ဧဇရ အခန္းၾကီး(၁)


၁ေယရမိဆင့္ဆိုေသာ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုျပည့္စံုေစျခင္းငွါ၊ ေပရသိရွင္ဘုရင္ ကုရုနန္းစံပဌမႏွစ္တြင္၊ ထာဝရဘုရားႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ထုိရွင္ဘုရင္သည္ အမိန္႔ေတာ္စာကုိ ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊ ေပရသိႏုိင္ငံအရပ္ရပ္ တုိ႔၌ ေၾကာ္ျငာေစ၍၊ ၂ေပရသိရွင္ဘုရင္ ကုရုမင္းမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ေကာင္းကင္ဘံု၏အရွင္ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ တုိင္းႏုိင္ငံရွိသမွ်တို႔ကုိ ငါ့အားေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ယုဒျပည္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ အိမ္ေတာ္ကိုငါတည္ေဆာက္ရမည္အေၾကာင္း မွာထားေတာ္မူၿပီ။ ၃သင္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဘုရားသခင္၏လူ ျဖစ္သနည္း။ ထုိသူႏွင့္ အတူဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူပါေစေသာ။ ယုဒျပည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍ ဣသေရလအမ်ဳိး ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေစ။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၄ဘုရားသခင္၏ လူတည္းခိုရာ အရပ္ရပ္၌ေနေသာသူတို႔သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ ရွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္အဘုိ႔ အလုိလိုလွဴေသာအလွဴမွတပါး၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ဥစၥာ၊ တိရစာၦန္ႏွင့္ မစေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅ထုိအခါ ယုဒအေဆြအမ်ဳိးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးမ်ား၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားမ်ားႏွင့္ တကြ၊ ဘုရားသခင္ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မူေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွိေတာ္မူေသာ  ထာဝရဘုရား ၏ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းငွါထၾက၏။ ၆အိမ္နီးခ်င္းရွိသမွ်တို႔သည္၊ အလုိလိုလွဴေသာအလွဴမွတပါး၊ ေငြတန္ဆာႏွင့္ ေရႊအစရွိေသာ ဥစၥာမ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား၊ အဘုိးထုိက္ေသာ အရာတို႔ႏွင့္ မစၾက၏။ ၇ထုိမွတပါး၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွ ေနဗုခဒ္ေနဇာသိမ္းသြား၍၊ မိမိဘုရားတို႔ ဗိမာန္၌ သြင္းထားေသာ ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာ တို႔ကုိ၊ ၈ေပရသိရွင္ဘုရင္ ကုရုသည္ ေရႊတုိက္စိုး မိသေရဒတ္လက္ျဖင့္ ထုတ္၍၊ ယုဒမင္း ေရွရွဗာဇ၌ ေရတြက္လ်က္ အပ္ေတာ္မူ၏။ ၉ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာစာရင္းဟူမူကား၊ ေရႊဖလားသံုးဆယ္၊ ေငြဖလား တေထာင္၊ ထားႏွစ္ဆယ္ကိုးစင္၊ ၁ဝေရႊအိုးသံုးဆယ္၊ ျခားနားေသာေငြအိုး ေလးရာတဆယ္၊ အျခားေသာ တန္ဆာတေထာင္၊ ၁၁ေရႊတန္ဆာ၊ ေငြတန္ဆာအေရအတြက္ေပါင္းကား၊ ငါးေထာင္ေလးရာတည္း။ ထုိတန္ဆာမ်ားကို ေရွရွဗာဇာသည္ ယူ၍၊ အခ်ဳပ္ခံရေသာ လူစုထဲက၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ေခၚသြားေသာ သူတို႔ႏွင့္ အတူေဆာင္ခဲ့၏။