ဟဂၢဲ အခန္းၾကီး(၁)


၁ဒါရိမင္းႀကီးနန္စံႏွစ္ႏွစ္၊ ဆဌမလ တရက္ေန႔တြင္၊ ပေရာဖက္ဟဂၢဲအားျဖင့္ ယုဒၿမိဳ႔ဝန္၊ ရွာလေသလသား ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေယာဇဒက္သား ေယာရႈဆီသို႔ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရာက္လာ၍၊ ၂ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အခ်ိန္မေရာက္ေသး၊ ထာဝရဘုရား ၏အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရေသာ အခ်ိန္မေရာက္ေသးဟု ဤလူမ်ားေျပာဆိုၾကသည္မွာ၊ ၃ပေရာဖက္ဟဂၢဲအား ျဖင့္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရာက္လာသည္ကား၊ ၄အခ်င္းလူတို႔၊ သင္တို႔သည္ အမိုးႏွစ္ထပ္ႏွင့္ျပည့္စံု ေသာအိမ္၌ ေနခ်ိန္ရွိလ်က္ပင္၊ အိမ္ေတာ္ပ်က္လ်က္ေနရမည္ေလာ။ ၅ယခုမွာ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္တို႔ကို ဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ ၆သင္တို႔သည္ မ်ားစြာေသာ မ်ိဳးေစ့ ကိုႀကဲေသာ္လည္း အသီးအႏွံနည္းပါးရ၏။ စားရေသာ္လည္း ဝစြာမစားရၾက။ ေသာက္ရေသာ္လည္း ဝစြာမေသာက္ ရၾက။ အဝတ္ကို ဝတ္ရေသာ္လည္း ေႏြးစြာမဝတ္ရၾက။ အလုပ္လုုပ္၍ အခကိုခံရေသာ္လည္း မလံုေသာအိတ္ထဲမွာ သိုထားရ၏။

၇ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကိုယ္အက်င့္ကို ဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ ၈ေတာင္ေပၚသို႔ တက္သြား၍ သစ္သားကို ေဆာင္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ အိမ္ေတာ္ကို ေဆာက္ၾကေလာ့။ ငါသည္လည္း အားရ၍ ငါ၏ဘုန္းသည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္ဟု၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉သင္တို႔သည္ မ်ားစြာရမည္ဟု ေျမာ္လင့္ေသာ္ လည္း ရေသာဥစၥာ ေခါင္းပါးရ၏။ အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ငါမႈတ္လိုက္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟု ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ပ်က္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္၄င္း၊ သင္တို႔သည္ အသီးအသီး မိမိတို႔အိမ္သို႔ ေျပးေသာေၾကာင့္၄င္း ျဖစ္သတည္း။ ၁ဝထိုေၾကာင့္ သင္တို႔အေပၚမွာ မိုဃ္းေခါင္သျဖင့္ ႏွင့္မက်ရ။ ေျမသည္လည္း အသီးအႏွံကိုမေပးရ။ ၁၁ေျမေပၚ၌၄င္း၊ ေတာင္ေပၚ၌၄င္း၊ ဆန္စပါး၊ ခ်ိဳေသာစပ်စ္ရည္၊ ဆီအေပၚ၌ ၄င္း၊ ေျမထဲကထြက္သမွ်အေပၚ၌၄င္း၊ လူသတၱဝါ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔၌၄င္း၊ လုပ္ေဆာင္သမွ်အေပၚ၌၄င္း၊ ေသြ႔ေျခာက္ျခင္းအမႈကို ငါမွာလိုက္ေလၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၂ထိုအခါ ရွာလေသလသား ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေယာဇဒက္သား ေယာရႈမွစ၍ က်န္ၾကြင္းေသာသူအေပါင္းသည္ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို၄င္း၊ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေစခိုင္းေတာ္မူေသာပေရာဖက္ ဟဂၢဲစကားကို၄င္း နားေထာင္သျဖင့္၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ေၾကာက္ရြံ႔ၾက၏။ ၁၃ထိုအခါ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတိုင္း ထာဝရဘုရား၏ တမန္ ဟဂၢဲက၊ ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိ၏ဟု၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေၾကာင္းကို လူမ်ားတို႔အား ဆင့္ဆိုေလ၏။ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ လည္း၊ ယုဒၿမိဳ႔ဝန္ႏွင့္ ရွာလေလလသား ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေယာဇဒက္သား ေယာရႈမွစ၍ က်န္ၾကြင္းေသာသူ အေပါင္းတို႔ကို ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ၁၅ဒါရိမင္းႀကီးနန္းစံႏွစ္ႏွစ္၊ ဆ႒မလႏွစ္ဆယ္ေလး ရက္ေန႔တြင္၊ သူတို႔သည္လာ၍ မိမိတို႔ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ အလုပ္ လုပ္ၾက၏။

 

 

 

၁သတၱမလ ႏွစ္ဆယ္တရက္ေန႔တြင္၊ ပေရာဖက္ဟဂၢဲအားျဖင့္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရာက္လာ ၍၊ ၂သင္သည္ ယုဒၿမိဳ႔ဝန္ ရွာလေသလသား ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေယာဇဒက္သား ေယာရႈမွစ၍ က်န္ၾကြင္းေသာသူတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၃ဤအိမ္ေတာ္သည္ ေရွးဘုန္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္ကို ျမင္ဘူး၍ သင္တို႔တြင္ က်န္ၾကြင္းေသာသူကား အဘယ္သူနည္း။ ယခုအဘယ္အရာကို ျမင္သနည္း။ ႏႈိင္းယွည္လွ်င္ သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ အဘယ္မွ်မဟုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ့။ ၄သို႔ေသာ္လည္း၊ အိုေဇရုဗေဗလ၊ အားယူေလာ့ဟု၊ ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ အိုယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေယာဇဒက္သား ေယာရႈ၊ အားယူေလာ့။ အိုျပည္သူျပည္သားအေပါင္း တို႔၊ အားယူၾကေလာ့ဟု၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၅အဲဂုတၱဳျပည္မွထြက္သြားေသာအခါ သင္တို႔ႏွင့္ ငါဖြဲ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္စကားႏွင့္အညီ ငါသည္သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိ၏။ ငါ၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔တြင္ေနရာက်၏။ မစိုးရိမ္ၾက ႏွင့္ဟု၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူသည္ကား၊ ကာလမၾကာမျမင့္မွီ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ ပင္လယ္၊ ကုန္းတို႔ကိုတဖန္ ငါလုပ္ဦးမည္။ ၇လူမ်ိဳးအေပါင္း တို႔ကိုလည္း ငါလုပ္ဦးမည္။ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာအရာသည္ ေရာက္၍၊ ဤအိမ္ကို ဘုန္းႏွင့္ ငါျပည့္စံုေစမည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၈ေရႊႏွင့္ေငြကို ငါပိုင္သည္ဟု၊ ေကာင္း ကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ေနာက္တည္ေသာ ဤအိမ္ေတာ္သည္ အရင္အိမ္ေတာ္ထက္ ဘုန္းသာ၍ ႀကီးလိမ့္မည္ဟု၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဤအရပ္၌လည္း ၿငိမ္သက္ ျခင္းကို ငါေပးမည္ဟု၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝဒါယိမင္းႀကီးနန္းစံႏွစ္ႏွစ္ နဝမလႏွစ္ဆယ္ေလးရက္ေန႔တြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သည္ ပေရာဖက္ဟဂၢဲအားျဖင့္ ေရာက္လာလ်က္၊ ၁၁ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားက၊ သင္သည္ တရားအမႈကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္၌ ေမးျမန္းရမည္မွာ၊ ၁၂လူသည္ သန္႔ရွင္းေသာအမဲသားကို မိမိအဝတ္ႏွင့္ထုတ္၍ ေဆာင္ခဲ့လ်က္၊ မုန္႔၊ ဟင္း၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီအစရွိေသာ စားစရာတစံုတခုကို ထိုအဝတ္ႏွင့္ထိလွ်င္၊ ထိုစားစရာသည္ သန္႔ရွင္းလိမ့္မည္ ေလာဟု ေမးျမန္းေသာ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔က၊ ထိုစားစရာသည္ မသန္႔ရွင္းဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၁၃ဟဂၢဲကလည္း၊ အေသေကာင္အားျဖင့္ အစင္ၾကယ္ေသာသူသည္ ထိုအရာတစံုတခုကိုထိလ်င္ ညစ္ညဴးျခင္းရွိလိမ့္မည္ေလာဟု ေမးျမန္းေသာ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔က၊ ညစ္ညဴးျခင္းရွိလိမ့္မည္ေလာဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၁၄ဟာဂၢဲကလည္း၊ ဤလူမ်ိဳး၊ ဤျပည္သားတို႔သည္ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ ထိုအတူျဖစ္ၾက၏။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္သမွ်သည္လည္း ထိုအတူျဖစ္၏။ ငါ့ထံမွာ ပူေဇာ္ေသာအရာသည္လည္း ညစ္ညဴး၏ဟု၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္၌ ေက်ာက္တခုေပၚမွာ တခုကိုမတင္မွီ ယေန႔မွစ၍ အထက္အမႈကို ျပန္ၾကည့္ဆင္ျခင္ၾကပါေလာ့။ ၁၆ထိုကာလတြင္ ဆန္အတင္းႏွစ္ဆယ္ထြက္ရေသာ စပါးပံုသို႔ လူလာေသာအခါ တဆယ္ကိုသာရ၏။ စပ်စ္ရည္အုိး ငါးဆယ္ကိုယူ ျခင္းငွါ စပ်စ္သီးနယ္ရာက်င္းသို႔ လာေသာအခါ ႏွစ္ဆယ္ကိုသာရ၏။ ၁၇သင္တို႔လုုပ္ေဆာင္သမွ်တို႔တြင္ ေလထိ၍ အပင္ေသေဘး၊ အရည္ယို၍ေသေဘးျဖင့္ ငါသည္ဒဏ္ခတ္ခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ျပန္၍ မလာၾက ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ တိုက္ျမစ္က်၍၊ နဝမလႏွစ္ဆယ္ေလးရက္ေန႔၊ ယေန႔မွစ၍ ေရွ႔သို႔ေျမာ္ၾကည့္ ဆင္ျခင္ၾကပါေလာ့။ ဆင္ျခင္ရမည္အေၾကာင္းအရာ ဟူမူကား၊ ၁၉စပါးက်ီ၌စပါးရွိသ ေလာ။ မရွိ။ စပ်စ္ပင္၊ သေဘၤာသဖန္းပင္၊ သလဲပင္၊ သံလြင္ပင္တို႔သည္ အသီးကိုမသီးၾကေသး။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ယေန႔မွစ၍ သင္တို႔ကို ငါေကာင္းႀကီးေပးမည္ဟု ငါမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၂ဝထိုလႏွစ္ဆယ္ေလးရက္ေန႔တြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဟဂၢဲသို႔တဖန္ေရာက္ လာ၍၊ ၂၁သင္သည္ ယုဒၿမိဳ႔ဝန္၊ ေဇရုဗေဗလကို ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ငါသည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးကို လႈပ္မည္။ ၂၂တိုင္းႏိုင္ငံ  တို႔၏ ရာဇပလႅင္မ်ားကို ေမွာက္လွန္၍၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုင္းႏိုင္ငံတန္ခိုးကို ဖ်က္ဆီးမည္။ ရထားႏွင့္ရထားစီး သူရဲ တို႔ကိုလည္း ေမွာက္လွန္မည္။ ျမင္းႏွင့္ျမင္းစီးသူရဲတို႔သည္ တေယာက္ကိုတေယာက္ ခုတ္၍လွဲၾကလိမ့္မည္။ ၂၃ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အိုရွာလေသလသား၊ ငါ့ကြၽန္ေဇရုဗေဗလ၊ ထိုအခါ သင့္ကိုငါယူ၍ တံဆိပ္လက္စြပ္ကဲ့သို႔ ခန္႔ထားမည္ဟု၊ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သင့္ကိုငါေရြးခ်ယ္ၿပီဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

ပေရာဖက္ဟဂၢဲစီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။