သုတၱံ အခန္းၾကီး(၂)


၁-၂ငါ့သား၊ သင္သည္ ပညာစကားကို နားေထာင္၍၊ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ ဥာဏ္ကို ရွာေဖြသည္တိုင္ေအာင္၊ ငါ့စကားကိုနာခံ၍၊ ငါ့ပညတ္တို႔ကိုကိုယ္အထဲ၌သြင္းမိလွ်င္၄င္း၊ ၃သိပံၸတတ္ကို ေခၚ၍၊ ဥာဏ္ေနာက္သို႔ အသံကို  လႊင့္လွ်င္၄င္း၊ ၄ေငြကိုရွာတတ္သကဲ့သုိ႔ ပညာကို ရွာ၍၊ ဝွက္ထားေသာ ဘ႑ကို စူးစမ္းတတ္သကဲ့သုိ႔၊ ဥာဏ္ကို စူးစမ္းလွ်င္၄င္း၊  ၅ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ေသာသေဘာ၌ က်င္လည္၍၊ ဘုရားသခင္ကို သိေသာဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု လိမ့္မည္။  ၆အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ပညာကို ေပးေတာ္မူတတ္၏။ နားလည္ႏုိင္ေသာဥာဏ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္တတ္၏။ ၇ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔အဖုိ႔ ပညာရတနာ ကို သိုထားေတာ္မူ၏။ တရားသျဖင့္က်င့္ေသာ သူတုိ႔ကို ကြယ္ကာေတာ္မူ၏။ ၈မိမိသန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ တရားလမ္းကို ေစာင့္ေရွာက္မည္ အေၾကာင္း သူတုိ႔၏ လမ္းခရီးကို လံုၿခံဳေစေတာ္မူ၏။ ၉ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ျခင္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴစြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမွစ၍ ေကာင္းေသာလမ္းရွိသမွ်တုိ႔ကို သိနားလည္လိမ့္မည္။

၁ဝပညာသည္ သင္၏ ႏွလံုးထဲသုိ႔ဝင္၍ သင္သည္ သိၾကားျခင္း၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာအခါ။ ၁၁သမၼာသတိသည္ သင့္ကို ထိန္းသိမ္း၍၊ ဥာဏ္သည္ လည္း ေစာင့္ေရွာက္သျဖင့္၊ ၁၂ဆိုးေသာလမ္းမွ ကယ္တင္လိမ့္မည္။ ေကာက္ေသာ စကားကိုေျပာတတ္ေသာသူ၊ ၁၃ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းကိုစြန္႔၍ မိုက္မဲေသာလမ္းသို႔ လိုက္ေသာသူ၊ ၁၄ဒုစရိုက္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္၍  အဓမၼလူ၏ ေကာက္လိမ္ျခင္းကို အားရႏွစ္သက္ေသာသူ၊ ၁၅ေျဖာင့္ေသာလမ္းသုိ႔မလိုက္၊ ေကာက္ေသာ လမ္းသုိ႔သာလိုက္ေသာသူတုိ႔၏ လက္မွ၄င္း၊ ၁၆အမ်ိဳးပ်က္ေသာမိန္းမ၊ ႏႈတ္ႏွင့္ေခ်ာ့ေမာ့တတ္ေသာ ျပည္တန္ဆာ မိန္းမ၊ ၁၇အသက္ငယ္စဥ္ ပဲ့ျပင္ေသာ ေက်းဇူးရွင္ကို စြန္႔၍၊ မိမိဘုရားသခင္၏ ပဋိိညာဥ္တရားကို ေမ့ေလ်ာ့ေသာ မိန္းမလက္မွ၄င္း၊ သင့္ကိုကယ္တင္လိုက္မည္။ ၁၈ထိုမိန္းမ၏အိမ္သည္ ေသျခင္းႏွင့္၄င္း၊ သူလိုက္ေသာ လမ္းတို႔သည္ သခ်ႋဳင္းသား ေနရာႏွင့္၄င္း၊ စပ္ဆိုင္သျဖင့္၊ ၁၉သူ၏ အိမ္သုိ႔ ဝင္ေသာသူတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မျပန္ရ။ အသက္လမ္းကို မမွီရ။ ၂ဝသင္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ လမ္းသုိ႔ ေလ်ာက္၍၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔၏ လမ္းခရီးထဲကမထြက္ဘဲ အစဥ္တစိုက္လိုက္ရ မည္အေၾကာင္းတည္း။ ၂၁ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ ျပည္ေတာ္၌ေန၍၊ စံုလင္ေသာသူတုိ႔ သည္ ေနရာက်ၾကလိမ့္မည္။ ၂၂အဓမၼလူတို႔မူကား၊ ျပည္ေတာ္မွ ပယ္ရွင္းျခင္း၊ လြန္းက်ဴးေသာ သူတုိ႔သည္ ႏႈတ္ပစ္ ျခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။