကိုထက္သာ၍ ေကာင္း၏၊၊ ၁၁ငါ့သား၊ ပညာရွိေလာ့၊၊ ကဲ့ရဲ႕ေသာ သူ၏ စကားကို ငါေခ်ႏိုင္ေအာင္ ငါ့စိတ္ကို ရႊင္လန္းေစေလာ့၊၊ ၁၂သမၼာသတိရွိေသာ သူသည္ အမႈကို ေျမာ္ျမင္၍ ပုန္းေရွာင္လ်က္ ေနတတ္၏၊၊ ဥာဏ္တိမ္ေသာသူမူကား အစဥ္အတိုင္းသြား၍ အမႈႏွင့္ ေတြ႔တတ္၏၊၊

၁၃မကြၽမ္းေသာသူအတြက၊္ အမိ်ဳးပ်က္ေသာ မိန္းမအတြက္ အာမခံတတ္ေသာသူသည္ အငတ္အစရွိေသာ ဥစၥာတစံုတခုကို ေပါင္ထားေစ။ ၁၄နံနက္ေစာေစာထ၍၊ မိမိအေဆြခင္ပြန္းကို က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေကာင္းႀကီးေပး ေသာသူသည္ က်ိန္ဆဲျခင္းကို ျပဳရာေရာက္၏။ ၁၅ရန္ေတြ႔တတ္ေသာ မယားသည္ မိုဃ္းသည္းစြာရြာေသာေန႔၌ အစက္စက္က်ေသာမိုဃ္းေပါက္ႏွင့္ တူ၏။ ၁၆ထိုမိန္းမကို သိမ္းထားေသာသူသည္ ေလကိုိသိမ္းထားေသာ  သူႏွင့္ တူ၏။ လက်္ာလက္၌ လိမ္းေသာန႔ံသာဆီကိုဝွက္၍ မထားႏိုင္။ ၁၇သံကို သံျဖင့္ ထက္ေစသကဲ့သုိ႔၊ လူသည္ အေဆြ ခင္ပြန္း၏ မ်က္ႏွာကို ထက္ေစတတ္၏။ ၁၈သေဘၤာသဖန္းပင္ကို ေစာင့္ေသာသူသည္ သေဘၤာသဖန္းသီးကို စားရ၏။ ထုိနည္းတူ၊ သခင္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာ သူသည္ ဂုဏ္အသေရကိုရတတ္၏။ ၁၉ေရ၌လူမ်က္ႏွာခ်င္းတူသကဲ့ သုိ႔၊ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စိတ္သေဘာတူၾက၏။ ၂ဝမရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အဗဒၵဳန္ႏိုင္ငံသည္ အလိုမျပည့္စံု သကဲ့ သုိ႔၊ လူတို႔မ်က္စိသည္ အလိုမျပည့္စံုတတ္၏။ ၂၁ေငြစစ္စရာဘုိ႔ မုိက္ရွိ၏။ ေရႊစစ္စရာဘို႔မီးဖိုရွိ၏။ လူကို စစ္စရာဘို႔ သူတပါးခ်ီးမြမ္းျခင္းရွိ၏။ ၂၂မိုက္ေသာသူကို စပါးႏွင့္ အတူဆံု၌က်ည္ေပြ႔ႏွင့္ ေထာင္းေသာ္လည္း၊ မိုက္ေသာသေဘာ မထြက္တတ္။

၂၃သင္၏ သိုးစု အေၾကာင္းတို႔ကို သိျခင္းငွာ ႀကိဳးစားေလာ့။ ႏြားစုတို႔ကိုလည္း ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေလာ့။ ၂၄စည္းစိမ္သည္ အၿမဲမတည္တတ္။ ရွင္ဘုရင္၏ စည္းစိမ္ေသာ္လည္း၊ လူမ်ိဳးအစဥ္အဆက္မတည္တတ္။ ၂၅ျမတ္ပင္ ေပါက္ တတ္၏။ ပ်ိဳးပင္လည္း ထင္ရွားတတ္၏။ ေတာင္ယာအသီးကိုလည္း သိမ္းရ၏။ ၂၆သိုးသူငယ္တို႔သည္ သင္ဝတ္ စရာဘို႔၊ ဆိတ္တုိ႔လည္း ေျမအဘိုးကို ေျဖစရာဘုိ႔ ျဖစ္၏။ ၂၇သင္စားစရာဘို႔၊ အိမ္သူအိမ္သားစားစရာဘို႔၊ ကြၽန္မိန္းမမ်ားကို ေကြၽစရာဘို႔ ဆိတ္ႏို႔ေလာက္လိမ့္မည္။