အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၃)


၁အိုဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါႏႈတ္ေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔၊ သင္တို႔ကို ရည္မွတ္၍ ငါထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂ေျမႀကီးေပၚမွာေနေသာ အမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔တြင္ သင္တို႔တမ်ိဳးတည္းကိုသား ငါလက္ခံေသာေၾကာင့္၊ သင္တို႔အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ကို ငါစစ္ေၾကာမည္။ ၃လူႏွစ္ဦးသည္ သေဘာမတူလွ်င္ ေပါင္းေဘာ္၍ခရီးသြားႏိုင္သေလာ။ ၄ျခေသၤ့သည္ဘမ္းစရာ မရွိလွ်င္၊ ေတာ၌ ေဟာက္လိမ့္မည္ေလာ။ ျခေသၤ့ပ်ိဳသည္ အဘယ္အရာကိုမွ် မဘမ္းမိလွ်င္၊ တြင္းထဲကအသံျပဳလိမ့္မည္ေလာ။ ၅ေျမေပၚမွာ ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္မေထာင္လွ်င္၊ ငွက္ကိုေက်ာ့မိလိမ့္မည္ေလာ။ ေထာင္ထားေသာေက်ာ့ကြင္း၌ အဘယ္ အရာကိုမွ် မရမွီေထာင္ထားရာအရပ္မွ ႏႈတ္သြားလိမ့္မည္ေလာ။ ၆ၿမိဳ႔ထဲမွာ တံပိုးမႈတ္လွ်င္ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ မေၾကာက္မလန္႔ဘဲ ေနၾကလိမ့္မည္ေလာ။ ထာဝရဘုရားစီရင္ေတာ္မမူဘဲ ေဘးတစံုတခုသည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာေရာက္လိမ့္ မည္ေလာ။ ၇အကယ္စင္စစ္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ပေရာဖက္တို႔အား မေဘာ္မျပဘဲ အဘယ္အမႈကိုမွ် စီရင္ေတာ္မမူ။ ၈ျခေသၤ့ေဟာက္ေသာအခါ၊ အဘယ္သူမွ်အေၾကာက္ မလန္႔ဘဲ ေနလိမ့္မည္နည္း။ အရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူေသာအခါ အဘယ္သူသည္ ပေရာဖက္မျပဳဘဲ ေနလိမ့္မည္နည္း။

၉အာဇုတ္ၿမိဳ႔ဘံုဗိမာန္တို႔ႏွင့္ အဲဂုတၱဳျပည္ဘံုဗိမာန္တို႔တြင္ သိတင္းေျပာရမည္မွာ၊ ရွမာရိေတာင္တို႔ အေပၚမွာ စုေဝး၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔ထဲမွာ ရုန္းရင္းခတ္ျခင္းအမႈကို၄င္း၊ ၿမိဳ႔ထဲမွာ ညွဥ္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို၄င္း ၾကည့္ရႈၾကေလာ့။ ၁ဝၿမိဳ႔သားတို႔သည္ တရားေသာအမႈကိုမျပဳတတ္၊ အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ လုယူေသာဥစၥာကို ဘံုဗိမာန္တို႔၌ သိုထား တတ္ၾကသည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ထိုေၾကာင့္၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ရန္သူတို႔ သည္ ရွမာရိျပည္ကို ဝိုင္းၿပီးလွ်င္၊ သင္၏အစြမ္းသတၱိကိုႏွိမ့္ခ်၍၊ ဗိမာန္တို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၂ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သိုးထိန္းသည္ ျခေသၤ့ႏႈတ္ထဲကေျခႏွစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္၊ နားရြက္တပိုင္းကို ႏႈတ္ယူသကဲ့သို႔ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ ခုတင္ေထာင့္၊ ဒမာသက္ေမြ႔ယာဖံုေပၚမွာ ထိုင္ေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို ႏႈတ္ယူရလိမ့္မည္။ ၁၃ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခကို အစုိးပုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၊ အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာစကားကို သင္တို႔သည္ နားေထာင္၍ ယာကုပ္အမ်ိဳးသားတို႔အား ဆင့္ဆိုရမည္မွာ၊ ၁၄အကယ္စင္စစ္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ အျပစ္တို႔ကို စစ္ေၾကာေသာေန႔၌၊ ေဗသလယဇ္ပလႅင္တို႔ကို ငါစစ္ေၾကာလ်က္၊ ယဇ္ပလႅင္ဦးခ်ိဳတို႔ကိုဖ်က္၍ ေျမေပၚသို႔ခ်မည္။ ၁၅ေဆာင္းကာလ၌ စံေသာနန္းေတာ္ႏွင့္ ေႏြကာလ၌စံေသာ နန္းေတာ္တို႔ကို ငါထိခိုက္၍၊ ဆင္စြယ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အိမ္တို႔ကိုဖ်က္ဆီးမည္။ ဘံုဗိမာန္တို႔သည္လည္း ဆံုးၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။