အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၄)


၁ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကို ညွဥ္းဆဲလ်က္၊ ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔ကို ႏွိပ္စက္လ်က္၊ မိမိသခင္တို႔အား ငါတို႔ ေသာက္ဘို႔ ယူခဲ့ၾကဟုဆိုတတ္လ်က္၊ ရွမာရိေတာင္ေပၚမွာေနေသာ ဗာရွန္ႏြားတို႔၊ ဤစကားေတာ္ကို နားေထာင္ ၾကေလာ့။ ၂အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ မိမိသန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီေတာ္ကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သင္တို႔ကို ငါးမ်ားႏွင့္၄င္း၊ သင္တို႔သားေျမးတို႔ကုို ပိုက္ကြန္ႏွင့္၄င္း ဘမ္းဆီးယူသြားရေသာကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၃သင္တို႔အသီးအသီး ကိုယ္စီေတြ႔ေသာ အေပါက္ျဖင့္ ထြက္၍ ရဲတိုက္ထဲသို႔ ခ်ျခင္းကိုခံရမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ေဗသလၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ျပစ္မွားၾကေလာ့။ ဂိလဂါလၿမိဳ႔သို႔သြား၍ မ်ားစြာေသာျပစ္မွားျခင္းကို ျပဳၾကေလာ့။ နံနက္တိုင္ ပူေဇာ္ေသာယဇ္ကို၄င္း၊ သံုးႏွစ္တခါ ဥစၥာဆယ္ဘို႔တဘို႔ကို၄င္း ေဆာင္ခဲ့ၾကေလာ့။ ၅လုယူေသာ ဥစၥာထဲက ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းရာ ပူေဇာ္သကၠာကို မီးရႈိ႔ၾကေလာ့။ အလိုလိုျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာမ်ားကိုလည္း ၾကားေျပာ၍ ေၾကာ္ျငာေစၾကေလာ့။ အိုဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၊ ထိုသို႔ျပဳရာတြင္ သင္တို႔သည္ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္ ၾကသည္ဟု အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆ငါသည္လည္း၊ သင္တို႔ၿမိဳ႔ရြာရွိသမွ်တို႔၌ သြားတို႔၏စင္ၾကယ္ျခင္းကို၄င္း၊ သင္တို႔ေနရာရွိသမွ်တို႔၌ အစာေခါင္းပါးျခင္းကို၄င္း ေပးေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ျပန္၍ မလာၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇စပါးရိတ္ရာကာလမေရာက္မွီ သံုးလအထက္က၊ မိုဃ္းမရြာေစျခင္းငွါ မိုဃ္းကိုငါဆီးတားၿပီ။ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔ေပၚမွာ ရြာေစ ျခင္းငွါ၄င္း၊ တၿမိဳ႔ေပၚမွာ မရြာေစျခင္းငွါ၄င္း ျပဳလ်က္၊ ေျမတကြက္သည္ မိုဃ္းေရကိုခံ၍ တကြက္သည္မခံရ၊ ေသြ႔ေျခာက္လ်က္ေနရ၏။ ၈ထိုသို႔ ၿမိဳ႔ႏွစ္ၿမိဳ႔သံုးၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ေရေသာက္ျခင္းငွါ ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔သို႔သြားရ၍ မဝရၾက။ သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ျပန္၍မလာၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉ေလထိ၍ အပင္ေသျခင္း၊ အေရယို၍ေသျခင္းေဘးျဖင့္ ငါသည္ ဒဏ္ခတ္ေလၿပီ။ သင္တို႔၌ မ်ားျပားေသာလယ္ယာ၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သေဘၤာ သဖန္းပင္၊ သံလြင္ပင္တို႔ကို က်ိဳင္းေကာင္တို႔သည္ ကိုက္စားၾကၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ့ထံသို႔ျပန္၍ မလာၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝအဲဂုတၱဳျပည္ခံရေသာ ကာလနာေဘးကို သင္တို႔ရွိရာသို႔ ငါေစလႊတ္ေလၿပီ။ လုလင္ တို႔ကိုထားျဖင့္ ကြပ္မ်က္ေစၿပီ။ ျမင္းတို႔ကိုသိမ္းသြားေစၿပီ။ သင္တို႔တပ္၌ ပုပ္စပ္ေသာအနံ႔ကို သင္တို႔ႏွာေခါင္း၌ လႈိင္ေစၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ့ထံသို႔ျပန္၍ မလာၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ဘုရားသခင္သည္ ေသာဒံုၿမိဳ႔ ႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႔ကို ေမွာက္လွန္သကဲ့သို႔၊ သင္တို႔အခ်ိဳ႔ကို ငါေမွာက္လွန္၍ သင္တို႔သည္ မီးထဲကႏႈတ္ေသာ ထင္းစ ကဲ့သို႔ျဖစ္ၾကၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ့ထံသို႔ျပန္၍ မလာၾကဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂သို႔ျဖစ္၍၊ အိုဣသေရလ အမ်ိဳး၊ အထက္ကျပဳသကဲ့သို႔ သင္တို႔၌ ငါျပဳဦးမည္။ ထိုသို႔ျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေတြ႔ျခင္းငွါ ကိုယ္ကိုျပင္ဆင္ေလာ့။ ၁၃ေတာင္တို႔ကိုလုပ္၍ ေလကိုဖန္ဆင္းထေသာ၊ လူစိတ္အႀကံကို လူအားေဘာ္ျပထေသာ၊ နံနက္အလင္းကို အမိုက္ျဖစ္ေစထေသာ၊ ျမင့္ေသာေျမအရပ္တို႔ကို နင္းေသာသူသည္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားတည္းဟူေသာ ဘြဲ႔နာမရွိေတာ္မူ၏။