ဧဇရ အခန္းၾကီး(၂)


၁ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သုိ႔သိမ္းသြားေသာ လူစုထဲကထြက္၍ ေဇရုဗေဗလ၊ ေယာရႈ၊ ေနဟမိ၊ သရာယ၊ ေရလာယ၊ ေမာ္ဒကဲ၊ ဗိလရွန္၊ မိဇပါ၊ ဗိဂဝဲ၊ ေရဟံု၊ ဗာနာတို႔ႏွင့္ အတူလုိက္လာ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အစရွိေသာ ယုဒျပည္၌အသီးအသီးဆုိင္ေသာ ၿမိဳ႔ရြာသုိ႔ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သား ဣသေရလလူ စာရင္းဟူမူကား၊ ၃ပါရုတ္အမ်ဳိးသား ႏွစ္ေထာင္တရာခုနစ္ဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၄ေရွဖတိအမ်ဳိးသား သံုးရာခုနစ္ဆယ္ ႏွစ္ေယာက္၊ ၅အာရာအမ်ဳိးသား ခုနစ္ခုႏွစ္ဆယ္ငါးေယာက္၊ ၆ပါဟတ္ေမာဘအမ်ဳိး၊ ေယာရႈယြာဘအမ်ဳိးသား ႏွစ္ေထာင္ရွစ္ရာတဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၇ဧလံအမ်ဳိးသား တေထာင္ႏွစ္ရာငါးဆယ္ေလးေယာက္၊ ၈ဇတၱဳအမ်ဳိးသား ကိုးရာေလးဆယ္ငါးေယာက္၊ ၉ဇကဲၡအမ်ဳိးခုနစ္ရာ ေျခာက္ဆယ္၊ ၁ဝဗာနိအမ်ဳိးသား ေျခာက္ရာေလးဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၁၁ေဗဗဲအမ်ဳိးသား ေျခာက္ရာႏွစ္ဆယ္ သံုးေယာက္၊ ၁၂အာဇဂဒ္ အမ်ဳိးသား တေထာင္ႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၁၃အေဒါနိကံအမ်ဳိးသား ေျခာက္ရာေျခာက္ဆယ္ေျခာက္ေယာက္၊ ၁၄ဗိဂဝဲအမ်ဳိးသား ႏွစ္ေထာင္ငါးဆယ္ ေျခာက္ေယာက္၊ ၁၅အာဒိန္အမ်ဳိးသား ေလးရာငါးဆယ္ေလးေယာက္၊ ၁၆ေဟဇကိႏွင့္ အာတာအမ်ဳိးသား ကိုးဆယ္ ရွစ္ေယာက္၊ ၁၇ေဗဇဲအမ်ဳိးသားသံုးရာႏွစ္ဆယ္သံုးေယာက္၊ ၁၈ေယာရအမ်ဳိးသား တရာတဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၁၉ဟာရႈံအမ်ဳိး သား ႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ္သံုးေယာက္၊ ၂ဝဂိဗၺာအမ်ဳိးသားကိုးဆယ္ငါးေယာက္၊ ၂၁ဗက္လင္ၿမိဳ႔သား တရာႏွစ္ဆယ္သံုးေယာက္၊ ၂၂ေနေတာဖၿမိဳ႔သား ငါးဆယ္ေျခာက္ေယာက္၊ ၂၃အာနသုတ္ၿမိဳ႔သား တရာႏွစ္ဆယ္ရွစ္ေယာက္၊ ၂၄အာဇမာဝက္ၿမိဳ႔သား ေလးဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၂၅ကိရယသာရိမ္ၿမိဳ႔၊ ေခဖိရၿမိဳ႔၊ ေဗရုတ္ၿမိဳ႔ သားခုနစ္ရာေလးဆယ္သံုးေယာက္၊ ၂၆ရာမၿမိဳ႔၊ ဂါဘၿမိဳ႔သားေျခာက္ရာႏွစ္ဆယ္တေယာက္၊ ၂၇မိတ္မတ္ၿမိဳ႔သား တရာႏွစ္ဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၂၈ေဗသလၿမိဳ႔၊ အာဣၿမိဳ႔သား ႏွစ္ရာႏွစ္ဆယ္သံုးေယာက္၊ ၂၉ေနေဗာၿမိဳ႔သား ငါးဆယ္ႏွစ္ ေယာက္၊ ၃ဝမာဂဗိတ္ၿမိဳ႔သား တရာငါးဆယ္ေျခာက္ေယာက္၊ ၃၁အျခားေသာ ဧလံၿမိဳ႔သား တေထာင္ႏွစ္ရာငါးဆယ္ ေလးေယာက္၊ ၃၂ဟာရိမ္ၿမိဳ႔သား သံုးရာႏွစ္ဆယ္၊ ၃၃ေလာဒၿမိဳ႔၊ ဟာဒိဒ္ၿမိဳ႔၊ ၾသေနာၿမိဳ႔သား ခုနစ္ဆယ္ငါးေယာက္၊ ၃၄ေယရိေခါၿမိဳ႔သား သံုးရာေလးဆယ္ငါးေယာက္၊ ၃၅ေသနာၿမိဳ႔သား သံုးေထာင္ေျခာက္ရာသံုးဆယ္တည္း။

၃၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္စာရင္းဟူမူကား၊ ေယာရႈအမ်ဳိးထဲက၊ ေယဒါယအမ်ဳိးသား ကိုးရာခုနစ္သံုးေယာက္၊ ၃၇ဣေမရအမ်ဳိးသား တေထာင္ငါးဆယ္ႏွစ္ေယာက္၊ ၃၈ပါရႈရအမ်ဳိးသား တေထာင္ႏွစ္ရာေလး ဆယ္ခုနစ္ ေယာက္၊ ၃၉ဟာရိမ္အမ်ဳိးသား တေထာင္တဆယ္ခုနစ္ေယာက္တည္း။

၄ဝေလဝိသားစာရင္းဟူမူကား၊ ေဟာဒဝိအမ်ဳိးထဲက ေယာရႈအမ်ဳိးႏွင့္ ကာဒေမလအမ်ဳိးသား ခုနစ္ဆယ္ေလးေယာက္၊ ၄၁သီခ်င္းသည္ အာသပ္အမ်ဳိးသား တရာႏွစ္ဆယ္ရွစ္ေယာက္၊ ၄၂တံခါးေစာင့္အမ်ဳိး သား တည္းဟူေသာ ရွလံႅဳအမ်ဳိးသား၊ အာတာအမ်ဳိးသား၊ တာလမုန္အမ်ဳိးသား၊ အကၠဳပ္အမ်ဳိးသား၊ ဟတိတအမ်ဳိးသား၊ ေရွာဗဲအမ်ဳိးသားေပါင္း တရာသံုးဆယ္ကိုးေယာက္တည္း။

၄၃ဘုရားကြၽန္ခံသူ၊ ဇိဟအမ်ဳိးသား၊ ဟသုဖအမ်ဳိးသား၊ တေဗၺာက္အမ်ဳိးသား၊ ၄၄ေကရုတ္အမ်ဳိးသား သယာဟအမ်ဳိးသား၊ ပါဒုန္အမ်ဳိးသား၊ ၄၅ေလဗနအမ်ဳိးသား၊ ဟာဂဘအမ်ဳိးသား၊ အကၠဳပ္အမ်ဳိးသား၊ ၄၆ဟာဂပ္အမ်ဳိးသား၊ ရွာလမဲအမ်ဳိးသား၊ ဟာနန္အမ်ဳိးသား၊ ၄၇ဂိေဒၵလအမ်ဳိးသား၊ ဂါဟာအမ်ဳိးသား၊ ရာယအမ်ဳိးသား၊ ၄၈ေရဇိန္အမ်ဳိးသား၊ ေနေကာဒအမ်ဳိးသား၊ ဂဇၨမ္အမ်ဳိးသား၊ ၄၉ၾသဇအမ်ဳိးသား၊ ပါသာအမ်ဳိးသား၊ ေဗသဲအမ်ဳိးသား၊ ၅ဝအာသနာအမ်ဳိးသား၊ မဟုနိမ္အမ်ဳိးသား၊ နဖုသိမ္အမ်ဳိးသား၊ ၅၁ဗာကဗုတ္အမ်ဳိးသား၊ ဟာကုဖအမ်ဳိးသား၊ ဟာရဟုရအမ်ဳိးသား၊ ဗာဇလုတ္အမ်ဳိးသား၊ ၅၂မဟိဒအမ်ဳိးသား၊ ဟရရွအမ်ဳိးသား၊ ၅၃ဗာကုတ္အမ်ဳိးသား၊ သိသရအမ်ဳိးသား၊ သာမအမ်ဳိးသား၊ ၅၄ေနဇိအမ်ဳိးသား၊ ဟတိဖအမ်ဳိးသားတည္း။

၅၅ေရွာလမုန္၏ အေစခံကြၽန္၊ ေသာတဲအမ်ဳိးသား၊ ေသာဖရက္အမ်ဳိးသား၊ ေပရုဒအမ်ဳိးသား၊ ၅၆ယာလအမ်ဳိးသား၊ ဒါကုန္အမ်ဳိးသား၊ ဂိေဒၵလအမ်ဳိးသား၊ ၅၇ေရွဖတိအမ်ဳိးသား၊ ဟတၱိလအမ်ဳိသား၊ ေပါခရက္အမ်ဳိးသား၊ ေဇဗိမ္အမ်ဳိးသား၊ အာမိအမ်ဳိးသားတည္း။ ၅၈ဘုရားကြၽန္ႏွင့္ ေရွာလမုန္ကြၽန္ေပါင္းကား၊ သံုးရာကိုးဆယ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။

၅၉ထုိမွတပါး၊ ဣသေရလအမ်ဳိးမွန္သည္မမွန္သည္ကို၄င္း၊ မိမိတို႔အေဆြအမ်ဳိးကို၄င္း၊ မျပႏုိင္ဘဲ ေတလေမလၿမိဳ႔၊ ေတလဟာသၿမိဳ႔၊ ေခရုပ္ၿမိဳ႔၊ အဒၵန္ၿမိဳ႔၊ ဣေမရၿမိဳ႔မွထြက္သြားေသာ သူဟူမူကား၊ ၆ဝေဒလာယအမ်ဳိးသား၊ ေတာဘိအမ်ဳိးသား၊ ေနေကာဒအမ်ဳိးသားေပါင္းေျခာက္ရာငါးဆယ္ႏွစ္ေယာက္တည္း။

 

၆၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမ်ဳိးထဲက ဟဗာယအမ်ဳိးသား၊ ေကာဇအမ်ဳိးသား၊ ဂိလဒ္ျပည္သား ဗာဇိလဲသမီး တေယာက္ႏွင့္ စံုဘက္၍၊ ေယာကၡအမည္ကိုရေသာ ဗာဇိလဲအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ၆၂စာရင္ဝင္ေသာ လူစုတြင္ မိမိတို႔ စာရင္းကိုရွာ၍ မေတြ႔ေသာေၾကာင့္၊ အမ်ဳိးမစစ္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာကို မခံရၾက။ ၆၃ဥရိမ္ႏွင့္ သုမိမ္ပါေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မေပၚမွီတိုင္ေအာင္ သူတို႔သည္ အလြန္သန္႔ရွင္းေသာ အရာတို႔ကုိ မစားရဟု ျပည္အုပ္မင္းစီရင္၏။

၆၄ပရိသတ္ေပါင္းကား ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္သံုးရာေျခာက္ဆယ္တည္း။ ၆၅ထုိမွတပါး၊ ကြၽန္ေယာက္်ား၊ ေယာမိန္းမေပါင္းခုနစ္ေထာင္သံုးရာသံုးဆယ္ခုနစ္ေယာက္၊ သီခ်င္းသည္ေယာက္်ား၊ မိန္းမေပါင္းႏွစ္ရာ၊ ၆၆ျမင္းေပါင္း ခုနစ္ရာသံုးဆယ္ေျခာက္စီး၊ လားေပါင္း ႏွစ္ရာေလးဆယ္ငါးစီး၊ ၆၇ကုလားအုပ္ေပါင္း ေလးရာသံုးဆယ္ငါးစီး၊ ျမည္းေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ခုနစ္ရာႏွစ္ဆယ္တည္း။

၆၈အေဆြအမ်ဳိးသူႀကီးအခ်ဳိ႔တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ဗိမာန္ေတာ္ ကို မိမိေနရာ၌တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ၊ ၆၉တတ္ႏုိင္သမွ်အတုိင္း အလုိလုိလွဴ၍၊ ေရႊဒဂၤါးေျခာက္ေသာင္းတေထာင္၊ ေငြအခြက္ ငါးေသာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အဝတ္အစံုတရာကုိ ဘ႑ာေတာ္ထဲသို႔ သြင္းၾက၏။ ၇ဝထုိသုိ႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေလဝိသား၊ သာမညလူအခ်ဳိ႔၊ သီခ်င္းသည္၊ တံခါးေစာင့္၊ ဘုရားကြၽန္တို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာၿမိဳ႔ရြာတို႔၌၄င္း၊ ဣသေရလ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတုိ႔သည္ မိမိတို႔ေနရာၿမိဳ႔ရြာတို႔၌၄င္း ေနရာက်ၾက၏။