အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၁)


၁ယုဒရွင္ဘုရင္ ၾသဇိမင္း၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယာရွ၏သား ေယေရာေဗာင္မင္းတုိ႔လက္ထက္၊ ေျမႀကီးမလႈပ္မွီႏွစ္ႏွစ္ အထက္က၊ သိုးထိန္းစုအဝင္ျဖစ္ေသာ ေတေကာရြာသား အာမုတ္သည္ ဣသေရလျပည္ အတြက္ ခံရေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္စကားဟူမူကား၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚက ေၾကြးေၾကာ္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲအသံကုိ လႊင့္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သိုးထိန္းေနရာတို႔သည္ ညိ‡ဳးငယ္၍၊ ကရေမလေတာင္ထိပ္သည္ ႏြမ္းရိလိမ့္မည္။

၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ား၊ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သည္ ဂိလဒ္ျပည္ကုိ စပါးနယ္ရာသံယႏၱရား စက္တို႔ႏွင့္ ႀကိတ္နယ္ေသာအျပစ္သံုးပါးမက၊ အျပစ္ေလးပါးေၾကာင့္ငါသည္ ဒဏ္မေပးဘဲမေန။ ၄ဟာေဇလမင္းမ်ဳိးအေပၚသို႔ မီးကိုလႊတ္၍၊ ဗဟၤာဒဒ္မင္း၏ ဘံုဗိမာန္တို႔ကုိ ေလာင္ေစမည္။ ၅ဒမာသက္ၿမိဳ႔ တံခါးကန္႔လန္က်င္ကို ခ်ဳိးမည္။ အာဝင္ခ်ဳိင့္သားတို႔ကုိ၄င္း ေဗေသဒင္မင္းျပဳေသာသူတို႔ကုိ၄င္း ပယ္ဖ်က္မည္။ ရႈရ္ျပည္သားတုိ႔သည္ ကိရၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရၾကမည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆တဖန္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဂါဇၿမိဳ႔သည္ ခ်ဳပ္ထားေသာသူအေပါင္းတို႔ကုိ ဧဒုန္မင္း၌အပ္ျခင္း ငွါ သိမ္းသြားေသာအျပစ္သံုးပါးမက၊ အျပစ္ေလးပါးေၾကာင့္ငါသည္ ဒဏ္မေပးဘဲမေန။ ၇ဂါဇၿမိဳ႔ရုိးအေပၚသို႔ မီးကိုလႊတ္၍ ဘံုဗိမာန္တို႔ကုိေလာင္ေစမည္။ ၈အာဇုတ္ၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ၄င္း၊ အာရွေကလုန္ၿမိဳ႔၌ မင္းျပဳေသာသူတို႔ကို၄င္း ပယ္ဖ်က္မည္။ ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔ကိုလည္းတိုက္၍ က်န္ၾကြင္းေသာ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ပ်က္စီးၾကလိမ့္မည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၉တဖန္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ တုရုၿမိဳ႔သည္ ညီအစ္ကိုခ်င္းဖဲြ႔ေသာ မိႆဟာယကို မေစာင့္၊ ခ်ဳပ္ထားေသာသူအေပါင္းတုိ႔ကုိ ဧဒုံမင္း၌အပ္ေသာအျပစ္သံုးပါးမက၊ အျပစ္ေလးပါးေၾကာင့္ ငါသည္ဒဏ္မေပးဘဲ မေန။ ၁ဝတုရုၿမိဳ႔ရုိးအေပၚသို႔ မီးကိုလႊတ္၍ ဘံုဗိမာန္တို႔ကုိ ေလာင္ေစမည္။

၁၁တဖန္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဧဒံုျပည္သည္ သနားေသာစိတ္ကို ခ်ဳပ္တည္း၍၊ ညီအစ္ကိုကို ထားႏွင့္လိုက္ေသာအျပစ္၊ ေဒါသစိတ္ႏွင့္အစဥ္အၿမဲ ဆြဲျဖတ္သ၍ အစဥ္အၿမဲအၿငိဳးထားေသာ အျပစ္သံုးပါးမက၊ အျပစ္ေလးပါေၾကာင့္ ငါသည္ဒဏ္မေပးဘဲမေန။ ၁၂ေတမန္ၿမိဳ႔အေပၚသို႔ မီးကိုလႊတ္၍ ေဗာဇရၿမိဳ႔၏ဘံုဗိမာန္တို႔ကို ေလာင္ေစမည္။

၁၃တဖန္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား အမၼဳန္ျပည္သားတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာကို က်ယ္ေစျခင္းငွါ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသာ ဂိလဒ္ျပည္သူ မိန္းမတို႔၏ဝမ္းကို ခြဲေသာအျပစ္သံုးပါမက၊ အျပစ္ေလးပါးေၾကာင့္ ငါသည္ ဒဏ္မေပးဘဲမေန။ ၁၄ရဗၺါၿမိဳ႔ရိုးကိုမီးရႈိ႔၍ ဘံုဗိမာန္တို႔ကိုေလာင္ေစမည္။ စစ္တိုက္ေသာေန႔၌ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ မိုဃ္းသက္မုန္တိုင္း ေရာက္ေသာေန႔၌ လြင့္သြားျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ၁၅သူတို႔ရွင္ဘုရင္ကိုယ္တိုင္မွစ၍၊ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ မ်ားတို႔သည္ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။