အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၆)


သင္တို႔နယ္အပိုင္းအျခားထက္သာ၍ က်ယ္သေလာ။ ၃ဆိုးယုတ္ေသာေန႔ရက္ကို ေရြ႔၍၊ မတရားသျဖင့္ စီရင္ရာ ပလႅင္ကို အနီးမွာတည္ေစျခင္း၊ ၄ဆင္စြယ္ခုတင္ေပၚမွာအိပ္၍ ေမြ႔ရာေပၚမွာေလ်ာင္းျခင္း၊ သိုးစုထဲက သိုးငယ္တို႔ကို၄င္း၊ ႏြားတင္းကုပ္ထဲက ႏြားသငယ္တို႔ကို၄င္း ယူ၍စားျခင္း၊ ၅တေယာထိုးသံႏွင့္ၿပိဳင္လ်က္ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ တီးမႈတ္ရာ တုရိယာမ်ိဳးအသစ္ကို ဒါဝိဒ္မင္းရွာ၍လုပ္သကဲ့သို႔လုပ္ျခင္း၊ ၆စပ်စ္ရည္ကို ဖလားႏွင့္ေသာက္၍၊ အဘိုးထိုက္ေသာ နံ႔သာဆီႏွင့္လိမ္းျခင္းတို႔ကိုျပဳ၍၊ ေယာသပ္အမ်ိဳးဆင္းရဲခံရသည္ကို စိတ္မၾကင္နာဘဲ ေနေသာ၊ ၇ထိုသူတို႔သည္ အဦးဆံုးသိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ ပါသြားၾကလိမ့္မည္။ ေလ်ာင္း၍ေနေသာသူတို႔၏ ပြဲသည္လည္း ေပ်ာက္ရလိမ့္မည္။

၈ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အရွင္ထာဝရ ဘုရားသည္ ကိုယ္ကိုတိုင္တည္၍ က်ိန္္ဆိုေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ယာကုပ္၏မာနကို ငါရြံရွာ၍ သူ၏ဘံုဗိမာန္တို႔ကို မုန္းေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႔၌ရွိသမွ်ကို ငါစြန္႔ပစ္မည္။ ၉အိမ္တေဆာင္တြင္ လူတက်ိပ္က်န္ၾကြင္းေသာ္လည္း ေသၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝေပါက္ေဘာ္ေတာ္၍ မီးျဖင့္သၿဂႋဳဟ္ရေသာသူသည္ အိမ္ထဲကအေသေကာင္ကို ထုတ္၍ခ်ီသြားေသာအခါ၊ အိမ္အတြင္းတြင္ ရွိေသာသူကို ေခၚ၍၊ သင္၌တစံုတေယာက္ က်န္ၾကြင္းေသာသေလာဟု ေမးေသာ္၊ မက်န္ၾကြင္းဟု ျပန္ေျပာလိမ့္မည္။ ထမ္းသြားေသာသူကလည္း၊ တိတ္ဆိတ္စြာေနေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း ရေသာအခြင့္မရွိဟု ေျပာဆိုလိမ့္မည္။ ၁၁အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရား အမိန္႔ေတာ္ရွိသျဖင့္၊ အိမ္ႀကီးကိုၿဖိဳ၍ အိမ္ငယ္ကိုလည္း ကြဲေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၂ျမင္းသည္လည္း ေက်ာက္ေပၚမွာေျပးတတ္သ ေလာ။ လူသည္လည္း ေက်ာက္ေပၚမွာ ႏြားႏွင့္ထြန္တတ္သေလာ။ သင္တို႔သည္ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္းကို ခါးစြာေသာသစ္ရြက္ ျဖစ္ေစျခင္း ငွါ၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေဒါနရြက္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း ျပဳၾကသည္တကား။ ၁၃အခ်ဥ္းႏွီးေသာအရာ၌ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ ၍၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္အစြမ္းသတၱိအားျဖင့္ အာဏာကိုသိမ္းယူၿပီ မဟုတ္ေလာဟု ဆိုတတ္ၾကသည္တကား။ ၁၄အကယ္စင္စစ္၊ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္တို႔တဘက္၌ လူတမ်ိဳးကို ငါထေစ၍၊ ထိုလူမ်ိဳးသည္ ဟာမတ္ၿမိဳ႔လမ္းဝမွ စ၍ ေတာ၌ရွိေသာျမစ္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ကိုညွဥ္းဆဲလိမ့္မည္ဟု၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ရွင္ အရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏