သုတၱံ အခန္းၾကီး(၉)


၁ဥာဏ္ပညာသည္ အိမ္တိုင္ခုနစ္တိုင္ကိုခုတ္၍၊ မိမိေနရာအိမ္ကို ေဆာက္ေလၿပီ။ ၂သူ၏ အေကာင္မ်ားကို သတ္၍၊ စပ်စ္ရည္ကို ေဘာ္ၿပီးမွ စားပြဲကို ခင္းေလၿပီ။  ၃ကြၽန္မတို႔ကို ေစလႊတ္၍၊ ၿမိဳ႔တြင္ အျမင့္ဆံုးေသာအရပ္တို႔၌ ေၾကြးေၾကာ္ေလသည္ကား၊ ၄ဥာဏ္တိမ္ေသာသူသည္ ဤအရပ္သုိ႔ဝင္ေစ။ အိုပညာမရွိေသာသူ၊  ၅လာေလာ့။ ငါမုန္႔ကို စားေလာ့။ ငါေဘာ္ေသာ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ေလာ့။ ၆မိုက္ေသာသူကို ေရွာင္၍ အသက္ခ်မ္းသာရေလာ့။ ပညာ လမ္းသုိ႔ လိုက္ေလာ့ဟုဆိုသတည္း။

၇မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူကို ဆံုးမေသာသူသည္ အရွက္ကြဲျခင္းကို၄င္း၊ လူဆိုးကိုအျပစ္ျပေသာသူသည္ ကဲ့ရဲ႔ျခင္း ကို၄င္း ခံရလိမ့္မည္။ ၈မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာသူကို မဆံုးမႏွင့္။ သင့္ကို မုန္းလိမ့္မည္။ ပညာရွိကို အျပစ္ျပေလာ့။ သူသည္ သင့္ကိုခ်စ္လိမ့္မည္။ ၉ပညာရွိေသာ သူကို ဆံုးမလွ်င္၊ သူသည္သာ၍ ပညာရွိလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို သြန္သင္လွ်င္၊ သူသည္ သိပၸံအတတ္တိုးပြားလိမ့္မည္။ ၁ဝထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာသည္ ပညာ၏ မူလျမစ္ျဖစ္၏။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားကို သိကြၽမ္းေသာ သေဘာသည္ ဥာဏ္ျဖစ္၏။ ၁၁အေၾကာင္းမူကား၊ ငါ့ကိုအမွီျပဳ၍ သင္၏ေန႔ရက္ကာလႏွင့္ အသက္အပိုင္းအျခား ႏွစ္ေပါင္းကာလႏွင့္  တိုးပြားလိမ့္မည္။ ၁၂သင္သည္ ပညာရွိလွ်င္၊ ကိုယ္တုိင္အက်ိဳးကိုခံရလိမ့္မည္။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳလွ်င္၊ ကိုယ္တိုင္သာအျပစ္ကိုခံရလိမ့္မည္။

၁၃မိုက္ေသာမိန္းမသည္ စကားသံက်ယ္၍ ဥာဏ္တိမ္သျဖင့္ အလ်င္းမသိတတ္။ ၁၄မိမိအိမ္တံခါးနားတြင္ ၿမိဳ႔ျမင့္ရာအရပ္ အေနအထိုင္အေပၚမွာ ထုိင္လွ်က္၊ ၁၅လမ္း၌ တည့္တည့္ ခရီးသြားေသာ သူတုိ႔ကို ေခၚ၍၊ ၁၆ဥာဏ္တိမ္ ေသာသူသည္ ဤအရပ္သို႔ ဝင္ေစ။ အိုပညာမရွိေသာသူ၊ ၁၇ခိုးေသာေရသည္ ခ်ိဳ၏။ တိတ္ဆိတ္စြာ စားေသာမုန္႔ လည္း ၿမိန္သည္ဟု ဆိုတတ္၏။ ၁၈ထုိအရပ္၌ သခ်ႋဳင္းသားရွိေၾကာင္း၊ ထုိမိန္းမ၏ ဧည့္သည္တုိ႔သည္ မရဏာႏုိင္ငံ အနက္ဆံုး၌ ေနေၾကာင္းကို ထုိေယာက်္ားသည္ မသိမမွတ္။

၃၂သုိ႔ျဖစ္၍ ငါ့သားတို႔၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ငါ၏ လမ္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏။ ၃၃ငါဆံုးမျခင္းကို မပယ္ၾကႏွင့္။ နားေထာင္၍ ပညာရွိၾကေလာ့။ ၃၄ငါ့စကားကိုၾကား၍ ငါ့တံခါးနားမွာ ေန႔တိုင္းေစာင့္လ်က္ တံခါးတိုင္နားမွာ ေျမာ္လင့္လ်က္ ေနေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၃၅ငါ့ကိုရွာ၍ ေတြ႔ေသာသူသည္ အသက္ကိုေတြ႔၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုလည္း ခံရ၏။ ၃၆ငါ့ကို ျပစ္မွားေသာသူမူကား၊ မိမိအသက္ ဝိညာဥ္ကို ျပစ္မွား၏။ ငါ့ကိုမုန္းေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေသျခင္းကို ခ်စ္ၾက၏။