ဧဇရ အခန္းၾကီး(၅)


၁ထိုအခါ ပေရာဖက္ဟဂၢဲႏွင့္ ဣေဒါသား ပေရာဖက္ ဇာခရိလူတို႔သည္ ယုဒျပည္သူ၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား၊ ယုဒလူတို႔အား ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ေဟာၾက၏။ ၂ထိုသို႔ ဘုရားသခင္၏ ပေရာဖက္တို႔သည္ ဝိုင္းသျဖင့္၊ ရွာလ ေသလသား ေဇရုဗေဗလႏွင့္ ေယာဇဒက္သား ေယာရႈသည္ထ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဗိမာန္ေတာ္ကို တည္စျပဳျပန္ ၾက၏။

၃ထိုအခါ ျမစ္အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႔ဝန္တာတန္ႏွင့္ ေရွသာေဗာဇနဲမွစ၍ သူတုိ႔အေပါင္းအေဘာ္တို႔ သည္ လာ၍၊  ဤအိမ္ကိုတည္ေဆာက္ရမည္၊ ဤၿမိဳ႔ရိုးကို ျပဳျပင္ရမည္အေၾကာင္း အဘယ္သူမွာထား သနည္း ဟူ၍၄င္း၊ ၄ဤအိမ္ ကိုတည္ေဆာက္ေသာသူတို႔၏ အမည္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟူ၍၄င္း၊ ေမးစစ္ၾကေသာ္လည္း၊ ၅ဒါရိမင္းအမိန္႔ေတာ္ မေရာက္မွီ အလုပ္အကိုင္မပ်က္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ယုဒအမ်ိဳးသား အသက္ႀကီးသူတို႔ကို ေထာက္ရႈေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍ အထံေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္စာကို ေပးလိုက္ၾက၏။

၆ျမစ္အေနာက္ဘက္ ၿမိဳ႔ဝန္တာတနဲႏွင့္ ေရွသာေဗာဇနဲမွစ၍ သူတို႔အေပါင္းအေဘာ္၊ ျမစ္အေနာက္ဘက္၌ ေနေသာ အဖာသသက္လူတို႔သည္၊ ဒါရိမင္းႀကီးထံသို႔ေပးလိုက္ေသာ စာခ်က္ဟူမူကား၊ ဒါရိမင္းႀကီး၌ အစဥ္ခ်မ္းသာ ရွိပါေစေသာ။ ၈ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ယုဒျပည္တြင္ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သို႔ေရာက္၍၊ ထိုအရပ္ သားတို႔သည္ အိမ္ေတာ္ကို ေက်ာက္ႀကီးႏွင့္တည္လုပ္လ်က္၊ ေက်ာက္ထရံေပၚမွာ သစ္သားကိုတင္လ်က္၊ အလ်င္ အျမန္လုပ္ေဆာင္၍ အႀကံထေျမာက္ေၾကာင္းကို သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ၉ဤအိမ္ကို တည္ေဆာက္ရမည္၊ ဤၿမိဳ႔ရိုးကို ျပဳျပင္ရမည္အေၾကာင္း အဘယ္သူမွာထားသနည္း ဟူ၍၄င္း၊ ၁ဝသူႀကီးတို႔၏ အမည္မ်ားကို စာရင္းယူ၍ အထံေတာ္ သို႔ ေပးလိုက္ျခင္းငွါ၊ သူႀကီးတို႔၏ အမည္မ်ားကို၄င္း၊ အသက္ႀကီးသူမ်ား၌ ေမးျမန္းေသာအခါ၊ ၁၁သူတို႔က၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးအရွင္ ဘုရားသခင္၏ ကြၽန္ေတာ္ျဖစ္ၾက၏။ ေရွးကာလ၌ ႀကီးျမတ္ေသာ ဣသေရလရွင္ဘုရင္ တည္ေထာင္ေတာ္မူေသာ အိမ္ေတာ္ကို ယခုျပဳျပင္ၾက၏။ ၁၂ငါတို႔ဘိုးေဘးတို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရား သခင္၏ အမ်က္ေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္ေသာေၾကာင့္၊ သူတိုိ႔ကို ခါလဒဲမင္း၊ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာလက္သို႔ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထိုရွင္ဘုရင္သည္ ဤအိမ္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး၍၊ ျပည္သားတို႔ကို ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သို႔ သိမ္းသြား၏။ ၁၃ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ ကုရုသည္၊ နန္းစံပဌမႏွစ္တြင္ ဤဗိမာန္ေတာ္ကို ျပဳျပင္ရမည္အေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၄ေနဗုခဒ္ေနဇာသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဗိမာန္ေတာ္ထဲကထုတ္၍၊ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ္လည္း၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၏ ဗိမာန္သို႔ ေဆာင္သြားေသာေရႊတန္ဆာ၊ ေငြတန္ဆာတို႔ကို ကုရုမင္းႀကီးသည္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔၏ ဗိမာန္ ထဲက တဖန္ထုတ္၍၊ ေရွရွဗာဇာအမည္ႏွင့္ ၿမိဳ႔ဝန္အရာ၌ခန္႔ထားေသာ သူလက္သို႔ အပ္ေတာ္မူလ်က္၊ ၁၅ဤတန္ ဆာတို႔ကိုယူ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ ေဆာင္သြားေလာ့။ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ကို မိမိေနရာ၌ တည္ျပန္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၁၆ထိုေရွရွဗာဇာသည္ လာ၍ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ဘုရားအိမ္ေတာ္အျမစ္ကို ခ်ထားသျဖင့္၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ ငါတို႔သည္ တည္လုပ္လ်က္ လက္စမသတ္ေသးဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၁၇သို႔ျဖစ္၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ဘုရား၏အိမ္ေတာ္ကို တည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ကုရုမင္းႀကီး အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ မရွိသည္ကို သိလိုသျဖင့္၊ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ ဘ႑ာေတာ္တိုက္၌ ရွာေဖြေစျခင္းငွါ၊ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ ရွာေဖြေစေတာ္မူပါ။ ေနာက္တဖန္ ဤအမႈ၌ အလိုေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီသို႔ အမိန္႔ေတာ္စာကို ေပးလိုက္ေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္စာ၌ ပါသတည္း။