သုတၱံ အခန္းၾကီး(၅)


၁ -၂ငါ့သား၊ သင္သည္ သမၼာသတိရွိ၍၊ သင္၏ ႏႈတ္ခမ္းသည္ သိပၸံအတတ္ကို ေစာင့္မည္အေၾကာင္း၊ ငါ့ပညာကို မွတ္က်ံဳး၍၊ ငါေပးေသာ ဥာဏ္သုိ႔ သင့္နားကိုလွည့္ေလာ့။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ အမ်ိဳးပ်က္ေသာ မိန္းမ၏ နႈတ္ခမ္း သည္ ပ်ားလပို႔ကဲ့သုိ႔ ယိုတတ္၍၊ သူေျပာေသာစကားသည္ ဆီထက္ေခ်ာေသာ္လည္း၊ ၄အဆံုး၌ကား၊ သူသည္ တင္းခါးရြက္ကဲ့သုိ႔ခါး၍၊ သန္လ်က္ႏွင့္ အမွ်ထက္၏။ ၅သူ၏ ေျခတို႔သည္ ေသျခင္းသို႔ ဆင္း၍၊ သူသြားရာ လမ္းသည္ မရဏာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္တတ္၏။ ၆သင္သည္ အသက္လမ္းကို မဆင္ျခင္ရေအာင္၊ သူ႔ထံုးစံဓေလ့တုိ႔သည္ တေရြ႔ေရြ႔ေျပာင္းလဲသျဖင့္၊ သင္သည္နားမလည္ႏုိင္ရ။ ၇သုိ႔ျဖစ္၍ ငါ့သားတုိ႔၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ငါ ေဟာေျပာခ်က္တို႔ကို မပယ္ၾကႏွင့္။ ၈ထုိသို႔ေသာမိန္းမတို႔ကို ေဝးစြာေရွာင္သြားေလာ့။ သူ႔ေနရာတံခါးဝသုိ႔ မခ်ဥ္းႏွင့္။ ၉သုိ႔မဟုတ္ သင္သည္ကိုယ္ဂုဏ္အသေရကို သူတပါး၌၄င္း၊ ကိုယ္အသက္ကို ၾကမ္းတမ္းေသာသူတုိ႔၌၄င္း၊ ကိုယ္အသက္ကို ၾကမ္းတမ္းေသာသူတုိ႔၌၄င္း အပ္လိမ့္မည္။ ၁ဝတပါးအမ်ိဳးသားတုိ႔သည္သင္၏ စည္းစိမ္ႏွင့္ ျပည့္ဝ ၾကလိမ့္မည္။ သင္လုပ္၍ ရေသာဥစၥာသည္ တပါးအမ်ိဳးသားအိမ္သုိ႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၁ေနာက္ဆံုး၌ သင့္အသား၊ သင့္ကိုယ္ကာယ ေဆြးေျမ႔ေသာအခါ၊ ၁၂ငါသည္ သြန္သင္ျခင္းကို မုန္းေလၿပီ တကား။ ဆံုးမျခင္းကို စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ မထီမဲ့ျမင္ျပဳေလၿပီတကား။ ၁၃ငါ့ဆရာတို႔၏စကားကို နားမေထာင္ဘဲ၊ ငါ့အား သြန္သင္ေသာသူတုိ႔၏ စကားကို နားမခံဘဲေနေလၿပီတကား။ ၁၄စည္းေဝးေသာ ပရိသတ္မ်ားအလယ္၌ ဒုစရိုက္မ်ိဳးကို ကုန္စင္လုသည္တိုင္ေအာင္ ငါျပဳေလၿပီတကားဟု ျမည္တမ္းရလိမ့္မည္။

၁၅ကိုယ္ဆိုင္ေသာ ေရအိုးကို သံုး၍၊ ကိုယ္ေရတြင္းထဲက ထြက္ေသာ စမ္းေရကို ေသာက္ေလာ့။  ၁၆သင္၏ စမ္းေရမ်ားျပား၍၊ လမ္းမ်ားအနားမွာစီေသာ ျမစ္မ်ားျဖစ္ေစေလာ့။ ၁၇တပါးအမ်ိဳးသားႏွင့္ ေပါင္းဘက္၍မဆိုင္ေစဘဲ၊ ကိုယ္တပါးတည္းသာဆိုင္ေစေလာ့။ ၁၈သင္၏ စမ္းေရတြင္း၌ မဂၤလာရွိေစ၍၊ အသက္အရြယ္ပ်ိဳစဥ္ကာလ၊ ေပါင္းေဘာ္ ေသာမယားႏွင့္ အတူေပ်ာ္ေမြ႔ေလာ့။ ၁၉သူသည္ စံုမက္တတ္ေသာ သမင္းမ၊ ႏွစ္လိုဘြယ္ေသာ ဒရယ္မ ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍၊ သူ၏ သားျမတ္တုိ႔သည္ သင္၏ အလိုဆႏၵကို အစဥ္ေျပေစ၍၊ သူ႔ကို ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင့္ အစဥ္ယစ္မူး လ်က္ေနေလာ့။ ၂ဝငါ့သား၊ သင္သည္ အမ်ိဳးပ်က္ေသာ မိန္းမႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယစ္မူးသနည္း။ ျပည္တန္ဆာမ၏ ရင္ပတ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ဘက္ယမ္းသနည္း။ ၂၁လူသြားလာသမွ်ေသာလမ္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ရွိၾက ၍၊ သြားလာသမွ်ေသာ အျခင္းအရာတုိ႔ကို စူးစမ္းေတာ္မူ၏။ ၂၂အဓမၼလူသည္ မိမိျပဳေသာ ဒုစရိုက္ အျပစ္ျဖင့္ ဘမ္းမိျခင္း၊ မိမိအျပစ္ႀကိဳးတုိ႔ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ၂၃သူသည္ အလြန္မိုက္ေသာေၾကာင့္ မွားယြင္း၍၊ သြန္သင္ျခင္းကို မခံရဘဲေသသြားရလိမ့္မည္။