အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၈)


၁တဖန္အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့အားျပေတာ္မူေသာ ရႈပါရုံဟူမူကား၊ ေႏြကာလအသီးပါေသာ ေတာင္းသည္ ထင္းရွား၏။ ၂အာမုတ္၊ သင္သည္ အဘယ္အရာကို ျမင္သနည္းဟု ေမးေတာ္မူလွ်င္၊ ေႏြကာလအသီးပါေသာေတာင္းကိုျမင္ပါသည္ဟု ငါေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ေနာက္ဆံုးကာလသည္ ငါ၏လူဣလေရလအမ်ဳိး၌ ေရာက္ေလၿပီ။ ေနာက္တဖန္ သူတို႔ကုိသည္းမခံ။ ၃ထုိကာလ၌ နန္းစံကေျခသည္တို႔သည္ ျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္။ အရပ္ရပ္တို႔၌ မ်ားစြာေသာ အေသေကာင္ရွိ၍၊ လူတို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာပစ္ခ်ၾကလိမ့္မည္ ဟု အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄-၆ငါတို႔သည္ စပါးကိုေရာင္းအံ့ေသာငွါ လဆန္းေန႔လြန္ပါေစ။ ဂ်ဳံကုိေရာင္း အံ့ငွါ ဥပုသ္ေန႔လြန္ပါေစဟု ဆိုလ်က္၊ ဧဖာေလးကုိ ငယ္ေစျခင္းငွါ၄င္းလုပ္၍၊ စဥ္းလဲေသာခ်ိန္ခြင္ကုိ သံုးလ်က္ ဆင္းရဲေသာသူကုိ ေငြႏွင့္၄င္း၊ ငတ္မြတ္ေသာသူကုိ ေျခနင္းတရံႏွင့္၄င္းဝယ္၍၊ ညံ့ေသာဂ်ဳံဆန္ကုိေရာင္းလ်က္၊ ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔ကို ႏွိပ္နင္း၍ဆင္းရဲေသာ ျပည္သားတို႔ကုိျဖတ္ျခင္းငွါ အလြန္အလို႔ႀကီးေသာသူတို႔၊ ဤစကားကိုနား ေထာင္ၾကေလာ့။

၇ထာဝရဘုရားသည္ ယာကုပ္၏ ဘုန္းကိုတိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုေတာ္မူသည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္ သူတို႔က်င့္ ၾကံျပဳမူသမွ်တို႔ကို ငါသည္အစဥ္မျပတ္မေမ့ေလ်ာ့။ ၈ထုိအျပစ္ေၾကာင့္ ေျမတုန္လႈပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ ေျမသားအေပါင္းတို႔သည္ ညည္းတြားၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ ျမစ္ကဲ့သုိ႔တျပည္လံုး ထၿပီးလွ်င္၊ တဖန္အဲဂုတၱဳျမစ္၌ ျမဳပ္သကဲ့သို႔ပါသြား၍ ျမဳပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေလာ။ ၉အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိကာလအခါ မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ငါသည္ေနကုိဝင္ေစမည္။ ၾကယ္လင္ေသာေန႔၌ ေျမႀကီးကိုမုိက္ေစမည္။ ၁ဝသင္တုိ႔ပဲြခံျခင္းငွါကုိ ညည္းတြားျခင္းျဖစ္ေစမည္။ သီခ်င္းဆိုျခင္းရွိသမွ်ကို ငိုေၾကြးျခင္းျဖစ္ေစမည္။ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ႏွင့္ ခါးကုိစည္းေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဆံပင္ကိုရိတ္ ေစျခင္းငွါ၄င္း ငါစီရင္မည္။ တေယာက္တည္းေသာသားေသသည္အတြက္ ျမည္းတမ္းျခင္း ကဲ့သုိ႔၄င္း ငါစီရင္မည္။ တေယာက္တည္းေသာသား ေသသည္အတြက္ျမည္တမ္းျခင္းကဲ့သုိ႔၄င္း၊ အဆံုး၌ခါးစြာေသာ ေန႔ကဲ့သုိ႔၄င္းငါျဖစ္ေစမည္။

၁၁အရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးကုိ တျပည္လံုး၌ ငါျဖစ္ေစေသာကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ အစာေခါင္းပါး၍ မြတ္သိပ္ျခင္း ေဘးမဟုတ္၊ ေရငတ္ျခင္း ေဘးလည္းမဟုတ္၊ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို မၾကားရေသာ မြတ္သိပ္ျခင္းေဘးျခင္းေဘးျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၂လူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ ကို ရွာလ်က္၊ ပင္လယ္တပါးမွသည္ ပင္လယ္တပါးတိုင္ေအာင္ လွည့္လည္၍၊ ေတာင္ေျမာက္ေျပးသြားေသာ္လည္း မေတြ႔ရၾက။ ၁၃ထုိကာလ၌ အဆင္းလွေသာသတို႔သမီး ကညာမ်ားႏွင့္ လုလင္မ်ားတို႔သည္ ေရငတ္၍ ေမာၾကလိမ့္မည္။ ၁၄ရွမာရိအျပစ္ကုိ တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုေသာသူ၊ အုိဒန္၊ သင္၏ဘုရား အသက္ရွင္ေတာ္မူသည ္အတိုင္းဟူ၍၄င္း၊ ေဗရေရွဘ ဘာသာအသက္တည္သည္အတိုင္းဟူ၍၄င္း ဆိုေသာသူတို႔သည္၊ ေနာက္တဖန္ မထႏုိင္ေအာင္လဲ၍ ေနရၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။