သုတၱံ အခန္းၾကီး(၃)


၁ငါ့သား၊ ငါေပးေသာတရားကိုမေမ့ႏွင့္။ငါ့ပညတ္တို႔ကို သင္၏ ႏွလံုးေစာင့္ေရွာက္ပါေစ။ ၂အေၾကာင္းမူကား၊ ပညတ္တရားသည္ အသက္တာရွည္ေသာ ကာလႏွစ္ေပါင္းမ်ားကို၄င္း၊ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းကို၄င္း၊ တိုးပြားေစလိုက္မည္။ ၃ကရုဏာတရားႏွင့္ သစၥာတရားကို သင္ႏွင့္မကြာေစႏွင့္။ ထုိတရားတို႔ကို သင္၏ လည္ပင္း၌ ဆြဲထားေလာ့။ ႏွလံုးအင္း စာရင္း၌ ေရးသြင္းေလာ့။ ၄ထိုသုိ႔ျပဳလွ်င္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၊ လူတို႔ေရွ႔မွာ မ်က္ႏွာရ၍၊ ေက်းဇူးကိုခံရလိမ့္မည္။

၅ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ္ဥာဏ္ကို မမွီမျပဳႏွင့္။ ၆သြားေလရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။ ၇ငါသည္ ပညာရွိ၏ဟု ကိုယ္ကို မထင္ႏွင့္။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔၍ ဒုစရိုက္ကိုေရွာင္ေလာ့။ ၈သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ အေၾကာတုိ႔သည္ အားသန္၍၊ အရိုးတို႔သည္ ျခင္ဆီႏွင့္ ျပည့္စံုၾကလိမ့္မည္။  ၉သင္သည္ ကိုဥစၥာႏွင့္ အဦးသီးေသာ အသီးအႏွံရွိသမွ်ကို ထာဝရ ဘုရားအား ပူေဇာ္ေလာ့။ ၁ဝသို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္၏ စပါးက်ီတို႔သည္ ၾကြယ္ဝ၍၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာတုိ႔ကို အသစ္ ေသာစပ်စ္ရည္လွ်ံလိိမ့္မည္။ ၁၁ငါ့သား၊ ထာဝရဘုရား ဆံုးမေတာ္မူျခင္းကို မမွတ္ဘဲမေနႏွင့္။ သင္၏ အျပစ္ကို စစ္ေဆး ေတာ္မူေသာအခါ စိတ္မပ်က္ေစႏွင့္။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူကို ဆံုးမေတာ္မူတတ္၏။ ႏွစ္သက္ ေတာ္မူေသာ သားကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူတတ္၏။

၁၃ဥာဏ္ပညာကို ရွာ၍ရေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ေငြကုန္သြယ္ျခင္းထက္ သာ၍ေကာင္း၏။ ပညာကုန္သြယ္၍ရေသာ အျမတ္လည္း ေရႊစင္ထက္ သာ၍ေကာင္း၏။ ၁၅ပညာသည္ ပတၱျမားထက္သာ၍ အဖိုးထုိက္ေပ၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္သမွ်ေသာ အရာတို႔သည္ ထုိရတနာကို မၿပိဳင္ႏိုင္ ၾက။ ၁၆သူ၏ လက်္ာလက္၌ အသက္တာရွည္ေသာကာလ၊ လက္ဝဲလက္၌ စည္းစိမ္ႏွင့္ဂုဏ္အသေရရွိ၏။ ၁၇ပညာ လမ္းတို႔သည္ သာယာေသာလမ္း၊ ပညာလမ္းခရီးရွိသမွ်တို႔သည္ ၿငိမ္ဝပ္လွ်က္ရွိၾက၏။ ၁၈ပညာကို ကိုင္ဆြဲေသာ သူသည္ အသက္ကိုပင္ရၿပီ။ လက္မလႊတ္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၁၉ထာဝရဘုရားသည္ ပညာေတာ္အားျဖင့္ ေျမႀကီးကို တည္၍၊ ဥာဏ္ေတာ္အားျဖင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူၿပီ။ ၂ဝသိပၸံအတတ္ေတာ္အားျဖင့္ နက္နဲေသာ အရပ္အက္ကြဲ၍၊ မိုဃ္းတိမ္မွလည္း ႏွင္းရည္က်တတ္၏။ ၂၁ငါ့သား၊ ပညာရတနာႏွင့္ သမၼာသတိကို သင့္မ်က္ေမွာက္မွမကြာေစဘဲ၊ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။  ၂၂သုိ႔ျပဳလွ်င္ ၊ ထုိရတနာတို႔သည္ သင္၏ ဝိညာဥ္၌အသက္၊ သင္၏ လည္ပင္း၌ ဂုဏ္သေရျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၃သင္သည္ ခရီးသြားရာ၌ ေဘးမရွိ။ ေျခမတိုက္မိဘဲ သြားလိမ့္မည္။ ၂၄အိပ္ေသာအခါ ေၾကာက္စရာမရွိရ။ ေကာင္းမြန္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ရလိမ့္မည္။ ၂၅ လွ်င္ျမန္ေသာ ေဘးႏွင့္ လူဆိုးေတြ႔တတ္ ေသာ ပ်က္စီးရာေဘးကို ေၾကာက္စရာမရွိရ။ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ယံုၾကည္ကိုးစားရာျဖစ္၍၊ သင္၏ေျခကို မေက်ာ့မိေစျခင္းငွာ ေစာင့္မေတာ္မူလိမ့္မည္။

၂၇ေက်းဇူးကို ခံသင့္ေသာသူတုိ႔အား ေက်းဇူးျပဳရေသာ အခြင့္ရွိလွ်င္ မျပဳဘဲမေနႏွင့္။ ၂၈အိမ္နီးခ်င္းကို ေပးစရာရွိလ်က္ပင္၊ သြားေတာ့။ တဖန္လာဦးေတာ့။ နက္ျဖန္မွ ငါေပးမည္ဟုမေျပာႏွင့္။ ၂၉စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ သင့္အနားမွာေနေသာ အိမ္နီးခ်င္း၌ မေကာင္းေသာအႀကံကိုမႀကံႏွင့္။ ၃ဝသင္၌ အျပစ္မျပဳေသာသူကို အေၾကာင္းမရွိဘဲ ရန္မေတြ႔ႏွင့္။ ၃၁ညွဥ္းဆဲတတ္ေသာသူ၏ စည္းစိမ္ကို မေတာင့္တႏွင့္။ သူလိုက္ေသာ လမ္းတစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် အလိုမ ရွိႏွင့္။ ၃၂အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ သေဘာေကာက္ေသာ သူတို႔ကို စက္ဆုပ္ ရြံ႔ရွာေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔မူကား၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာယ ဖြဲ႔ရေသာအခြင့္ရွိၾက၏။ ၃၃ မတရားေသာသူ၏ ေနရာသည္ ထာဝရဘုရားက်ိန္ေတာ္မူျခင္းကို ေတြ႔တတ္၏။ တရားေသာသူ၏ေနရာကိုကား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ၃၄အကယ္စင္စစ္ကဲ့ရဲ႔တတ္ေသာ သူတို႔ကို ကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔အားကား၊ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ၃၅ပညာရွိေသာသူတုိ႔သည္ ဘုန္းအေရကို အေမြခံရ၍၊ မိုက္ေသာသူတုိ႔မူကား၊ အရွက္ကြဲျခင္းကို ထမ္းသြားၾကရလိမ့္မည္။