သုတၱံ အခန္းၾကီး(၄)


၁ငါသားတို႔၊ အဘ၏နည္းဥပေဒသကို နားေထာင္၍၊ ဥာဏ္သေဘာကို နားလည္ျခင္းငွါ ေစ့ေစ့မွတ္ၾကေလာ့။ ၂ေကာင္းေသာၾသဝါဒကို ငါေပး၏။ ငါ့ပညတ္တရားကို မပယ္ၾကႏွင့္။ ၃ငါမူကား၊ အဘ၏ရင္ႏွစ္၊ အမိေရွ႔မွာႏူးညံ့၍ အခ်စ္ဆံုးေသာသားျဖစ္၏။ ၄ငါ့အဘ သြန္သင္၍ ျမြတ္ဆိုေလသည္ကား၊ ငါ့စကားကို သင္၏ ႏွလံုး၌ သြင္းမိ၍၊ ငါ့ပညတ္တုိ႔ကို က်င့္ေစာင့္သျဖင့္ အသက္ရွင္ေလာ့။ ၅ပညာကို ဆည္းဖူးေလာ့။ ဥာဏ္ကို ဆည္းဖူးေလာ့။ သတိမလစ္ ေစႏွင့္။ ငါ၏ ႏႈတ္ထြက္စကားကို မလႊဲမေရွာင္ႏွင့္။ ၆ပညာကိုမစြန္႔ႏွင့္။ သူသည္ သင့္ကို ထိန္းသိမ္းလိမ့္မည္။ သူ႔ကို ခ်စ္ေလာ့။ သင့္ကိုေစာင့္မလိမ့္မည္။ ၇ပညာသည္ အျမတ္ဆံုးေသာ အရာျဖစ္၏။ ပညာကို ဆည္းဖူးေလာ့။ ဆည္းဖူး သမွ်ေသာ ဥစၥာတုိ႔တြင္ ဥာဏ္ကို ဆည္းဖူးေလာ့။ ၈သူ႔ကို အျမတ္ထားေလာ့။ သူသည္ သင့္ကိုခ်ီးေျမာက္လိမ့္မည္။ သူ႔ကို ဘက္ယမ္းလွ်င္ ဂုဏ္သေရကိုေပးလိမ့္မည္။  ၉သင္၏ေခါင္းကို တင့္တယ္ေသာဦးရစ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္၍၊ ဘုန္းႀကီးေသာ   သရဖူကိုအပ္ႏွံလိမ့္မည္။

၁ဝငါ့သား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္နာယူေလာ့။ သုိ႔ျ့ပဳလွ်င္ သင့္အသက္ႏွစ္ပါင္းမ်ားလိမ့္မည္။ ၁၁ပညာလမ္းကို ငါျပသ၍၊ မွန္ေသာ လမ္းခရီးတို႔၌ သင့္ကိုငါပို႔ေဆာင္၏။ ၁၂ေရွာက္သြားလွ်င္ က်ဥ္းေျမာင္းရာ သုိ႔ မေရာက္၊ ေပးေသာ အခါတိုက္မိ၍မလဲရ။ ၁၃ဥပေဒသကိုကိုင္ဆြဲေလာ့။ မလႊတ္ႏွင့္။ ေစာင့္ထားေလာ့။ အသက္ရွင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။ ၁၄အဓမၼလူတုိ႔လမ္းထဲသုိ႔မဝင္ႏွင့္။ ဆိုးယုတ္ေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ မလိုက္ႏွင့္၊၊  ၁၅သူတို႔လမ္းကို ၾကဥ္ေရွာင္ေလာ့။ လိုက္မသြားႏွင့္။ လႊဲ၍ သြားေလာ့။ ၁၆သူတုိ႔သည္ သူတပါး၌ အျပစ္မျပဳရလွ်င္ မအိပ္တတ္။ တစံုံုတေယာက္ေသာ သူကိုမလဲေစလွ်င္ အိပ္၍ မေပ်ာ္တတ္။ ၁၇ဒုစရိုက္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာမုန္႔ကိုစား၍ ညွဥ္းဆဲျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ စပ်စ္ရည္ကိုေသာက္တတ္ၾက၏။ ၁၈ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတုိ႔၏လမ္းသည္ တက္ေသာ အာရုဏ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္၍၊ ေနထြက္ သည့္တိုင္ေအာင္ တိုးပြားထြန္းလင္းတတ္၏။ ၁၉မတရားေသာသူတုိ႔၏ လမ္းမူကား ေမွာင္မိုက္သကဲ့သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ လဲေသာအခါ၊ အဘယ္အရာကို တိုက္မိသည္ဟု မသိရၾက။

၂ဝငါ့သား၊ ငါ့စကားကိုနားေထာင္ေလာ့။ ငါေဟာေျပာခ်က္တို႔ကို နားသြင္းေလာ့။ ၂၁သင့္မ်က္ေမွာက္မွ မကြာေစ ႏွင့္။ ႏွလံုးတြင္း၌ ေစာင့္ထားေလာ့။ ၂၂အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုတရားစကားကို ေတြ႔ရေသာ သူတုိ႔သည္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ တကိုယ္လံုးက်န္းမာျခင္းအေၾကာင္းကို ေတြ႔ရၿပီ။ ၂၃ႏွလံုးသည္ အသက္၏ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သင္၏ႏွလံုး ကိုအထူးသျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ ၂၄ေကာက္ေသာစကား တုိ႔ကို၄င္း၊ ျငင္းဆန္တတ္ေသာ ႏႈတ္ခမ္းတို႔ကို၄င္း ေဝးစြာ ပယ္ေရွာင္ေလာ့။ ၂၅သင္၏ မ်က္စိသည္ ေရွ႔ရႈၾကည့္၍၊ မ်က္ခမ္းတုိ႔သည္ တည့္တည့္အာ ရံုျပဳေစေတာ့။ ၂၆သင္သြားရာလမ္းကို စူးစမ္း၍၊ သြားေလရာ၌ တည္ၾကည္ျခင္းရွိေစေလာ့။ ၂၇လက်္ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္သုိ႔ မတိမ္းမလႊဲႏွင့္။ ဒုစရိုက္ျပဳရာလမ္း ကို ေရွာင္ေလာ့။