သုတၱံ အခန္းၾကီး(၇)


၁ငါ့သား၊ ငါ့စကားကို ေစ့ေစ့ နားေထာင္၍၊ ငါ့ပညတ္တို႔ကို သင္၌ သိုထားေလာ့။ ၂ငါ့ပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ အသက္ရွင္ေလာ့။ ငါေပးေသာ တရားကို ကိုယ္မ်က္ဆန္ကဲ့သုိ႔ ေစာင့္ေလာ့။ ၃သင္၏ လက္ေခ်ာင္း တို႔၌ ခ်ည္ထား၍၊ သင္၏ ႏွလံုးအင္းစာရင္း၌ ေရးမွတ္ေလာ့။ ၄ပညာကို ကိုယ္ႏွမဟူ၍၄င္း၊ ဥာဏ္ကို ကိုယ္ေပါက္ ေဘာ္ဟူ၍၄င္းေခၚေလာ့။ ၅သုိ႔ျပဳလွ်င္သူတုိ႔သည္ အမ်ိဳးပ်က္ေသာ မိန္းမ၊ ႏႈတ္ႏွင့္ေခ်ာ့ေမာ့တတ္ေသာ ျပည္ဆန္ဆာ မိန္းမလက္မွ သင့္ကို ကယ္တင္ၾကလိမ့္မည္။

၆-၇ငါ့အိမ္ျပတင္းရြက္ၾကားမွ ငါၾကည့္၍ ျမင္ရေသာအမႈဟူမူကား၊ ဥာဏ္တိမ္ေသာ အမ်ိဳးသားခ်င္း စုကိုငါ ၾကည့္ရႈစဥ္တြင္၊ ဥာဏ္မရွိေသာ လူပ်ိဳတေယာက္သည္၊ ၈ထိုသုိ႔ေသာ မိန္းမေနရာလမ္းေထာင့္ အနားသုိ႔ ေရွာက္သြားသျဖင့္၊ ၉မိုဃ္းခ်ဳပ္၍ ညဦးအခ်ိန္၊ ညဥ့္နက္ေသာအခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ထိုမိန္းမေနရာလမ္းသို႔ လိုက္ေလ၏။ ၁ဝျပည္တန္ဆာ အဝတ္ကိုဝတ္၍၊ ဆန္းျပားေသာမိန္းမသည္ ထုိသူကိုႀကိဳဆို၏။ ၁၁ထုိမိန္းမသည္ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ခိုင္မာေသာ စိတ္သေဘာရွိ၏။ ကိုယ္အိမ္၌ မေန၊ လည္တတ္၏။ ၁၂ခဏအိမ္ျပင္၊ ခဏလမ္းထဲမွာ ေနလ်က္၊ လမ္း ေထာင့္အရပ္ရပ္ ၌ ေခ်ာင္းေျမာင္း၍ ၾကည့္တတ္၏။ ၁၃ထိုလူပ်ိဳကိုေတြ႔ေသာအခါ၊ ရဲေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ ဘမ္းဘက္နမ္း ရႈပ္လ်က္၊ ၁၄ငါ၌ မိႆဟာယူေဇာ္သကၠာရွိ၏။ ယေန႔ ငါဂတိဝတ္ကိုငါေျဖၿပီ။ ၁၅ထုိေၾကာင့္ သင့္ကို ႀကိဳဆိုအံ့ေသာငွာ ငါထြက္လာၿပီ။ သင့္မ်က္ႏွာကို ႀကိဳးစားရွာ၍ ေတြ႔ၿပီ။ ၁၆ငါ့ခုတင္ကို ခ်ယ္လွယ္ေသာ အိပ္ရာခင္းႏွင့္၄င္း၊ အဲဂုတၱဳ ပိတ္ေခ်ာႏွင့္၄င္း ျပင္ဆင္ၿပီ။ ၁၇ငါ့ေမြ႔ရာကို မုရန္၊ အေက်ာ္၊ သစ္ႀကံပိုးႏွင့္ ထံုၿပီ။ ၁၈လာပါ၊ မိုဃ္းလင္းသည္ တိုင္ေအာင္ ကာမရာဂစိတ္ကို ေျဖၾကကုန္အံ့။ ေမထုန္ျပဳ၍ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကကုန္အ့ံ။ ၁၉ငါ့အရွင္သည္ အိမ္မွာမွရိွ။ ေငြအိတ္ကိုေဆာင ္လွ်က္ ေဝးေသာ အရပ္သို႔သြားၿပီ။ ၂ဝပြဲေန႔ေရာက္မွသာ ျပန္လာလိမ့္မည္ဟု၊ ၂၁ခ်စ္ဘြယ္ေသာ စကားႏွင့္ ထိုသူကို ေသြးေဆာင္၍ ေခ်ာ့ေမာ့တတ္ေသာႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ႏိုင္သျဖင့္၊ ၂၂ႏြားသည္အေသခံရာသုိ႔ လိုက္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊ သမင္ဒရယ္ သည္ မိမိအသည္း၌ ျမွားမထုိးမွီတိုင္ေအာင္၊ ဘမ္းမိရာထဲသုိ႔ဝင္သကဲ့သုိ႔၄င္း၊  ငွက္သည္ မိမိအသက္ဆံုးေစျခင္းငွါ ေထာင္မွန္းကို မရိပ္မိဘဲ၊ ေက်ာ့ကြင္းထဲသို႔ အလ်င္အျမန္ဝင္သကဲ့သို႔၄င္း၊ ၂၃လူပ်ိဳသည္ ထုိမိန္းမေနာက္သုိ႔ ခ်က္ျခင္း လိုက္သြားတတ္၏။

၂၄သုိ႔ျဖစ္၍ ငါ့သားတို႔၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္၍ ငါေဟာေျပာခ်က္ တို႔ကို မွတ္က်ံဳးၾကေလာ့။ ၂၅ထုိသို႔ေသာ မိန္းမေနရာလမ္းကိုစိတ္မငဲ့ကြက္ႏွင့္။ သူက်င္လည္ေသာ လမ္းခရီးသုိ႔ လႊဲ၍ မလိုက္ႏွင့္။ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူသည္ စစ္သူရဲအမ်ားတို႔ကိုလွဲေလၿပီ။ ခြန္အားႀကီးေသာ သူအမ်ားတို႔ကို သတ္ေလၿပီ။ ၂၇သူ၏ အိမ္သည္ ေသမင္း၏ ဘံုဗိမာန္သုိ႔ ဆင္း၍၊ မရဏာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ေသာလမ္းျဖစ္၏။