သုတၱံ အခန္းၾကီး(၂၉)


၁အထပ္ထပ္ဆံုးမျခင္းကို ခံေသာ္လည္း၊ မိမိလည္ပင္းကို ခိုင္မာေစေသာ သူသည္ ကိုးကြယ္ရာမရ၊ ရုတ္တရက္ ပ်က္စီးလိမ့္မည္။ ၂ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ အခြင့္ရေသာအခါ၊ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္တတ္ၾက၏။ မတရားေသာသူတို႔သည္ အုပ္စိုးေသာအခါမူကား၊ ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ဝမ္းနည္းတတ္ ၾက၏။ ၃ပညာတရား ကို ႏွစ္သက္ေသာသူသည္ မိမိအဘကို ဝမ္းေျမာက္ေစ၏။  ျပည္တန္ဆာတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ေသာ သူမူကား၊ ဥစၥာျဖဳန္းတီးတတ္၏။ ၄တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာ ရွင္ဘုရင္သည္ တိုင္းျပည္ကို တည္ေစတတ္၏။ တံစိုး စားေသာ ရွင္ဘုရင္မူကား၊ တိုင္းျပည္ကို ေမွာက္လွန္တတ္၏။ ၅အိမ္နီးခ်င္းကို ေခ်ာ့ေမာ့ေသာသူသည္ အိမ္နီးခ်င္းသြား ရာလမ္း၌ ကြန္ရြက္ ကို ျဖန္႔ထား၏။ ၆အဓမၼလူ ျပစ္မွားရာ၌ ေက်ာ့ကြင္း ေထာင္လ်က္ရွိ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမူကား၊ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုတတ္၏။ ၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ဆင္းရဲသား အမႈကို ဆင္ျခင္တတ္၏။ မတရားေသာ သူမူကား၊ ထိုအမႈ ကို ပမာဏမျပဳတတ္။ ၈မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူတုိ႔သည္ ၿမိဳ႔ကို မီးရႈိ႕တတ္၏။ ပညာရွိေသာ သူတို႔မူ ကား၊ ေဒါသအမ်က္ကို လႊဲတတ္၏။ ၉ပညာရွိေသာသူသည္ မိုက္ေသာ သူႏွင့္အမႈ ေတြ႔လွ်င္၊ စိတ္ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ၿပံဳးရယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အားရစရာအေၾကာင္းမရွိ။ ၁ဝလူအသက္ကို သတ္တတ္ေသာ သူတို႔သည္ စံုလင္ေသာသူကို မုန္းတတ္ၾက၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔မူကား၊ သူတပါးအသက္ကို ေစာင့္မတတ္ၾက၏။ ၁၁မိုက္ေသာသူတုိ႔သည္ မိမိႀကံစည္သမွ်ကို ေဘာ္ျပတတ္၏။ ပညာရွိေသာသူမူကား၊ အဆင္မသင့္မွီ ထိမ္ဝွက္တတ္၏။ ၁၂မင္းသည္ မုသာစကားကို နားေထာင္လွ်င္၊ ကြၽန္အေပါင္းတုိ႔သည္ လူဆိုးျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃ဆင္းရဲေသာ သူႏွင့္ ညွင္းဆဲေသာ သူတုိ႔သည္ ေတြ႔ႀကံဳၾကၿပီ။ ထာဝရဘုရားသည္ ထုိႏွစ္ဦးတုိ႔အား အလင္းကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ၁၄ဆင္းရဲသား တို႔ကို တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာ ရွင္ဘုရင္၏ အာဏာေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္တတ္၏။

၁၅ႀကိမ္လံုးႏွင့္ ရိုက္ျခင္း၊ ႏႈတ္ႏွင့္ဆံုးမျခင္းအားျဖင့္ ပညာတိုးပြားတတ္၏။ တတ္တိုင္းေနေစေသာ သူသည္ အမိကိုအရွက္ခြဲတတ္၏။ ၁၆မတရားေသာသူတုိ႔သည္ မ်ားျပားေသာအခါ၊ လြန္က်ဴးျခင္းအျပစ္တိုး ပြားတတ္၏။ သို႔ရာတြင္၊ သူတို႔ ပ်က္စီးျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ ျမင္ၾကရ၏။ ၁၇သင္၏ သားကိုဆံုးမေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သူသည္ သင့္ကို ခ်မ္းသာေပးမည္။ ထုိမွ်မက စိတ္ရႊင္လန္းစရာ အခြင့္ကိုေပးမည္။ ၁၈ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မရွိလွ်င္၊ လူတုိ႔သည္ အက်ိဳး နည္းျဖစ္ၾက၏။ တရားေတာ္ကိုေစာင့္ေသာ သူမူကား မဂၤလာရွိ၏။ ၁၉စကားအားျဖင့္သာ ကြၽန္ကိုဆံုးမ၍မရႏိုင္ရာ။ သူသည္နားလည္ေသာ္လည္း၊ နားမေထာင္ဘဲေနလိမ့္မည္။ ၂ဝသတိမရွိဘဲ စကားမ်ား ေသာသူရွိလွ်င္၊ ထုိသူသည္ ေျမာ္လင့္စရာအခြင့္ ရွိသည္ထက္၊ မိုက္ေသာသူ၌ သာ၍ေျမာ္လင့္စရာအခြင့္ရွိ၏။ ၂၁ကြၽန္သည္ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ ေပ်ာ္ပါးေအာင္ ေကြၽးေမြးျခင္းခံရလွ်င္၊ ေနာက္ဆံုး၌ သားအရာကို ရလိမ့္မည္။ ၂၂စိတ္ဆိုးတတ္ေသာသူသည္ ခိုက္ရန္ အမႈကို ႏႈိးေဆာ္တတ္၏။ ျပင္းထန္ေသာသူသည္လည္း၊ အလြန္အက်ဴး မ်ားတတ္၏။ ၂၃မိမိမာနသည္ မိမိကိုႏွိမ့္ခ်လိမ့္မည္။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူမူကား၊ ဂုဏ္အသေရကို ရလိမ့္မည္။ ၂၄သူခိုးကို လက္ခံေသာသူသည္ မိမိအသက္ကိုမုန္းတတ္၏။ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳေသာ္လည္း၊ အမႈကို မေဘာ္မျပတတ္။ ၂၅လူကို ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္းသေဘာသည္ ေက်ာ့ကြင္းကို ေထာင္ တတ္၏။ ထာဝရဘုရားခိုလံႈေသာသူမူကား လံုၿခံဳလိမ့္မည္။ ၂၆မင္းျပဳေသာေက်းဇူးကို မ်ားေသာသူတို႔သည္ ႀကိဳးစား၍ရွာတတ္ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔၏ အမႈကို ထာဝရဘုရားစီရင္ေတာ္မူ၏။ ၂၇ တရားေသာသူသည္မတရားေသာသူကို၄င္း၊ မတရားေသာသူသည္ တရားသျဖင့္ က်င့္ေသာသူကိုလည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာတတ္၏။