ဧဇရ အခန္းၾကီး(၃)


၁သတၱမလေရာက္မွ ၿမိဳ႔ရြာအရပ္ရပ္၌ ေနေသာဣသေရလအမ်ဳိးသား လူအေပါင္းတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ သို႔ တညီတညြတ္တည္းလာ၍ စုေဝးၾက၏။ ၂ထုိအခါ ေယာဇဒက္သား ေယာရႈႏွင့္ သူ၏ညီအစ္ကုိ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မ်ား၊ ရွာေသလသား ေဇရုဗေဗလႏွင့္ သူ၏ညီအစ္ကိုမ်ားတို႔သည္ ထ၍ ဘုရားသခင္၏လူ ေမာေရွေရးထားေသာ ပညတၱိက်မ္းစာ၌ ပါသည္အတိုင္း၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္လိုေသာငွါ၊ ဣသေရအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင့္ယဇ္ပလႅင္ကို တည္ၾက၏။ ၃ထိုျပည္အရပ္ရပ္၌ေနေသာ သူတို႔ကိုေၾကာက္ေသာ္လည္း၊ ယဇ္ပလႅင္ကို မိမိဘိနပ္ေပၚမွာ တည္ထား၍၊ နံနက္ညဦးမျပတ္ မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကို ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ၾက၏။ ၄က်မ္းစာလာသည္အတိုင္း၊ သေကေနပြဲကို လည္းခံ၍ တရားႏွင့္အညီ ေန႔တိုင္းျပဳသင့္ေသာဝတ္ကို ျပဳလ်က္၊ ေန႔တိုင္းမီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကို အေရအတြက္ႏွင့္ ပူေဇာ္ၾက၏။ ၅ထိုေနာက္မွ အၿမဲပူေဇာ္ရေသာယဇ္၊ လဆန္းေန႔၌၄င္း၊ ထာဝရဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းေစေသာ ဓမၼပြဲ ေန႔၌၄င္း၊ ပူေဇာ္ရေသာယဇ္၊ ထာဝရဘုရားအား အလိုလိုပူေဇာ္သကၠာကို ေဆာင္ခဲ့ေသာသူ အသီးအသီးအဘို႔ ပူေဇာ္ရေသာယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္လ်က္ေနၾက၏။ ၆ဗိမာန္ေတာ္တိုက္ျမစ္ကို မခ်ေသး ေသာ္လည္း၊ သတၱမလတရက္ ေန႔မွစ၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္တို႔ကို ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ၾက၏။ ၇ပန္းရန္သမား ႏွင့္ လက္သမားတို႔အားလည္း ေငြကို ေပးၾက၏။ ေပရသိရွင္ဘုရင္ ကုရုအခြင့္ေပးေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ အာရဇ္သစ္သားကို ေလဗႏုန္ေတာင္မွ ယုေပၸဆိပ္ သို႔ ေဆာင္ေစျခင္းငွါ၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔သားႏွင့္ တုရုၿမိဳ႔သားတို႔ အား၊ စားစရိတ္ႏွင့္ ဆီမ်ားကိုေပးၾက၏။

၈ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာ ဒုတိယႏွစ္၊ ဒုတိယလတြင္ ရွာလေသလသား ေဇရုဗေဗလ၊ ေယာဇဒတ္သားေယာရႈ၊ က်န္ၾကြင္းေသာညီအစ္ကို၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားမ်ား၊ အခ်ဳပ္ခံရေသာလူစုထဲက ထြက္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔လာေသာ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ထ၍ ဗိမာန္ေတာ္တည္ေဆာင္ျခင္းအမႈကို ႏႈိးေဆာ္ စိမ့္ေသာငွါ ေလဝိသားတို႔ကို ခန္႔ထားၾက၏။ ၉ထိုအခါ ယုဒအမ်ိဳး၊ ေယာရႈႏွင့္သူ၏သားညီမ်ား၊ ကပ္ေမ်လႏွင့္ သူ၏ သားမ်ား၊ ေလဝိအမ်ိဳး ေဟနဒဒ္သားမ်ား၊ သူတို႔သားႏွင့္ညီမ်ားတို႔သည္၊ ဗိမာန္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္လုပ္ေဆာင္ ေသာသူတို႔ကို ႏႈိးေဆာ္ျခင္းငွါ ထၾက၏။ ၁ဝလုပ္ေဆာင္ေသာသူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္တိုက္ျမစ္ကို ခ်ေသာအခါ၊ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ ဒါဝိဒ္စီရင္သည္အတိုင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ တံပိုး ကိုကိုင္ေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၊ ခြက္ကြင္းကိုင္ေသာ ေလဝိအမ်ိဳး၊ အာသပ္သားမ်ားတို႔ကို ခန္႔ထားၾက၏။ ၁၁ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ျပေတာ္မူေသာ ကရုဏာေတာ္အစဥ္အၿမဲ တည္ပါသည္ဟူ၍ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုဝန္ခံလ်က္၊ အသံၿပိဳင္၍ အလွည့္လွည့္သီခ်င္း ဆိုၾက၏။ ဗိမာန္ေတာ္တိုက္ျမစ္ကို ခ်ရေသာေၾကာင့္၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္၊ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၁၂သို႔ရာတြင္ အသက္ႀကီး၍ အရင္ဗိမာန္ေတာ္ကို ျမင္ဘူးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသား၊ အေဆြအမ်ိဳး သူႀကီးအမ်ားတို႔သည္၊ ေနာက္ဗိမာန္ေတာ္ တိုက္ျမစ္က်လ်က္ရွိသည္ကို ျမင္ေသာအခါ၊ ႀကီးစြာေသာအသံႏွင့္ ငိုေၾကြးၾက၏။ လူအမ်ားတို႔သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ၁၃ထိုသို႔ ျပဳေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္ ငိုေၾကြးသံကို ၾကားေသာသူတို႔သည္ ပိုင္းျခား၍မသိႏိုင္ၾက။ လူမ်ားတို႔သည္ ႀကီးစြာ ေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ေသာ ေၾကာင့္၊ ေဝးေသာအရပ္၌ ၾကားရေလ၏၊