သုတၱံ အခန္းၾကီး(၃၁)


၁ေလေမြလမင္းႀကီး၏ မယ္ေတာ္သည္သားကိုဆံုးမသြန္သင္ေသာ တရားစကားဟူမူကား၊ ၂ငါ့သားအဘယ္ သုိ႔နည္း။ ငါဘြားေသာသား၊ အဘယ္သို႔နည္း။ ငါ၏သစၥာ ဂတိႏွင့္ ဆိုင္ေသာသား အဘယ္သုိ႔နည္းဟု ေမးျမန္း ေသာ္၊ ၃သင္၏ အစြမ္းသတိၱကို မိန္းမတို႔အား မေပးႏွင့္။ ရွင္ဘုရင္တုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာအရာ၌ သင္၏ အက်င့္ အၾကံအျပဳအမူတို႔ကို မအပ္ႏွင့္။ ၄အိုေလေမြလ၊ စပ်စ္ရည္ေသာက္ေသာအမႈႏွင့္ ေသရည္ေသရက္ေသာက္ေသာအမႈ သည္ ရွင္ဘုရင္၊ မင္းသားတို႔ႏွင့္ မေတာ္မသင့္၏။ ၅သူတို႔သည္ ေသာက္လ်က္တရားေတာ္ကို ေမ့ေလ်ာ့၍၊ ဆင္းရဲ သားအမႈကို မတရားသျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္မည္ဟု စိုးရိမ္စရာရွိ၏။ ၆ဆံုးလုေသာသူအား ေသရည္ေသရက္ကို၄င္း၊ စိတ္ညစ္ေသာသူအား စပ်စ္ရည္ကို၄င္း ေပးေလ့ာ။ ၇ထိုသူသည္ ေသာက္၍ မိမိဒုကၡဆင္းရဲကို မေအာက္ေမ့ဘဲ ေမ့ေလ်ာ့ ပါေစ။ ၈ကိုးကြယ္ရာမရွိေသာ သူအေပါင္းတုိ႔၏ အမႈ ကိုေစာင့္ျခင္းငွါ စကားအေသာသူတို႔ဘက္မွာေန၍ ေျပာေလာ့။ ၉စကားေျပာလ်က္၊ တရားသျဖင့္ စီရင္လ်က္၊ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာ သူတုိ႔၏ အမႈကို ေစာင့္ေလာ့။

၁ဝသီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိန္းမကို အဘယ္သူေတြ႔ရသနည္း။ ထုိသုိ႔ေသာ မိန္းမသည္ ပတၱျမား ထက္အဘိုး သာ၍ ထုိက္ေပ၏။  ၁၁သူ၏ ခင္ပြန္းသည္ သူ႔ကိုယံု၍၊ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္လိမ့္မည္။ ၁၂ထိုမယားသည္ မိမိခင္ပြန္း အက်ိဳးကို မဖ်က္၊ တသက္လံုးျပဳစုတတ္၏။ ၁၃သိုးေမြးႏွင့္ဝါကို ရွာ၍၊ မိမိလက္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္တတ္၏။ ၁၄ကုန္သည္သေဘၤာကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၍၊ စားစရာကိုေဝးေသာအရပ္မွ ေဆာင္ခဲ့တတ္၏။ ၁၅မိုဃ္းမလင္းမွီ ထလ်က္၊ အိမ္သူအိမ္ သားတုိ႔အား စားစရာကို၄င္း၊ ကြၽန္မတို႔အား အငန္းအတာကို၄င္း ေပးေဝတတ္၏။ ၁၆ေကာင္းမြန္စြာ ဆင္ျခင္၍၊ လယ္ကြက္ကို ဝယ္ယူတတ္၏။ ကိုယ္တိုင္လုပ္၍ ရေသာေငြႏွင့္ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို ျပဳစုတတ္၏။ ၁၇မိမိခါးကို ခြန္အားႏွင့္ စည္း၍၊ မိမိလက္တုိ႔ကို သန္ျမန္ေစတတ္၏။ ၁၈မိမိလုပ္ေသာ ဥစၥာေကာင္းသည္ကို ရိပ္မိ၍၊ သူ၏ မီးခြက္သည္ တညလံုး မေသတတ္။ ၁၉ခ်ည္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ တန္ဆာတုိ႔ကို ကိုယ္လက္ႏွင့္ ကိုင္၍ လုပ္ေဆာင္ တတ္၏။ ၂ဝဆင္းရဲေသာ သူတုိ႔အား လက္ကိုျဖန္႔၍၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔အား လက္ရံုးကို ဆန္႔တတ္၏။ ၂၁မိုဃ္းပြင့္ က်ေသာ္လည္း၊ မိမိအိမ္ သူ အိမ္သားတုိ႔အတြက္ မစုိးရိမ္။ အိမ္သူအိမ္သားအေပါင္းတို႔သည္ ကတီၱပါနီကိုဝတ္ၾက၏။ ၂၂ကိုယ္အဘို႔ေစာင္တို႔ကို ရက္၍၊ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္ ေမာင္းေသာအထည္ကို ဝတ္တတ္၏။ ၂၃သူ၏ ခင္ပြန္းသည္လည္း ၿမိဳ႔တံခါးတို႔၌ ျပည္သားအသက္ ႀကီးသူတုိ႔ႏွင့္ ထုိင္၍၊ ထင္ရွားေသာသူျဖစ္ရ၏။ ၂၄ေခ်ာေသာအထည္အလိပ္ကို ရက္၍ေရာင္းတတ္၏။ ခါးစည္းတို႔ကို လည္း ကုန္သည္၌ခ်တတ္၏။ ၂၅သူလုပ္ေသာ အထည္အလိပ္သည္ ခိုင္ခ့့ံ၍၊ လွေသာ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္၊ သူသည္ေနာင္ကာလ၌ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္။ ၂၆ပညာစကားကို ေျပာတတ္၍၊ ေမတၱာတရားအားျဖင့္ ႏႈတ္ျမြတ္တတ္ ၏။ ၂၇အိမ္သူအိမ္သား ျပဳမူသမွ်တို႔ကို ၾကည့္ရႈတတ္၏။ ပ်င္းရိျခင္း အစာကိုမစားတတ္။ ၂၈သူ၏ သားသမီးတုိ႔သည္ ထ၍၊ အမိကိုေကာင္းႀကီးေပးတတ္ၾက၏။ သူ၏ ခင္ပြန္းကလည္း၊ ၂၉လူမ်ိဳးသမီးအမ်ားတုိ႔သည္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳၾကၿပီ။ သို႔ရာတြင္၊ သင္သည္ ထုိသူအေပါင္းတုိ႔ကို လြန္ကဲသည္ဟု သူ႔ကိုခ်ီးမြမ္းတတ္၏။ ၃ဝယဥ္ေက်းေသာအရာသည္ လွည့္စားျခင္းႏွင့္ယွဥ္တတ္၏။ လွေသာအဆင္းသည္လည္း အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာမိန္းမ မူကား၊ ခ်ီးမြန္းျခင္းကို ခံရလိ့မ္မည္။ ၃၁ထုိသုိ႔ေသာ မိန္းမက်င့္ရာ အက်ိဳးကိုေပးေလာ့။ သူျပဳေသာ အမႈသည္ ၿမိဳ႔တံခါး တို႔၌ သူ၏ အသေရကို ထင္ရွားေစသတည္း။

 

ေရွာလမုန္မင္းႀကီး စီရင္ေရးထားေသာ သုတၱံက်မ္းၿပီး၏။