သုတၱံ အခန္းၾကီး(၂၈)


၁လိုက္ေသာသူမရွိေသာ္လည္း၊ မတရားေသာ သူသည္ ေျပးတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမူကား၊ ျခေသၤ့ကဲ့သုိ႔ ရဲရင့္တတ္၏။ ၂ျပည္သူျပည္သားအျပစ္ေၾကာင့္၊ မင္းတို႔သည္ မ်ားျပားတတ္ၾက၏။ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတည္တတ္၏။ ၃ဆင္းရဲသားတုိ႔ကို ညွဥ္းဆဲေသာ ဆင္းရဲသားသည္ အဘယ္စားစရာမွ် မၾကြင္းေစဘဲ၊ သုတ္သင္ ပယ္ရွင္းေသာ မိုဃ္းေရႏွင့္တူ၏။ ၄တရားကို ဖ်က္ေသာသူသည္ မတရားေသာသူတုိ႔ကို ခ်ီးမြမ္းတတ္၏။  တရားကို ေစာင့္ေသာ သူမူကား၊ သူတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳတတ္၏။ ၅အဓမၼလူသည္ တရားစီရင္ျခင္းကို နားမလည္တတ္။ ထာဝရဘုရားကို ရွာေသာသူမူကား ခပ္သိမ္းေသာ စီရင္ျခင္းကို နားလည္ တတ္၏။ ၆မမွန္ေသာအမႈကို ျပဳေသာသူသည္ ေငြရတတ္ေသာ္လည္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလမ္းသုိ႔ လိုက္ေသာ ဆင္းရဲ သားသည္ သာ၍ျမတ္၏။ ၇တရားကို ေစာင့္ေသာသူသည္ ပညာရွိေသာသားျဖစ္၏။ စားၾကဴးေသာသူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ေသာသူမူကား၊ မိမိအဘ ကို အရွက္ခြဲတတ္၏။ ၈အတိုးစား၍ မတရားေသာအျမတ္အားျဖင့္ ဥစၥာကို ဆည္းပူးေသာသူသည္ ဆင္းရဲသားတုိ႔ကို သနားေသာ သူအဘို႔သာ ဆည္းပူးတတ္၏။ ၉တရားမနာ၊ လႊဲသြားေသာ သူသည္ ဆုေတာင္းေသာ္လည္း သူ၏ ပဌနာစကားသည္ စက္ဆုပ္ရြံ႕ရွာဖြယ္ျဖစ္၏။ ၁ဝေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို လမ္းလႊဲ၍ မေကာင္းေသာ လမ္းထဲသုိ႔ ေသြးေဆာင္ေသာသူသည္ မိမိတူးေသာ တြင္းထဲသုိ႔ မိမိက်လိမ့္မည္။ သေဘာ ေျဖာင့္ေသာသူမူကား၊ ေကာင္းေသာ အရာတို႔ကို အေမြခံရလိမ့္မည္။ ၁၁ေငြရတတ္ေသာသူက၊ ငါသည္ ပညာရွိ၏ဟု ကိုယ္ကို ထင္တတ္၏။ ဥာဏ္ေကာင္းေသာ ဆင္းရဲသားမူကား၊ ထုိသူကို စစ္ေၾကာတတ္၏။ ၁၂ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတုိ႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ေသာအခါ ဘုန္းႀကီးတတ္၏။ မတရားေသာသူတုိ႔သည္ ေျမွာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ လူတို႔သည္ ပုန္းေရွာင္၍ ေနတတ္ၾက၏။ ၁၃မိမိအျပစ္ကို ဝွက္ထားေသာသူသည္ ခ်မ္းသာမရ။ မိမိအျပစ္ကို ေဘာ္ျပ ဝန္ခ်၍ စြန္႔ပစ္ေသာသူမူကား၊ ဂရုဏာေတာ္ ကို ခံရလိမ့္မည္။ ၁၄အစဥ္မျပတ္ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ မိမိစိတ္ႏွလံုးကို ခိုင္မာေစေသာ သူမူကား၊ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ေတြ႔လိမ့္မည္။ ၁၅ဆင္းရဲသားတုိ႔ကို အုပ္စိုးေသာ အဓမၼမင္း သည္ ေဟာက္ေသာျခေသၤ့၊ လွည့္လည္ေသာ ဝံႏွင့္တူ၏။ ၁၆ဥာဏ္မရွိေသာ မင္းသည္ ျပင္းစြာညွင္းဆဲ တတ္၏။ ေလာဘကို မုန္းေသာ မင္းမူကား၊ အသက္တာရွည္ လိမ့္မည္။ ၁၇လူ႔အသက္ကို ညွဥ္းဆဲေသာသူသည္ သခ်ႋဳင္းတြင္းသို႔ ေျပးပါေလေစ။ အဘယ္သူမွ် မဆီးတားေစႏွင့္။

၁၈ေျဖာင့္ေသာလမ္းသုိ႔ လိုက္ေသာသူသည္ ေဘးလြတ္လိမ့္မည္။ ေကာက္ေသာလမ္းသို႔ လိုက္ေသာသူ မူကား၊ ခ်က္ခ်င္းလဲလိမ့္မည္။ ၁၉လယ္လုပ္ေသာ သူသည္ ဝစြာစားရ၏။ အခ်ည္းႏွီးေသာ အမႈကို ေစာင့္ေသာသူ မူကား ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ဝလိမ့္မည္။ ၂ဝသစၥာေစာင့္ေသာသူသည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာႏွင့္ ၾကြယ္ဝလိမ့္မည္။ ေငြရတတ္ျခင္း ငွာ အလ်င္အျမန္ျပဳေသာသူမူကား၊ အျပစ္ႏွင့္မလြတ္ရ။ ၂၁လူမ်က္ႏွာကို မေထာက္ေကာင္း။ သုိ႔ေသာ္လည္း၊ လူသည္ မုန္႔တဖဲ့ကို ရျခင္းငွာ ဒုစရိုက္ကို ျပဳလိမ့္မည္။ ၂၂ေငြရတတ္ျခင္းငွာ အလ်င္အျမန္ျပဳေသာသူသည္ မနာလိုေသာ သေဘာ ရွိတတ္၏။ ေနာက္တဖန္ ဆင္းရဲျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္ဟု မေအာက့္ေမ့တတ္။ ၂၃ေခ်ာ့ေမာ့ေသာ စကားကို ေျပာေသာသူသည္ ေက်းဇူးကို ခံရသည္ထက္၊ ဆံုးမျပစ္တင္ေသာသူသည္ ေနာက္တဖန္ သာ၍ ေက်းဇူးကို ခံရလိမ့္ မည္။ ၂၄အျပစ္မရွိဟုဆိုလ်က္၊ မိဘဥစၥာကို လုယူေသာသူသည္ ဖ်က္ဆီးေသာသူ၏ အေပါင္း အေဘာ္ျဖစ္၏။ ၂၅စိတ္ျမင့္ေသာ သူသည္ ခိုက္ရန္ကို ႏႈိးေဆာ္တတ္၏။ ထာဝရဘုရားကို ခိုလႈံေသာသူမူကား၊ ၾကြယ္ဝတတ္၏။ ၂၆မိမိစိတ္ႏွလံုးကို ကိုးစားေသာ သူသည္ လူမိုက္ျဖစ္၏။ ပညာသတိႏွင့္ က်င့္ေသာသူမူကား၊ ေဘးလြတ္တတ္၏။ ၂၇ဆင္းရဲသားတုိ႔အား  စြန္႔ႀကဲေသာသူသည္ ကိုယ္တိုင္ မဆင္းရဲရာ။ လႊဲေရွာင္ေသာသူမူကား၊ မ်ားစြာေသာ က်ိန္ဆဲျခင္း ကို ခံရလိမ့္မည္။ ၂၈မတရားေသာ သူတို႔သည္ ေျမွာက္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ လူတို႔သည္ ပုန္းေရွာင္၍ ေနရၾက၏။ ပ်က္စီးျခင္း သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူူတို႔သည္ ပြားမ်ားတတ္ၾက၏။