အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၇)


၁တဖန္ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားျပေတာ္မူေသာ ရူပါရံုဟူမူကား၊ ရွင္ဘုရင္ဆိုင္ေသာ ျမက္ပင္ကို ရိတ္ၿပီးမွ၊ ေနာက္ျမက္ပင္ေပါက္စ ကာလ၌ က်ိဳင္းေကာင္တို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၂ထိုက်ိဳင္းေကာင္တို႔သည္ တျပည္လံုး၌ရွိေသာျမက္ပင္ကို စား၍ကုန္ၿပီးမွငါက၊ အိုအရွင္ထာဝရဘုရား၊ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ယာကုပ္သည္ ငယ္ေသာေၾကာင့္၊ အဘယ္သို႔ထရပါလိမ့္မည္နည္းဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ေနာင္တရ၍၊ ဤသို႔ မျဖစ္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄တဖန္အရွင္ထာဝရဘုရား သည္ငါ့အားျပေတာ္မူေသာ ရူပါရုံဟူမူကား၊ မီးျဖင့္ဒဏ္ေပးျခင္းငွါ မီးကိုေခၚေတာ္မူ၍၊ မဟာသမုဒၵရာကိုမီး ေလာင္ေလ၏။ ကုန္းကုိလည္း ေလာင္ေလ၏။ ၅ငါကလည္း၊ အုိအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ဆုိင္းေတာ္မူပါ။ ယာကုပ္သည္ငယ္ေသာေၾကာင့္ အဘယ္သို႔ထရပါလိမ့္မည္နည္းဟု ေလွ်ာ္ေသာ္၊ ၆အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ေနာင္တရ၍၊ ဤသို႔မျဖစ္ရဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇တဖန္ျပေတာ္မူေသာ ရူပါရုံ ဟူမူကား၊ ခ်ိန္ႀကိဳးခ်၍လုပ္ေသာေက်ာက္ရုိးေပၚမွာ ထာဝရဘုရားသည္ ရပ္လ်က္၊ လက္ေတာ္၌ခ်ိန္ႀကိဳးကုိ ကိုင္လ်က္၊ ၈အာမုတ္၊ သင္သည္အဘယ္အရာကုိျမင္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ခ်ိန္ႀကိဳးကိုျမင္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ဘုရားရွင္က၊ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ဳိးအဘယ္၌ ခ်ိန္ႀကိဳးကိုငါခ်မည္။ ေနာင္တဖန္ သူတို႔ကုိသည္းမခံ။ ၉ဣဇာက္၏ ျမင့္ရာအရပ္တုိ႔သည္ လူဆိဆ္ညံလ်က္၊ ဣသေရလ၏ သန္႔ရွင္းရာအရပ္တို႔သည္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းလ်က္ရွိ ၾကလိမ့္မည္။ ေယေရာေဗာင္မင္းမ်ဳိးကိုလည္း ထားႏွင့္ ငါတိုက္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁ဝထုိအခါ ေဗသလယဇ္ပုေရာဟိတ္အာမဇိသည္ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ေယေရာေဗာင္ထံသုိ႔ ေစလႊတ္၍၊ အာမုတ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးအလယ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္တဘက္၌ မေကာင္းေသာအၾကံကို ၾကံစည္ပါၿပီ။ သူ၏စကား အလံုးစံုတို႔ကုိျပည္ေတာ္သည္မခံႏုိင္ပါ။ ၁၁ေယေရာေဗာင္သည္ထားျဖင့္ ေသရလိမ့္မည္။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ သည္ ေနရင္းျပည္မွ ဆက္ဆက္ႏွင္သြားျခင္းကိုခံရၾကလိမ့္မည္ဟု၊ အာမုတ္ဆိုဆတ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ၁၂အာမုတ္ကုိလည္းေခၚ၍၊ အိုပေရာဖက္၊ ယုဒျပည္သုိ႔ ေျပးသြားေလာ့။ ထုိျပည္မွာ ပေရာဖက္ျပဳ၍ အသက္ေမြးေလာ့။ ထုိျပည္မွာ ပေရာဖက္မျပဳ၍ အသက္ေမြးေလာ့။ ၁၃ေနာက္တဖန္ေဗသလၿမိဳ႔တဘက္၌ ပေရာဖက္မျပဳႏွင့္။ ရွင္ဘုရင္၏ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ျဖစ္၏။ နန္းေတာ္တည္ရာ ၿမိဳ႔လည္းျဖစ္၏ ဟုဆုိလွ်င္၊ ၁၄အာမုတ္က၊ ငါသည္ပေရာဖက္ မဟုတ္၊ ပေရာဖက္၏ သားလည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ႏြားေက်ာင္းေသာသူ၊ သဖန္းသီးကိုဆြတ္ေသာသူျဖစ္စဥ္အခါ၊ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္ ႏြားေက်ာင္းရာမွငါ့ကိုႏႈတ္ရာ၍၊ သင္သြားေလာ့။ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ဳိးတြင္ ပေရာဖက္ျပဳ ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆သုိ႔ျဖစ္၍၊ ထာဝရဘုရားဘုရား မိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ေလာ့။ ဣသေရလအမ်ဳိးတဘက္၌ ပေရာဖက္မျပဳႏွင့္။ ဣဇာက္အမ်ဳိးတဘက္၌ မျမြက္ႏွင့္ ဟုသင္ဆုိေသာ္၊ ၁၇ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၏မယားသည္ ျပည္တန္ဆာျဖစ္လိမ့္မည္။ သင္၏သားသမီးတို႔ သည္ ထားျဖင့္ ေသၾကလိမ့္မည္။ သူတပါးတုိ႔သည္ သင္၏ေျမကိုႀကိဳးတန္းခ်၍ ေဝဖန္ၾကလိမ့္မည္။ သင္သည္ ညစ္ညဴးေသာ ျပည္၌ ေသရလိမ့္မည္။ ဣသေရလအမ်ဳိး သည္ေနရင္းျပည္မွ ဆက္ဆက္ႏွင့္ သြားျခင္းကိုခံရၾကလိမ့္မည္ဟု၊ အာမဇိအားဆင့္ဆိုေလ၏။