ဧဇရ အခန္းၾကီး(၄)


၁သိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ဗိမာန္ေတာ္ကို တည္ၾကသည္ဟု ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး၏ ရန္သူတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ၂ေဇရုဗေဗလႏွင့္ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးတို႔ထံသို႔ လာ၍၊ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ထံ၌ တည္းခိုပါရေစ။ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ကို သင္တို႔ ရွာသကဲ့သို႔ ငါတို႔လည္း ရွာၾက၏။ ငါတုိ႔ကို ဤျပည္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ေသာ အာရႈရိရွင္ဘုရင္ ဧသရဟဒၵဳန္လက္ထက္ မွစ၍ ထိုဘုရားသခင္အား ယဇ္ပူေဇာ္ၾကသည္ဟု ဆိုၾကေသာ္၊ ၃ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ေယာရႈအစရွိေသာ ဣသေရလ အေဆြအမ်ိဳးသူႀကီးတို႔က၊ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္အဘို႔ ဗိမာန္ေတာ္တည္ျခင္းအမႈကို၊ သင္တို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္ဝိုင္း၍ မလုပ္ရ။ ေပရသိရွင္ဘုရင္ ကုရုမင္းႀကီးအမိန္႔ ေတာ္အတိုင္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ ငါတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္တည္ရမည္ဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၄ထိုအခါ ျပည္သားတို႔သည္ ယုဒအမ်ိဳးတို႔ကို လက္အား ေလ်ာ့ေစ၍၊ တည္ေဆာက္ျခင္းအမႈကို ေႏွာက္ရွက္ၾက၏။ ၅ယုဒအမ်ိဳးသားတို႔၏ အႀကံကိုဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ၊ ေပရသိ ရွင္ဘုရင္ ကုရုလက္ထက္ ကာလပတ္လံုးမွသည္၊ ေပရသိရွင္ဘုရင္ ဒါရိလက္ထက္တိုင္ေအာင္၊ ေရွ႔ေနတို႔ကို ငွါး၍ ထားၾက၏။ ၆အာေရႊရုနန္းထိုင္စက ယုဒျပည္သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔၌ အျပစ္တင္ေသာလႊာစာကို ေပးလိုက္ ၾက၏။

၇အာတေဇရဇ္လက္ထက္၌ ဗိရွလံ၊ မိသေရဒတ္၊ တေဗလႏွင့္ အျခားေသာအေပါင္းအေဘာ္တို႔သည္၊ ရႈရိ ဘာသာစကားႏွင့္ေရးေသာ လႊာစာကို၊ ေပရသိရွင္ဘုရင္၊ အာတေဇရာဇ္ထံသို႔ ေပးလိုက္ၾက၏။ ၈စာတိုက္စိုး ေရဟုံႏွင့္ ၿမိဳ႔စာေရးရွိမရွဲတို႔သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ရန္ဘက္ျပဳလ်က္၊ အာတေဇရဇ္ မင္းႀကီးထံသို႔ စာေပးလိုက္၍၊ ၉စာတိုက္ စိုးေရဟံု၊ ၿမိဳ႔စာေရးရွိမရွဲႏွင့္ အျခားေသာအေပါင္းအေဘာ္၊ ဒိနဲျပည္သား၊ အဖာသသက္ျပည္သား၊ တာေပလျပည္သား၊ အဖာရသျပည္သား၊ အာေခဝျပည္သား၊ ဗာဗုလုန္ျပည္သား၊ ရႈရွနက္ျပည္သား၊ ေဒဟဝျပည္သား၊ ဧလံျပည္သား အစရွိေသာ၊ ၁ဝႀကီးျမတ္ေသာမင္း အာသနပၸါေဆာင္ခဲ့၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ ေနရာခ်ေသာသူမ်ားႏွင့္၊ ျမစ္အေနာက္ ဘက္၌ေနေသာ အျခားသူမ်ားတို႔သည္၊ ဤမည္ေသာေန႔ရက္ကာလတြင္၊ ၁၁အာတေဇရဇ္မင္းႀကီးထံသို႔ ေပးလိုက္ ေသာစာဟူမူကား၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္၌ေနေသာ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္တို႔သည္၊ ဤမည္ေသာေန႔ရက္ကာလတြင္ ေလွ်ာက္ပါ၏။ ၁၂အထံေတာ္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရွိရာသို႔ ေရာက္လာေသာ ယုဒလူတို႔သည္ ဆိုးညစ္၍၊ ပုန္ကန္တတ္ေသာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို တည္လ်က္၊ ၿမိဳ႔ရိုးအျမစ္ကိုခ်၍ လက္စသတ္လုသည္ကို သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ၁၃ထိုၿမိဳ႔ကို တည္ျပန္၍ ၿမိဳ႔ရိုးကိုလက္စသတ္လ်င္၊ ေငြေတာ္ခြဲျခင္းကိုမခံ၊ အခြန္ေတာ္အေကာက္ေတာ္ကို မေပးဘဲေန၍၊ ႏိုင္ငံေတာ္  အက်ိဳးနည္းပါလိမ့္မည္ကို သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ၁၄ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အသက္ေမြးရေသာသူ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ဘုန္းေတာ္ေလ်ာ့ေၾကာင္းကို ၾကည့္၍မေနသင့္ေသာေၾကာင့္၊ ဘိုးေတာ္ေဘးေတာ္ တို႔၏မွတ္စာကို စစ္ေၾကာေတာ္မူမည္အေၾကာင္း ဤေလွ်ာက္စာကို ေပးလိုက္ပါ၏။ ၁၅ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္ ပုန္ကန္ တတ္ေသာၿမိဳ႔၊ ရွင္ဘုရင္အက်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာၿမိဳ႔ျဖစ္ဘူး၍၊ ေရွးကာလ၌ ၿမိဳ႔ထဲမွာ ပုန္ကန္သာအႀကံကို အစဥ္ျပဳစုေသာေၾကာင့္၊ အတိုက္အဖ်က္ခံရပါသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထိုမွတ္စာ၌ေတြ႔ ၍သိေတာ္မူပါလိမ့္မည္။ ၁၆ထိုၿမိဳ႔ကိုတည္ျပန္၍ ၿမိဳ႔ရိုးကိုလက္စသတ္လွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျမစ္အေနာက္ဘက္၌ အစိုးရ ေတာ္မမူေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဟု စာ၌ပါသတည္း။

၁၇ရွင္ဘုရင္သည္ စာတိုက္စိုးေရဟံုႏွင့္ ၿမိဳ႔စာေရးရွိမရွဲမွစ၍၊ ရွမာရိၿမိဳ႔၌ေနေသာ ထိုသူတို႔၏အေပါင္း အေဘာ္မ်ား၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္၌ေနေသာ အျခားသူမ်ားတို႔ရွိရာသို႔ ျပန္ေပးလိုက္ေသာ စာဟူမူကား၊ ၁၈ဤမည္ ေသာေန႔ရက္ကာလတြင္၊ ငါေရး၍ သင္တို႔ခ်မ္းသာပါေစ။ ငါ့ထံသို႔ သင္တို႔ေပးလိုက္ေသာစာကို ငါ့ေရွ႔မွာ အနက္ ျပန္၍ဘတ္ၿပီ။ ၁၉ငါမွာထားသည္အတိုင္း စစ္ေၾကာၾကေသာအခါ၊ ထိုၿမိဳ႔သည္ ေရွးကာလ၌ ရွင္ဘုရင္တို႔ကို ပုန္ကန္ေၾကာင္း၊ မေကာင္းေသာအႀကံကို ႀကံတတ္ေသာၿမိဳ႔၊ ပုန္ကန္တတ္ေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝေငြေတာ္ကိုခြဲလ်က္ အခြန္ ေတာ္ အေကာက္ေတာ္ကိုခံလ်က္၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္ တေရွာက္လံုးကို အစုိးရ၍ တန္ခိုးႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနဘူးေၾကာင္းမ်ားကို သိရ၏။ ၂၁သို႔ျဖစ္၍ ငါသည္ အခြင့္မေပးမည္တိုင္ေအာင္၊ ထိုသူတို႔သည္ ၿမိဳ႔ကိုမတည္ဘဲ ေနေစမည္ အေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆိုၾကေလာ့။ ၂၂ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး မပ်က္ဆီးေစျခင္းငွါ သတိျပဳ၍ ဤအမႈကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၃အာတေဇရဇ္မင္းႀကီးစာကို ေရဟံုႏွင့္ၿမိဳ႔စာေရး ရွိမရွဲ အစရွိေသာ သူတို႔အေပါင္းအေဘာ္ ေရွ႔မွာဘတ္ၿပီးလွ်င္၊ သူတို႔သည္ေယရႈရွလင္ၿမိဳ႔၊ ယုဒလူတို႔ရွိရာသို႔ အလ်င္အျမန္ သြား၍ ယုဒလူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ကို အႏိုင္အထက္ဆီးတားၾက၏။ ၂၄ထိုသို႔ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဗိမာန္ေတာ္ တည္ျခင္းအမႈပ်က္၍၊ ေပရသိရွင္ဘုရင္ ဒါရိနန္းစံ ႏွစ္ႏွစ္တိုင္ေအာင္ လက္စမသတ္ဘဲ ေနေလ၏။