အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၅)


၁အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ ယခုသင္တို႔၌ ငါျမြက္ဆို၍ ျမည္တမ္းေသာစကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂ဣသေရလ သတို႔သမီးကညာသည္ လဲၿပီ။ ေနာက္တဖန္မထရ။ မိမိေျမေပၚမွာ တံုးလံုးေန၏။ ခ်ီၾကြေသာသူမရွိ။ ၃အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏အမႈကို ထမ္းေစဘို႔ လူတေထာင္ကို ေပးႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႔သည္ လူတရာ၊ တရာကိုေပးႏိုင္ေသာၿမိဳ႔သည္ တက်ိပ္ကိုသာ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ ၄ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလ အမ်ိဳးအား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ့ကိုရွာၾကေလာ့။ ရွာလွ်င္အသက္ခ်မ္းသာ ရၾကလိမ့္မည္။ ၅ေဗသလၿမိဳ႔ကို မရွာၾကႏွင့္။ ဂိလဂါလၿမိဳ႔သို႔ မဝင္ၾကႏွင့္။ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔သို႔ မသြားၾကႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဂိလဂါလၿမိဳ႔သည္ ဆက္ဆက္သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။ ေဗသလၿမိဳ႔သည္လည္း၊ အက်ိဳးနည္းရွိလိမ့္မည္။ ၆ထာဝရဘုရားကို ရွာၾကေလာ့။ ရွာလွ်င္အသက္ခ်မ္းသာရၾကလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္၊ ေယာသပ္အမ်ိဳးအေပၚမွာ မီးကဲ့သို႔တက္၍၊ အဘယ္သမွ် မၿငိမ္းႏိုင္ေအာင္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေလာင္ေစေတာ္မူမည္။ ၇တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္းကို ေဒါနျဖစ္ေစ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကို ေျမသို႔ခ်ၾကၿပီးေသာသူတို႔၊ ၈ခိမၾကယ္စုႏွင့္ ခသိလၾကယ္ကိုဖန္ဆင္းထေသာ၊ ေသမင္းအရိပ္ ကို နံနက္အလင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ေန႔အလင္းကို ညဥ့္အမိုက္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း စီရင္ထေသာ၊ ပင္လယ္ေရကိုေခၚ၍ ေျမေပၚမွာ သြန္းေလာင္းထေသာ၊ ထာဝရဘုရားတည္းဟူေသာ ဘြဲ႔နာမရွိထေသာ၊ ၉ခြန္အားႀကီးေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ ရဲတိုက္ကို၄င္း ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေသာ ဘုရားကိုရွာၾကေလာ့။ ၁ဝၿမိဳ႔တံခါးဝတြင္ ဆံုးမတတ္ေသာသူကိုမုန္း၍ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေျပာတတ္ေသာ သူကို ရြံရွၾကၿပီတကား။

၁၁သင္တို႔သည္ ဆင္းရဲသားကိုႏွိပ္စက္၍ ဂ်ံဳစပါးကိုေတာင္းခံတတ္ေသာေၾကာင့္၊ ဆစ္ေသာ ေက်ာက္ႏွင့္ တိုက္ကိုတည္ေသာ္လည္း ထိုတိုက္၌ မေနရၾက။ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေသာ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ကို စိုက္ေသာ္လည္း စပ်စ္ရည္ ကိုမေသာက္ရၾက။ ၁၂သင္တို႔အထပ္ထပ္လြန္က်ဴးေသာဒုစရိုက္၊ အလြန္ေလးေသာ အျပစ္တို႔ကိုငါသိ၏။ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူကို ေႏွာက္ရွက္တတ္ၾက၏။ တံစိုးစားတတ္ၾက၏။ ဆင္းရဲသားကို တံခါးဝတြင္ မတရားသျဖင့္ စီရင္တတ္ ၾက၏။ ၁၃ထိုသို႔ေသာကာလသည္ ဆိုးယုတ္ေသာကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ပညာရွိေသာသူသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနလိမ့္မည္။ ၁၄အသက္ခ်မ္းသာေစျခင္းငွါ ဒုစရိုက္ကိုေရွာင္၍ သုစရိုက္ကိုရွာၾကေလာ့။ ထိုသို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္တို႔ ဆိုတတ္သည္အတိုင္း၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ လိမ့္မည္။ ၁၅ဒုစရိုက္ကိုမုန္း၍ သုစရိုက္ကိုခ်စ္ၾကေလာ့။ ၿမိဳ႔တံခါးဝတြင္ တရားကိုတည္ေစၾကေလာ့။ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ က်န္ၾကြင္းေသာ ေယာသပ္အမ်ိဳးကို သနားေကာင္း သနားေတာ္မူ လိမ့္မည္။

၁၆ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ခပ္သိမ္းေသာ လမ္းတို႔၌ ျမည္တမ္းျခင္းရွိ၍ သြားလာေသာသူတို႔က၊ အလိုေလး၊ အလိုေလးဟု ဆိုၾကလိမ့္မည္။ လယ္လုပ္ေသာသူသည္ ညည္းတြားေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ျမည္တမ္းတတ္ေသာသူသည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္း ေစျခင္းငွါ၄င္း ေခၚၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ခပ္သိမ္း ေသာစပ်စ္ဥယ်ာဥ္တို႔၌လည္း ျမည္တမ္းျခင္းရွိလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ သင္တို႔အလယ္၌ ေရွာက္သြား မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္ကို ေတာင့္တေသာသူတို႔သည္ အမဂၤလာရွိၾက၏။ သင္တို႔သည္ အဘယ္အက်ိဳးရွိၾကလိမ့္မည္နည္း။ ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ သင္တို႔၌လင္းသည္မဟုတ္၊ အမိုက္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၉လူသည္ ျခေသၤ့ရွိရာမွေျပး၍ ဝံကိုေတြ႔သကဲ့သို႔၄င္း၊ အိမ္ထဲသို႔ဝင္၍ ထရံကိုမွီစဥ္ ေျမြကိုက္ သကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂ဝထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ မလင္းဘဲမိုက္လိမ့္မည္။ ထြန္းလင္းျခင္းအလ်င္းမရွိ၊ အမိုက္သက္သက္ျဖစ္လိမ့္မည္။

၂၁သင္တို႔ေစာင့္ေသာပြဲေန႔တို႔ကို ငါမုန္း၏။ စက္ဆုပ္ရြံရွာ၏။ ခ်ိဳးၿခံစြာက်င့္ေသာေန႔ရက္တို႔၌ ငါေမြ႔ေလ်ာ္၊ ၂၂မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာတို႔ကို ဆက္ကပ္ေသာ္လည္း ငါလက္မခံ။ ဆူဝေသာတိရစာၦန္တို႔ကို မိႆဟာယယဇ္ ပူေဇာ္ေသာ္လည္း ငါသည္ ပမာဏမျပဳ။ ၂၃သင္တို႔သီခ်င္း ဆိုသံကို ပယ္ရွားၾကေလာ့။ တေယာ ထိုးသံကို ငါနားၿငီးလွ၏။ ၂၄တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္းကို ေရကဲ့သို႔၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မျပတ္စီးေသာျမစ္ေရကဲ့သို႔၄င္း စီးေစၾကေလာ့။ ၂၅အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္တို႔သည္ ယဇ္ႏွင့္ပူေဇာ္သကၠာမ်ားကို ေတာ၌ အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္ လံုး ငါ့အားပူေဇာ္ၾကသေလာ့။ ၂၆သင္တို႔ဘုရား ေမာလုပ္၏တဲႏွင့္ သင္တို႔ဘုရားခိအုန္၏ ၾကယ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္အဘို႔လုပ္ေသာ ပံုတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ၾကၿပီ တကား။ ၂၇ထိုေၾကာင့္၊ သင္တို႔ကို ဒမာသက္ၿမိဳ႔တဘက္သို႔ သိမ္းသြားေစျခင္းငွါ ငါစီရင္မည္ဟု၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရားသခင္ဟူ၍ ဘြဲ႔နာမရွိေသာ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။