ဧဇရ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁ထုိသုိ႔ဧဇရသည္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ေရွ႔မွာျပပ္ဝပ္လ်က္၊ မ်က္ရည္က်လ်က္ေတာင္းပန္၍ ပဌနာ ျပဳေသာအခါ၊ အလြန္မ်ားစြာေသာပရိသတ္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ သူငယ္တို႔သည္ ဧဇရထံမွ စည္းေဝး၍ အလြန္ငုိေၾကြးၾက၏။ ၂ဧလံအမ်ိဳး၊ ေယေဟလသား ေရွကနိကလည္း၊ ငါတို႔သည္ ကိုယ္ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွား၍၊ ဤျပည္၌ေနေသာ တပါးအမ်ိဳးသားမိန္းမတို႔ႏွင့္ စံုဘက္ၾကၿပီ။ သို႔ရာတြင္ ဤအမႈမွာ ဣသေရလအမ်ိဳး ေျမာ္လင့္စရာရွိေသး၏။ ၃သို႔ျဖစ္၍ အရွင္ဘုရား အစရွိေသာငါတို႔ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္တရားကို ေၾကာက္ရြံေသာ သူတို႔ကို သတိေပးသည္အတိုင္း၊ ဤမိန္းမမ်ားႏွင့္ သူတို႔သားသမီးမ်ား ရွိသမွ်ကို စြန္႔ပယ္မည္ဟု ငါတို႔၏ဘုရား သခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ အဓိ႒ာန္ျပဳၾကကုန္အံ့။ ဤအမႈကို တရားရွိသည္အတိုင္း စီရင္ၾကကုန္အံ့။ ၄ထေတာ္မူပါ။ ဤအမႈကို ကိုယ္ေတာ္ဆိုင္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ဝိုင္း၍မစၾကပါမည္။ ရဲရင့္ေသာစိတ္ရွိ၍ ျပဳေတာ္မူပါဟု ဧဇရအား ျပန္ေျပာၾကလွ်င္၊ ၅ဧဇရသည္ထ၍ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အႀကီး၊ ေလဝိသား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔သည္ ထိုစကားအတိုင္း ျပဳရမည္အေၾကာင္း သူတို႔အား အက်ိန္ေပး၍ သူတို႔သည္ က်ိန္ဆိုၾက၏။

၆ထိုအခါ ဧဇရသည္ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္ေရွ႔က ထ၍၊ ဧလ်ာရွိပ္သား ေယာဟနန္အခန္းသို႔ သြား၏။ ေရာက္ေသာအခါ မုန္႔ကိုမစား၊ ေရကိုမေသာက္ဘဲေန၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သိမ္းသြားျခင္းကို ခံဘူးေသာသူတို႔ ျပစ္မွားေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ ညည္းတြားျမည္တမ္းေလ၏။ ၇သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ စည္းေဝးေစမည္အေၾကာင္း၊ ၈မင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ား စီရင္သည္အတိုင္း၊ သံုးရက္အတြင္း တြင္ မေရာက္ေသာသူမည္သည္ကား၊ သိမ္းသြားျခင္းအမ်ိဳးသား ပရိသတ္ထဲက ႏွင္ထုတ္ျခင္းကိုခံ၍၊ သူ၏ဥစၥာရွိသမွ် သည္ က်ိန္ဆိုအပ္ေသာဥစၥာ ျဖစ္ေစမည္အေၾကာင္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍ ယုဒျပည္တေရွာက္လံုး၌ ေၾကာ္ျငာ ၾက၏။

၉ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသား ေယာက္်ားအေပါင္းတို႔သည္ သံုးရက္အတြင္းတြင္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ စည္းေဝး၍ နဝမလအရက္ႏွစ္ဆယ္တြင္ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထိုအမႈေၾကာင့္၄င္း၊ သည္းထန္စြားမိုဃ္းရြာေသာေၾကာင့္ ၄င္း၊ တုန္လႈပ္လ်က္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ဦးေရွ႔မွာ ထိုင္ေနၾက၏။ ၁ဝထိုအခါ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရသည္ထ၍၊ သင္တို႔သည္ ျပစ္မွားၾကၿပီ။ ဣသေရအမ်ိဳး၌ အျပစ္ေလးေစျခင္းငွါ တပါးအမ်ိဳးသားမိန္းမတို႔ႏွင့္ စံုဘက္ၾကၿပီတကား။ ၁၁သို႔ျဖစ္၍ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းပန္ၾကေလာ့။ အလိုေတာ္အတိုင္းျပဳလ်က္၊ ဤျပည္သားတို႔ႏွင့္၄င္း၊ တပါး အမ်ိဳးသားမိန္းမတို႔ႏွင့္၄င္း ကြာၾကေလာ့ဟု သူတို႔အားဆို၏။ ၁၂ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ေတာ္ မူသည္အတိုင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပဳပါမည္။ ၁၃သို႔ရာတြင္ လူအမ်ားရွိပါ၏။ သည္းထံစြာ မိုဃ္းရြာေသာကာလ ျဖစ္ပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အိမ္ျပင္မွာ မရပ္မေနႏိုင္ပါ။ ဤအမႈသည္ တရက္ႏွစ္ရက္တြင္ ၿပီးႏိုင္ေသာအမႈမဟုတ္ပါ။ ျပစ္မွားေသာသူအမ်ားရွိပါ၏။ ၁၄ငါတို႔ပရိသတ္အေပါင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အႀကီးအကဲတို႔သည္ စီရင္သျဖင့္၊ တို႔ေနရာ ၿမိဳ႔ရြာ၌ တပါးအမ်ိဳးသားမိန္းမႏွင့္ စံုဘက္ေသာသူအေပါင္းတိ႔သည္ ၿခိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္တို႔၌ ၿမိဳ႔အသီးအသီး အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္အတူလာ၍ ဤအမႈေၾကာင့္ ျပင္းစြာထြက္ေသာ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ကို ေျဖၾကပါေစဟု ႀကီးစြာေသာအသံႏွင့္ျပန္ေျပာၾက၏။

၁၅အာသေဟလသား ေယာနသန္ႏွင့္ တိကဝသား ရဟဇိသာလွ်င္ ထိုအမႈကိုျပဳစုၾက၏။ ေလဝိသား ေမရႈလံႏွင့္ ရွဗၺသဲတို႔သည္ ဝိုင္းညီၾက၏။ ၁၆သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဝန္ခံၾကသည္ႏွင့္ အညီ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ဧဇရသည္ ေရြးခ်ယ္၍ အေဆြအမ်ိဳးအလိုက္ အမည္မ်ားကို မွတ္သားေသာ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီး တို႔သည္ ဒသမလတရက္ေန႔တြင္ ထုိအမႈကိုစစ္ေၾကာျခင္းငွါ ထုိင္ေနၾက၏။ ၁၇တပါးအမ်ိဳးသား မိန္းမႏွင့္ စံုဘက္ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ပဌမလတရက္ေန႔တိုင္ေအာင္ အကုန္အစင္စစ္ ေၾကာ စီရင္ၾက၏။

၁၈တပါးအမ်ိဳးသားမိန္းမႏွင့္ စံုဘက္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမိ်ဳးသား ဟူမူကား ေယာရႈအမ်ိဳး ေယာဇဒက္ သားႏွင့္ သူ၏ညီမာေသယ၊ ဧေလ်ဇာ၊ ယာရိပ္၊ ေဂဒလိတည္း။ ၁၉သူတို႔သည္ မယားႏွင့္ကြာမည္ဟု ဂတိထားၾက၏။ ျပဳမိေသာအျပစ္ေၾကာင့္ သိုးကိုယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။ ၂ဝထိုမွတပါး၊ ဣေမရအမ်ိဳး ဟာနန္ႏွင့္ ေဇဗဒိ၊ ၂၁ဟာရိမ္အမ်ိဳး မာေသယ၊ ဧလိယ၊ ေရွမာယ၊ ေယေဟလ၊ ၾသဇိ၊ ၂၂ပါရႈရအမ်ိဳး ဧလိၾသနဲ၊ မာေသယ၊ ဣရွေမလ၊ နာသေနလ၊ ေယာဇဗဒ္၊ ဧလာသ။ ၂၃ေလဝိသားေယာဇဗဒ္၊ ရွိမိ၊ ေကလာယတည္း ဟူေသာ ေကလိတ၊ ေပသာဟိ၊ ယုဒ၊ ဧေလ်ဇာ၊ ၂၄သီခ်င္းသည္ ဧလ်ာရွိပ္၊ တံခါးေစာင့္ ရွလႅဳံ၊ ေတလင္၊ ဥရိ၊ ၂၅ဣသေရလအမ်ိဳးထဲက ပါရုတ္အမ်ိဳး ရာမိ၊ ေယဇိ၊ မာလခိ၊ မ်ာမိန္၊ ဧလ်ာဇာ၊ မာလခိယ၊ ေဗနာယ၊ ၂၆ဧလံအမ်ိဳး မတၱနိ၊ ဇာခရိ၊ ေယေဟလ၊ အာဗဒိ၊ ေယရမုတ္၊ ဧလ်ာ၊ ၂၇ဇတၱဳအမ်ိဳး ဧလိၾသနဲ၊ ဧလ်ာရွိပ္၊ မတၱနိ၊ ေယရမုတ္၊ ဇာဗဒ္၊ အာဇိဇ၊ ၂၈ေဗဗဲအမ်ိဳး ေယာဟနန္၊ ဟာနနိ၊ ဇဗၺဲ၊ အာသလဲ၊ ၂၉ဗာနိအမ်ိဳး ေမရႈလ၊ မလႅဳတ္၊ အဒါယ၊ ယာရႈပ္၊ ရွလ၊ ရာမုတ္၊ ၃ဝပါဟတ္ေမာဘအမ်ိဳး အဒန၊ ေခလာလ၊ ေဗနာယ၊ မေသယ၊ မတၱနိ၊ ေဗဇေလလ၊ ဗိႏြိ၊ မနာေရွ၊ ၃၁ဟာရိမ္အမ်ိဳး ဧေလ်ဇာ၊ ဣရွိယ၊ မာလခိ၊ ေရွမာယ၊ ရွိေမာင္၊ ၃၂ဗယၤာမိန္၊ မလႅဳတ္၊ ေရွမရိ၊ ၃၃ဟာရႈံအမ်ိဳး မတၱနဲ၊ မတၱသ၊ ဇာဗဒ္၊ ဧလိဖလက္၊ ေယရမဲ၊ မနာေရွ၊  ရွိမိ၊ ၃၄ဗာနိအမ်ိဳး မာဒဲ၊ အာမရံ၊ ေဝလ၊ ၃၅ေဗနာယ၊ ေပဒိ၊ ေခလု၊ ၃၆ဝါနိ၊ ေမရမုတ္၊ ဧလ်ာရွိပ္၊ ၃၇မတၱနိ၊ မတၱနဲ၊ ယာေသာ၊ ၃၈ထိုမွတပါး ဗာနိ၊ ဗိႏြိ၊ ရွိမိ၊ ၃၉ေရွလမိ၊ နာသန္၊ အဒါယ၊ ၄ဝမာခနေဒဗဲ၊ ရွာရွဲ၊ ရွာရဲ၊ ၄၁အာေဇေရလ၊ ေရွလမိ၊ ေရွမရိ၊ ၄၂ရွလႅဳံ၊ အာမရိ၊ ေယာသပ္၊ ၄၃ေနေဗာအမ်ိဳး ေယေယလ၊ မတၱိသိ၊ ဇာဗဒ္၊ ေဇဗိန၊ ယာေဒါ၊ ေယာလ၊ ေဗနာယတည္း။ ၄၄ဤသူအေပါင္းတို႔သည္ တပါးအမ်ိဳးသားမိန္းမႏွင့္ စံုဘက္၍ သားသမီးကို ျမင္ရၾကၿပီ။

 

ဧဇရမွတ္စာၿပီး၏။