ဟာဗကၠဳ အခန္းၾကီး(၃)


၁ပေရာဖက္ဟဗကၠဳတ္၏ ပဌနာစကားတည္းဟူေသာ ရွိေဂ်ာႏုတ္သီခ်င္း၊ ၂အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သံကို ၾကား၍ေၾကာက္ရြံ႔ပါၿပီ။ အိုထာဝရဘုရား၊ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အမႈေတာ္ကို ျပဳျပင္ေတာ္မူပါ။ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ အမႈေတာ္ကုိျပဳျပင္ေစေတာ္မူပါ။ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူေသာ္လည္း ကရုဏာတရားကုိ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။

၃ဘုရားသခင္သည္ ေတမန္ၿမိဳ႔မွ၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားသည္ ပါရန္ေတာမွ၄င္း ၾကြေတာ္မူ၏။ ဘုန္းေတာ္သည္မိုဃ္းေကာင္းကင္ကိုဖံုးအုပ္လ်က္၊ ေျမႀကီးသည္ ဂုဏ္အသေရေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ရွိ၏။ ၄အဆင္း အေရာင္ေတာ္သည္ ေနေရာင္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ လက္ေတာ္မွေရာင္ျခည္သည္ ထြက္၍၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကုိ ကြယ္ကာေလ၏။ ၅ေရွ႔ေတာ္ကာလနာေဘးသည္ သြား၍၊ ပူေလာင္ျခင္းေဘးသည္ ေျခေတာ္ကုိျခံရံလ်က္ရွိ၏။ ၆ရပ္၍ေျမႀကီးကိုတိုင္းေတာ္မူ၏။ အစဥ္အျမဲတည္ေသာ ေတာင္တို႔သည္ က်ဳိးပဲ့၍၊ ထာဝရဘုရားကုန္းရုိးတို႔သည္ ညြတ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားလမ္းတို႔ကို ၾကြေတာ္မူ၏။ ၇ကုရွန္ျပည္၌ တဲတို႔သည္ ဆင္းရဲခံျခင္း၊ မိဒ်န္ျပည္၌ ကုလားကာတို႔သည္ လႈပ္ရွားျခင္းကိုငါျမင္၏။

၈အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္ရာျမင္းရထားေတာ္ကို စီးေတာ္မူသည္အေၾကာင္း၊ ျမစ္တို႔ကုိ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူသေလာ။ ျမစ္မ်ားတဘက္၌ စိတ္ထေတာ္မူသေလာ။ ပင္လယ္ကုိ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႔ေတာ္မူသေလာ။ ၉ကုိယ္ေတာ္သည္ အမ်ဳိးအႏႊယ္ေတာ္တို႔၌ ထားေတာ္မူေသာ သစၥာဂတိရွိသည္ အတိုင္း၊ ေလးလက္နက္ေတာ္ကုိ ထုတ္ျပေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီး၌ျမစ္တို႔ကိုေပါက္ေစေတာ္မူ၏။ ၁ဝေတာင္တို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုျမင္၍တုန္လႈပ္ၾကပါ၏။ လွ်ံေသာေရသည္လႊမ္းမိုးပါ၏။ ပင္လယ္သည္ ေအာ္ဟစ္၍လက္ကို ခ်ီပါ၏။ ၁၁ေနႏွင့္လသည္ မိမိတို႔ေနရာ၌ရပ္၍ ေနပါ၏။ သူတို႔အလင္း၌ျမွားေတာ္တို႔သည္သြား၍၊ သူတို႔ေရာင္ျခည္၌ လံွေတာ္သည္လည္း လွ်ပ္စစ္ျပက္ပါ၏။ ၁၂အမ်က္ေတာ္ထြက္လ်က္ တျပည္လံုးခ်ီသြား၍၊ ေဒါသစိတ္ႏ်င့္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို နင္းနယ္ေတာ္မူ၏။ ၁၃ကိုယ္ေတာ္ ၏လူတို႔ကုိကယ္တင္ျခင္း၊ ကုိယ္ေတာ္ေပးေတာ္မူ၍ ဘိသိက္ခံေသာသူတို႔ကုိ အမွတ္တမဲ့ကိုက္စားမည့္အၾကံရွိသကဲ့ သုိ႔ ဝမ္းေျမာက္ၾကပါ၏။ ၁၅ကိုယ္ေတာ္သည္ ျမင္းေတာ္မ်ားကိုစီး၍၊ ေရဟုန္းဟုန္းျမည္းေသာပင္လယ္အလယ္သို႔ ခ်ီသြားေစေတာ္မူ၏။

၁၆ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သံကုိ ငါၾကားေသာအခါ ရင္၌လႈပ္ရွားျခင္း၊ ေမးခုိင္ျခင္း၊ အရုိးေဆြးေျမွးျခင္း၊ တကိုယ္လံုး တုန္လႈပ္ျခင္းရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ အမႈေရာက္ေသာေန႔၊ လုပ္ၾကံေသာသူသည္ ငါ၏လူမ်ဳိးကုိတိုက္လာေသာ ေန႔တုိင္ေအာင္ငါသည္ လူမ်ဳိးကုိ တိုက္လာေသာေန႔တိုင္ေအာင္ငါသည္ ေနရစ္ရမည္။ ၁၇သေဘၤာသဖန္းပင္မပြင့္ရ၊ စပ်စ္ပင္ မသီးရ၊ သံလြင္ပင္၏ ေက်းဇူးကုိေျမာ္လင့္၍မခံရ၊ လယ္တို႔သည္ အသီးအႏွံကို မေပးရ၊ သုိးျခံ၌သိုးကုန္း၍ တင္းကုပ္၌ ႏြားမရွိရ။ သုိးေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၌ ငါဝမ္းေျမာက္၍၊ ငါ့ကုိကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳလ်က္ ရႊင္လန္းမည္။ ၁၉အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏အစြမ္းသတၱိျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ့ေျခကုိသမင္ေျခကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစ၍၊ ငါ၏ျမင့္ရာအရပ္ေပၚမွာ ငါ့ကုိေနရာခ်ေတာ္မူမည္။

 

ပေရာဖက္ဟဗကၠဳတ္စီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။