အာမုတ္ အခန္းၾကီး(၉)


၁တဖန္ငါၾကည့္ရႈ၍ ဘုရားရွင္သည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ရပ္လ်က္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ရွိသမွ်ေသာသူတုိ႔၏ ေခါင္းေပၚသို႔ တံခါးတိုင္လႈပ္၍ ၿပိဳက်ေစျခင္းငွါ တံခါးထုပ္ကို ရုိက္ေလာ့။ သူတို႔သားေျမးမ်ားကိုလည္း ထားႏွင့္ ငါကြပ္မ်က္မည္။ ေျပးေသာသူသည္ မလြတ္ရ။ လြတ္ေသာသူသည္လည္း ခ်မ္းသာကိုမေတြ႔ရ။ ၂မရဏာႏုိင္ငံ တုိင္ေအာင္တြင္းတူေသာ္လည္း ငါႏႈတ္ယူမည္။ မိုဃ္းေကာင္ကင္သို႔ တက္ေသာ္လည္းငါခ်မည္။ ၃ကရေမလေတာင္ ထိပ္၌ ပုန္းေရွာင္ေသာ္လည္း၊ ငါရွာ၍ထုတ္မည္။ ငါႏွင့္လြတ္အံ့ေသာငွါ သမုဒၵရာေအာက္၌ ပုန္းေရွာင္ေသာ္လည္း၊ ငါသည္ နဂါးကိုမွာလုိက္၍ ကိုက္ေစမည္။ ၄ရန္သူတို႔သည္သိမ္းသြားေသာ္လည္း၊ အျခားေသာအရပ္၌ ငါသည္ ထားကိုမွာလုိက္၍သတ္ေစမည္။ ေက်းဇူးမျပဳ၊ အျပစ္ျပဳျခင္းငွါ သာငါၾကည့္ရႈမည္။ ၅ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားသည္ ေျမကိုထိေတာ္မူလွ်င္၊ ေျမသည္အရည္ျဖစ္၍ ေျမသားအေပါင္း တို႔သည္ ညည္းတြားၾက လိမ့္မည္။ ျမစ္ကဲ့သုိ႔ တျပည္လံုးထၿပီးလွ်င္၊ တဖန္အဲဂုတၱဳျပည္လံုးထၿပီးလွ်င္၊ တဖန္အဲဂုတၱဳျမစ္၌ျမဳပ္သကဲ့သိ႔ ျမဳပ္လိမ့္မည္။ ၆အထက္အခန္းေတာ္တို႔ကုိ ေကာင္းကင္၌ေဆာက္၍၊ ေအာက္တိုက္ေတာ္ကိုေျမႀကီးေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏။ သမုဒၵရာေနကိုေခၚ၍ ေျမႀကီးျပင္၌ သြန္ေလာင္း ေတာ္မူ၏။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားတည္းဟူေသာ ဘဲြ႔နာမရွိေတာ္မူ၏။ ၇အုိဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ၌ကုရွအမ်ဳိးသား ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားကို အဲဂုတၱဳျပည္မွ ငါႏႈတ္ေဆာင္သကဲ့သုိ႔၊ ဖိလိတၱိလူတို႔ကိုကေတၱာရျပည္မွ၄င္း၊ ရႈရိလူတို႔ကုိကိရျပည္မွ၄င္း ငါႏႈတ္ေဆာင္ၿပီမဟုတ္ေလာ့ဟု ထာဝရဘုရားသည္ အျပစ္ရွိေသာတုိင္း ႏုိင္ငံကိုၾကည့္ရႈလ်က္၊ ထုိတုိင္းႏိုင္ငံကို ေျမႀကီးျပင္မွငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္းမည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ယာကုပ္အမ်ဳိးကိုရွင္းရွင္းမဖ်က္ဆီးဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၉တဖန္ ငါအမိန္႔ေတာ္ရွိသျဖင့္ဆန္ကို ခပ္သိမ္းေသာ အမ်ဳိးတို႔ တြင္ ဆန္ခါႏွင့္ငါခ်မည္။ ဆန္တေစ့မွ်ေျမသို႔မက်ရ။ ၁ဝေဘးဥပဒ္သည္ ငါတို႔ကိုမမွီႏုိင္။ မဆီးတားႏုိင္ဟုဆိုလ်က္၊ အျပစ္မ်ားေသာငါ၏ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထားျဖင့္ေသရၾကလိမ့္မည္။

၁၁က်န္ၾကြင္းရစ္ေသာ ဧဒံုအမ်ဳိးသားမွစ၍ ငါ၏နာမျဖင့္ သမုတ္ေသာ တပါးအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔ကုိ သိမ္းယူေစျခင္းငွါ၊ လဲလ်က္ရွိေသာ ဒါဝိဒ္၏ တဲကုိ ထုိကာလ၌ ငါေဆာက္တည္ျပန္မည္။ အက္ကဲ့ရာမ်ားကုိ ေစ့စပ္မည္။ ၿပိဳပ်က္ရာမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ၿပီးလွ်င္၊ ထုိတဲကိုေရွးကာလ၌ ရွိသကဲ့သို႔ မတ္ေစျပန္မည္ဟု၊ ဤအမႈအရာကုိ စီရင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိ၏။ ၁၃ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ လယ္ထြန္ေသာ သူသည္ စပါးရိတ္ေသာသူကို၄င္း၊ စပ်စ္သီးနယ္ေသာသူသည္ မ်ဳိးေစ့ႀကဲေသာသူကို၄င္းမွီလ်က္၊ ေတာင္တို႔မွ ခ်ဳိေသာစပ်စ္ရည္ယုိ၍၊ ကုန္းရွိသမွ်တို႔လည္း အရည္ျဖစ္ရေသာကာလ ေရာက္လိမ့္မည္။ ၁၄သိမ္းသြားျခင္းကိုခံရေသာ ငါ၏လူဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို တဖန္ငါေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ပ်က္စီးေသာၿမိဳ႔မ်ားကို ျပဳျပင္၍ ေနၾကလိိ့မ္မည္။ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္မ်ားကုိ စုိက္၍ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ၾကလိမ့္မည္။ လယ္ယာမ်ားကိုျပဳစု၍ အသီးတို႔ကုိ စားၾကလိမ့္မည္။ ၁၅သူတို႔ကုိ ေနရင္းအရပ္၌ ငါစိုက္ထားမည္။ ငါေပးေသာျပည္မွ ေနာက္တဖန္အဘယ္သူမွ် မႏႈတ္ရဟု၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

 

ပေရာဖက္အာမုတ္စီရင္ေရးထားေသာ အနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။