အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၂)


၄တဖန္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ယုဒအမ်ိဳးသည္ ထာဝရဘုရားစီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို မေစာင့္၊ ပညတ္တရားေတာ္ကိုစြန္႔ပစ္၍၊ ဘိုးေဘးတို႔လိုက္ဘူးေသာ မိစျၧြာဒိဌိအားျဖင့္ မွားယြင္းေသာအျပစ္ သံုးပါမက အျပစ္ ေလးပါးေၾကာင့္ ငါသည္ဒဏ္မေပးဘဲမေန။ ၅ယုဒျပည္အေပၚသို႔ မီးကိုလႊတ္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဘံုဗိမာန္တို႔ကို ေလာင္ေစမည္။

၆တဖန္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကို ေငြႏွင့္၄င္း၊ ဆင္းရဲေသာသူကို ေျခနင္းတရံႏွင့္၄င္း ေရာင္းေသာအျပစ္၊ ၇ဆင္းရဲေသာသူတို႔၏ေခါင္းကို ေျမမႈန္႔ႏွင့္ဖံုးလႊမ္းေစျခင္းငွါ အလြန္ အလိုႀကီး၍၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူကို မတရားသျဖင့္စီရင္ေသာအျပစ္၊ ငါ၏နာမျမတ္ကိုရႈတ္ခ်ျခင္းငွါ အဘႏွင့္သားသည္ တဦးတည္းေသာမိန္းမကို ေပါင္းေဘာ္ေသာအျပစ္၊ ၈ေပါင္ထားေသာအဝတ္ကို ခပ္သိမ္းေသာ ယဇ္ပလႅင္တို႔အနား၌ ခင္း၍အိပ္ေသာအျပစ္၊ ေလ်ာ္ျပစ္ေငြႏွင့္ ဝယ္ေသာ စပ်စ္ရည္ကို သူတို႔ဘုရား၏အိမ္၌ ေသာက္ေသာအျပစ္သံုးပါးမက၊ အျပစ္ေလးပါးေၾကာင့္ ငါသည္ဒဏ္မေပးဘဲမေန။

၉အာရဇ္ပင္အရပ္ႏွင့္အမွ်ျမင့္၍ သပိတ္ပင္ကဲ့သို႔ ခိုင္မာေသာ အာေမာရိအမ်ိဳးကို သင္တို႔ေရွ႔မွာ ငါပယ္ ရွား၍၊ အထက္၌သူ၏အသီးကို၄င္း၊ ေအာက္၌သူ၏အျမစ္ကို၄င္း ငါဖ်က္ဆီးၿပီ။ ၁ဝသင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွႏႈတ္ယူ၍ အာေမာရိျပည္ကို ဝင္စားေစျခင္းငွါ၊ အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ေတာ၌ပို႔ေဆာင္ၿပီ။ ၁၁သင္တို႔သားအခ်ိဳ႔ကို ပေရာဖက္ အရာ၊ လုလင္အခ်ိဳ႔ကို နာဇရိလူအရာ၌ ငါခန္႔ထားၿပီ။ အိုဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၊ ဤစကားမွန္သည္မဟုတ္ေလာဟု ထာဝရဘုရားေမးေတာ္မူ၏။ ၁၁သင္တို႔မူကား၊ နာဇရိလူေသာက္ဘို႔ စပ်စ္ရည္ကိုေပးၾကၿပီ။ ပေရာဖက္တို႔ကိုလည္း ပေရာဖက္ျပဳ၍ မေဟာၾကႏွင့္ဟု ျမစ္တားၾကၿပီ။ ၁၃ထိုေၾကာင့္၊ လွည္းသည္ အျပစ္တင္ေသာေကာက္လႈိင္း၏ ဖိစီးျခင္းကို ခံရသကဲ့သို႔၊ သင္တို႔၏ေနရာအရပ္ကို ငါဖိစီးမည္။ ၁၄အေျပးေကာင္းေသာသူသည္ ေျပးေသာအခြင့္ကို မရ။ ခြန္အားႀကီးေသာသူသည္ မိမိခြန္အားကို ထုတ္ရေသာအခြင့္မရွိရ။ သူရဲသည္ ကိုယ္ကိုမကယ္လႊတ္၍။ ၁၅ေလးကိုကိုင္ေသာသူသည္ မရပ္ရ။ လ်င္ျမန္ေသာေျခသည္သူရဲသည္ ကိုယ္ကိုမကယ္လႊတ္ရ။ ျမင္းစီးသူရဲသည္လည္း ကိုယ္ကိုမကယ္လႊတ္ရ။ ၁၆ရဲရင့္ေသာသူရဲသည္ ထိုေန႔၌ အဝတ္မပါဘဲ ေျပးသြားရလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။