သုတၱံ အခန္းၾကီး(၈)


၁ဥာဏ္ပညာသည္ ေခၚ၍ မိမိအသံကို လႊင့္သည္မဟုတ္ေလာ။ ၂ျမင့္ေသာအရပ္ထိပ္၌၄င္း၊ လမ္းခရီးအနား၌ ၄င္းရပ္ေန၏။ ၃ႀကီးေသာတံခါးဝ၊ ၿမိဳ႔တံခါး၊ အိမ္တံခါးဝမွာ ေၾကြးေၾကာ္၍၊ ၄အခ်င္းလူတို႔၊ သင္တို႔အား ငါေခၚ၏။ လူသားတို႔အား အသံကို ငါလႊင့္၏။ ၅ဥာဏ္တိမ္ေသာသူတုိ႔ ပညာတရားကို နားလည္ၾကေလာ့၊၊ လူမိုက္တို႔ ထိုးထြင္းေသာ ဥာဏ္ရွိၾကေလာ့။ ၆နားေထာင္ၾက။ ျမတ္ေသာစကားကို ငါေျပာမည္။ မွန္ေသာ တရားစကားကို ငါႏႈတ္ျမြတ္မည္။ ၇ငါ့ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ သမၼာတရားႏွင့္ သာဆိုင္၍၊ ငါ့ႏႈတ္ခမ္းတုိ႔သည္ ဒုစရိုက္ကို စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာ၏။ ၈ငါေဟာေျပာ သမွ်ေသာစကားတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္၍၊ ေကာက္ေသာသေဘာ၊ ေဖာက္ျပန္ေသာသေဘာႏွင့္ ကင္းစင္ၾက၏။ ၉နားလည္ေသာသူ၌ အလံုးစံုရွင္းလင္း၍၊ ပညာကိုရေသာ သူတုိ႔အားဟုတ္မွန္ၾက၏။ ၁ဝေငြအရင္၊ ငါ့နည္းကို၄င္း၊ ျမတ္ေသာေရႊ အရင္၊ ပညာအတတ္ကုိ၄င္း ခံယူၾကေလာ့။ ၁၁အေၾကာင္းမူကား၊ ပညာသည္ ပတၱျမားထက္သာ၍ ျမတ္၏။ ႏွစ္သက္ဘြယ္သမွ်ေသာအရာတို႔သည္ ထုိရတနာကို မၿပိဳင္ႏုိင္ၾက။

၁၂ငါ့ဥာဏ္ပညာသည္ သမၼာသတိႏွင့္ ေပါင္း၍၊ လိမၼာေသာ သိပံၸအတတ္မ်ားကို ေဘာ္တတ္၏၊ ၁၃ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသေဘာကား၊ ဒုစရိုက္ကုိမုန္းေသာ သေဘာတည္း။ မာနေထာင္လႊား ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ မေကာင္းေသာလမ္းသို႔ လိုက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ မေကာင္းေသာလမ္းသို႔ လိုက္ျခင္း၊ ေကာက္ေသာ စကားျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို ငါမုန္း၏။ ၁၄အၾကံေပးႏုိင္ေသာ အခြင့္ႏွင့္ ပညာရတနာသည္ ငါ၌ရွိ၏။ ငါသည္ ဥာဏ္ျဖစ္ ၍ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ ၁၅ငါ့အားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ စိုးစံရေသာ အခြင့္၊ မင္းအရာရွိတို႔သည္ ဆံုးျဖတ္ရေသာ အခြင့္ရွိၾက၏။ ၁၆ငါ့အားျဖင့္ မင္းသား၊ မွဴးမတ္၊ တရားသူႀကီးအေပါင္းတုိ႔သည္ အစိုးရေသာ အခြင့္ရွိၾက၏။ ၁၇ငါ့ကို ခ်စ္ေသာသူတုိ႔ကို ငါခ်စ္၏။ ငါ့ကိုႀကိဳးစား၍ ရွာေသာသူတုိ႔သည္ ေတြ႔တတ္ၾက၏။ ၁၈ငါ၌ စည္းစိမ္ႏွင့္ ဂုဏ္အသ ေရရွိ၏။ ၿမဲေသာစည္းစိမ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီ ရွိ၏။ ၁၉ငါေပးေသာအက်ိဳးသည္ ေရႊထက္မက၊ ေရႊစင္ထက္သာ၍ ျမတ္၏။ ငါေၾကာင့္ရေသာ အခြန္ဘ႑ာသည္ ေငြေတာ္ထက္သာ၍ျမတ္၏၊၊ ၂ဝငါသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလမ္း၊ တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္းလမ္းအလယ္၌ ေရွာက္သြားသည္ျဖစ္၍ ၂၁ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔သည္ အေမြခံရေသာအခြင့္ႏွင့္ သူတို႔ဘ႑ာတိုက္ျပည့္ဝေစေသာအခြင့္ကို ငါေပးတတ္၏၊၊

၂၂ထာဝရဘုရားသည္ ေရွးအမႈေတာ္ကို မျပဳမွီထြက္ၾကြေတာ္မူစကပင္ ငါ့ကိုပိုင္ေတာ္မူ၏။ ၂၃ေျမႀကီးမျဖစ္မွီ ေရွ႔ဦးစြာေသာကာလ၊ အနႏၱကာလမွစ၍ ငါသည္ ဘိသိက္ခံၿပီ။ ၂၄နက္နဲေသာ ပင္လယ္မျဖစ္၊ ေရႏွင့္ၾကြယ္ဝေသာ စမ္းေရတြင္းမျဖစ္မွီ ငါ့ကို ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူ၏။ ၂၅ေတာင္ႀကီးမတည္၊ ေတာင္ငယ္မျဖစ္မွီ၊ ၂၆ေျမႀကီးႏွင့္လယ္ေတာ မ်ားကို မဖန္ဆင္း၊ အဦးဆံုးေသာ ေျမမႈန္႔ကိုမွ် မဖန္ဆင္းမွီ၊ ငါ့ကိုျဖစ္ဘြား ေစေတာ္မူ၏။ ၂၇မိုလ္းေကာင္းကင္ကို ျမင္ေတာ္မူေသာအခါ ငါရွိ၏။ သမုဒၵရာမ်က္ႏွာကို ကန္႔ကြက္ေသာအမႈ၊ ၂၈အထက္မိုးဃ္းတိမ္ကို တည္ေစေသာ အမႈ၊ နက္နဲေသာ အရပ္၌ စမ္းေရေပါက္တုိ႔ကို ခိုင္ခံ့ေစေသာအမႈ၊ ၂၉သမုဒၵရာ၌ ကြန္႔ကြက္ေသာ အပိုင္းအျခားကို ေရမလႊမ္းရမည္ေၾကာင္း စီရင္ေသာအမႈ၊ ေျမႀကီးတုိက္ျမစ္တည္ေသာ အမႈတို႔ကို ၿပီးစီးေစေတာ္မူေသာအခါ၊ ၃ဝငါသည္ ေကြၽးေမြးေတာ္မူေသာ သားကဲ့သုိ႔၊ အထံေတာ္ပါးတြင္ေန၍၊ အစဥ္မျပတ္ ေမြ႔ေလ်ာ္ေတာ္မူရာျဖစ္၏။ ေရွ႔ေတာ္၌ အစဥ္မျပတ္ ကစားလ်က္၊ ၃၁ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာေျမႀကီးတျပင္လံုးတြင္ ရႊင္လန္းလ်က္၊ လူသားတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္၍ ေပ်ာ္ပါးလ်က္ေန၏။

၃၂သုိ႔ျဖစ္၍ ငါ့သားတို႔၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ငါ၏ လမ္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ၃၃ငါဆံုးမျခင္းကို မပယ္ၾကႏွင့္။ နားေထာင္၍ ပညာရွိၾကေလာ့။ ၃၄ငါ့စကားကိုၾကား၍ ငါ့တံခါးနားမွာ ေန႔တိုင္းေစာင့္လ်က္ တံခါးတိုင္နားမွာ ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၃၅ငါ့ကိုရွာ၍ ေတြ႔ေသာသူသည္ အသက္ကိုေတြ႔၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း ခံရ၏။ ၃၆ငါ့ကို ျပစ္မွားေသာသူမူကား၊ မိမိအသက္ ဝိညာဥ္ကို ျပစ္မွား၏။ ငါ့ကိုမုန္းေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေသျခင္းကို ခ်စ္ၾက၏။