ဟာဗကၠဳ အခန္းၾကီး(၂)


၁ငါသည္ငါ့လင့္စင္ေပၚမွာ ရပ္လ်က္၊ ရဲတိုက္၌အျမဲေနလ်က္၊ ငါ့အားအဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္ ကို၄င္း၊ အျပစ္တင္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔ျပစ္ေလွ်ာက္ရမည္ကို၄င္း ငါေစာင့္၍ေနစဥ္တြင္၊ ၂ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဘတ္ေသာသူသည္ေျပးလ်က္ ဘတ္ႏုိင္ေအာင္၊ ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံကို သင္ပုန္းေပၚမွာ အကၡရာတင္၍ ေရးမွတ္ေလာ့။ ၃ထုိရႈပါရုံသည္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ဆုိင္၍ အမႈကုန္ရေသာ ကာလကိုဆုိလုိ၏။ မုသာႏွင့္ ကင္းလြတ္၏။ ဆုိုင္းေသာ္လည္း ေျမာ္လင့္ေလာ့။ ေနာက္မက်ဘဲ ဧကန္အမွန္ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၄စိတ္ျမင့္ေသာသူသည္ သေဘာမေျဖာင့္။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမူကား၊ မိမိယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္။ ၅ထုိမွတပါး၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔ေသာသူ သစၥာပ်က္တတ္၏။ မာနေထာင္လႊား ေသာသူသည္ ကိုယ္ေနရာ၌မေနႏုိင္ဘဲ၊ မိမိေလာဘကို မရဏာႏုိင္ငံကဲ့သုိ က်ယ္ေစလ်က္၊ ေသမင္းကဲ့သုိ႔ မေျပႏုိင္ေသာစိတ္ရွိလ်က္၊ တိုင္းသူႏုိင္ငံသားအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ကို မိမိထဲသို႔ ဆဲြငင္၍စုေဝးေစ၏။ ၆ထုိသူအေပါင္းကုိသည္ သူတဘက္၌ပံုစကားႏွင့္ ကဲ့ရဲ့ေသာ နိမိတ္စကားကုိသံုးေဆာင္လ်က္၊ ကုိယ္မပိုင္ေသာ ဥစၥာကိုဆည္းဖူးေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုးကိုယ္အေပၚမွာ ေၾကြးမ်ားကိုတင္ေစ ပါလိမ့္နည္းဟု ျမြက္ဆုိၾကမည္မဟုတ္ေလာ။ ၇သင့္ကုိကုိက္ေသာသူတို႔သည္ ခ်က္ျခင္းထၾကမည္ မဟုတ္ေလာ။ ေႏွာင့္ရွက္ေသာသူတို႔သည္ ႏုိးၾကမည္မဟုတ္ေလာ။ သင္သည္ သူတို႔လုယူရာျဖစ္လိမ့္မည္။ ၈သင္သည္မ်ားစြာေသာလူမ်ဳိးတို႔ကို လုယူေသာေၾကာင့္၊ က်န္ၾကြင္းေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ သင့္ကုိ လုယူ ၾကလိမ့္မည္။ လူအသက္ကို သတ္ေသာအျပစ္၊ ျပည္သူၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ကုိ ညွဥ္းဆဲေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ျပဳၾက လိမ့္မည္။

၉မိမိအသုိက္ကုိျမင့္ေသာအရပ္၌တင္၍ ေဘးဒဏ္လက္မွ မိမိအမ်ဳိးအဘုိ႔ရွာေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ၁ဝသင္သည္လူမ်ားတို႔ကို လုပ္ၾကံေသာအားျဖင့္ ကိုယ္အမ်ဳိးကိုအရွက္ကဲြေစျခင္းငွါ ၾကံစည္၍၊ ကိုယ္အသက္ကို ျပစ္မွားၿပီ။ ၁၁အကယ္စင္စစ္ေက်ာက္တလံုးသည္ ေက်ာက္ထရံထဲကဟစ္ေခၚ၍၊ ထုပ္တေခ်ာင္းသည္ သစ္သားစုထဲက ထူးေလ၏။ ၁၂လူအသက္ကို သတ္ေသာအျပစ္ႏွင့္ ရြာကုိတည္ေသာသူ၊ အဓမၼအမႈႏွင့္ ၿမိဳ႔ကိုခုိင္ခံ့ေစေသာသူသည္ အမဂၤလာရွိ၏။ ၁၃လူမ်ားတို႔သည္ မီးထဲမွာလုပ္ေဆာင္၍၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးေသာ အမႈ၌ပင္ပန္းေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရ ဘုရားစီရင္ ေတာ္မူၿပီ။ ၁၄အေၾကာင္းမူကား၊ ပင္လယ္ေရသည္ မိမိေနရာကုိလႊမ္းမိုး သကဲ့သုိ႔၊ ေျမႀကီးသည္ ထာဝရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ သိကြၽမ္းျခင္းပညာႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။ ၁၅မိမိအိမ္နီးခ်င္း၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိျခင္းကုိ ျမင္လုိ၍၊ သူ႔ကိုယစ္မူးေစျခင္းငွါ ေသရည္ေသရက္ကို ေလာင္း၍ေသာက္ေစ ေသာသူသည္အမဂၤလာရွိ၏။ ၁၆သင္သည္ အသေရပ်က္၍ အရွက္ကဲြျခင္းႏွင့္ ဝလိမ့္မည္။ ကိုယ္တုိင္ ေသာက္၍ အဝတ္ခြၽတ္ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရားး၏ လက္်ာလက္ေတာ္၌ရွိေသာ ဖလားသည္ သင့္ဆီသုိ႔ေရာက္၍၊ ရြံရွာဘြယ္ေသာေအာ့အန္ျခင္းသည္ သင့္အသေရကိုလႊမ္းမိုးလိမ့္မည္။ ၁၇ေလဗႏုန္ ေတာင္ကို အႏုိင္အထက္ျပဳေသာ အျပစ္၊ တိရစာၦန္မ်ားကိုေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အျခင္းအရာႏွင့္ ဖ်က္ဆီးေသာအျပစ္သည္ သင့္ကုိလႊမ္းမိုးလိမ့္မည္။ လူအသက္ကိုသတ္ေသာအျပစ္၊ ျပည္သူၿမိဳ႔သားအေပါင္း တို႔ကို ညွဥ္းဆဲေသာအျပစ္ရွိ၏။

၁၈ထုလုပ္ေသာ ရုပ္တုသည္ အဘယ္အက်ဳိးကုိ ေပး၍၊ လက္သမားသည္ အဘယ္အက်ဳိးကိုေပး၍၊ လုပ္ေသာသူသည္ မိမိအလုပ္ကို မွီခိုလ်က္၊ စကားအေသာ ရုပ္တုတို႔ကုိ လုပ္ရသနည္း။ ၁၉သစ္သားအား၊ ႏုိးေတာ္မူ ပါဟူ၍၄င္း၊ စကားအေသာေက်ာက္အား၊ ထေတာ္မူပါဟူ၍၄င္းဆိုေသာ သူသည္အမဂၤလာရွိ၏။ ထုိအရာသည္ သြန္သင္လိမ့္မည္ေလာ့။ ေရႊေငြႏွင့္ မြမ္းမံလ်က္ရွိ၏။ ၂ဝထာဝရဘုရားမူကား၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဗိမာန္ေတာ္၌ ရွိေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၾကေလာ့။